Hotărârea nr. 133/2008

HOTĂRÂRE privind concesionarea suprafeţelor de teren aferente staţiilor pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor la transportul public local de călători

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                                                                           

HOTĂRÂRE

privind concesionarea suprafeţelor de teren aferente staţiilor pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor la transportul public local de călători

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2008,

            Având în vedere:

a)                              iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul  

      de hotărâre;

b)                              legea nr. 51 din 8 martie 2006, privind serviciile comunitare de utilităţi publice ;

c)                              legea nr. 92 din 19 aprilie 2007, privind serviciile de transport public local ;

d)                              contractul de concesiune nr. 48.018 din 30.06.2005, a transportului public local de călători şi de exploatare a mijloacelor de transport şi a infrastructurii aferente ;

e)                              referatul de specialitate nr. 27561 din 21.03.2008 întocmit de către Direcţia Tehnică

f)                               raportul de avizare întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi,

g)                              raportul de avizare întocmit de Comisia Juridică şi de Disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi,

h)                              amendamentele propuse în plenul şedinţei ordinare la contractul de concesiune astfel:

  • “ intrarea în vigoare a contractului va fi  după 4 luni de zile de la încheierea acestuia ”
  • durata contractului de concesiune va fi de 5 ani cu posibilitatea de prelungire a acestuia până la 5 ani.

i)                                 art.36 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art.1.  Se aprobă studiu de oportunitate pentru concesionarea suprafeţelor de teren aferente staţiilor pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor la transportul public local de călători, prin curse regulate, conform anexei nr. 1.

       Art.2.  Se aprobă caietul de sarcini - anexa nr. 2, pentru concesionarea suprafeţelor de teren aferente staţiilor pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor la transportul public local de călători, prin curse regulate, suprafeţe stipulate în anexa nr. 3.

Anexele numerele. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

      Art.3.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze Contractul de concesiune privind concesionarea suprafeţelor de teren aferente staţiilor pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor la transportul public local de călători.

Art.4.   Prezenta hotărâre va fi comunicată către:

a)                              Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                              Primarului Municipiului Iaşi;

c)                              Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale;

d)                              Direcţiei de Urbane;

a)                              Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat ;

b)                              Regiei Autonome de Transport Public Iaşi.

Art.5.  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către:

      a)  Direcţia de Urbanism ;

a)  Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat ;

b)                              Direcţia Tehnică ;

c)                              Regia Autonomă de Transport Public Iaşi .

(2)  Aducerea la cunoştinţa publică  a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,      CONTRASEMNEAZĂ

    cons. Vasile Munteanu                      SECRETAR,

                                                 cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr. 133

din 31 martie 2008

 

 

  Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 133 din 31 martie 2008

 

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru concesionarea suprafeţelor de teren aferente staţiilor pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor la transportul public local de călători, prin curse regulate

 

Serviciul de transport public local de călători face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică şi cuprinde totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică, de interes economic şi social general desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, sub  controlul şi coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul asigurării transportului public local, prin curse regulate.

 

I. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL, PRIN CURSE REGULATE

 

Serviciul de transport public local, prin curse regulate reprezintă activitatea organizatorică  prin care se realizează  deplasarea  cetăţenilor între diferite puncte de interes, scopul acestor deplasări au o mare diversitate: profesional, administrativ, de sănătate, pentru cumpărături, agrement, vizite de familie etc şi îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a)                              se efectuează de către operatori de transport autorizaţi, cu mijloace de transport în comun şi se percepe un tarif de transport;

b)                              se efectuează numai pe raza teritorial-administrativă a unei localităţi, cu excepţia transportului pe şină;

c)                              se execută pe rute şi cu programe de circulaţie prestabilite de către consiliul local;

d)                              persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte denumite staţii;

În toate raporturile generate de executarea serviciului de transport public local , protecţia vieţii umane şi a mediului este prioritară.

Serviciul de transport public este concesionat operatorului de transport aflat în subordinea consiliului local al municipiului Iaşi, Regia Autonomă de Transport Public Iasi.

Din infrastructura sistemului de transport public local fac parte şi staţiile pentru îmbarcare-debarcare călătorilor, în număr de 147 staţii, conform anexei nr. 3.

 

II. MOTIVELE DE ORDIN ECONOMIC, FINANCIAR, SOCIAL ŞI DE  MEDIU CARE JUSTIFICĂ CONCESIONAREA.

Reţeaua de transport public deservită de către Regia Autonomă de Transport Public Iaşi se compune din : 8 linii transport electric cu  tramvaie, 6 linii transport auto cu autobuze, 2 linii  transport auto  cu autobuze  şi  microbuze  şi  6 linii  transport  auto  cu

minibuze, anual fiind transportaţi circa 72 milioane de pasageri.

Staţiile destinate transportului public local au fost concepute şi realizate, în timp, după criterii şi tehnologii care nu mai corespund cerinţelor de trafic şi de siguranţa circulaţiei, de protecţie a mediului şi sănătatea oamenilor.

Planul de dezvoltare a transportului public local cuprinde şi realizarea unor staţii destinate îmbarcării/debarcării călătorilor, moderne care să corespundă cerinţelor de siguranţă, confort, protecţia vieţii (sănătatea) călătorilor şi protecţia mediului.

Funcţiile staţiilor destinate îmbarcării/debarcării călătorilor la transportul public local de călători sunt următoarele :

-                                  siguranţa traficului ;

-                                  securitatea persoanelor şi bunurilor ;

-                                  îmbunătăţirea orientării în trafic ;

-                                  obţinerea unui habitat plăcut ;

-                                  atragerea de valoare pentru întreaga comunitate.

Propunem examinarea acestei probleme  şi din perspectiva obţinerii următoarelor avantaje :

-                                  reducerea costurilor regiei de transport ;

-                                  reducerea accidentelor rutiere ;

-                                  reducerea criminalităţi (vandalism, furturi, agresiuni fizice, etc) ;

-                                  orientare bună ce duce la scăderea timpului pentru luarea deciziilor ;

-                                  creşterea confortului psihic şi vizual ;

-                                  creşterea calitătii vieţii ;

-                                  atragerea de venituri la bugetul local prin dezvoltarea activităţilor conexe ;

 

III. INVESTIŢII NECESARE PENTRU MODERNIZAREA STAŢIILOR DESTINATE ÎMBARCĂRII/DEBARCĂRII CĂLĂTORILOR LA TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI

În condiţiile actuale de trafic, staţiile de aşteptare călători necesită amenajări şi dotări specifice şi anume :

- sistem de protecţie a călătorilor împotriva intemperiilor (adăpost de protecţie);

- iluminare peron;

- scaune;

- coşuri pentru gunoi;

- ceas;

- racorduri electrice pentru automat tichete de călătorie.

Fiecare staţie (modul) va avea alocat un panou special care să permită amplasarea:

-                                  unei hărţi cu traseele transportului public local de călători, şi numere de telefon (poliţie , salvare, dispecerate taxi etc.), în format minim  A2 ;

-                                  automat pentru tichete călătorie.

Staţiile  în care  se vor  monta  automate  pentru  achiziţie  tichete  de  călătorie  vor fi

nominalizate de către Primăria Municipiului Iaşi şi Regia Autonomă de Transport Public Iaşi.

Fiecare modul va avea posibilitatea amplasării a două  city light - uri, unul dintre acestea va flanca lateral staţia fără a optura vizibilitatea sosirii mijloacelor de transport în staţie.

Costurile necesare amenajării şi dotării staţiilor vor fi suportate de către concesionar.

 

IV. Nivelul minim al redevenţei.

Având în vedere  termenul de 4 luni acordat pentru amenajarea staţiilor, concesionarul/concesionarii nu vor plăti redevenţa pe această perioadă.

Începând cu anul patru propunem ca valoarea minimă a redevenţei să fie :

Dimensiune amplasament L (m)

Valoare minimă a redevenţei

Euro/lună/amplasament

4

10

8

15

12

20

16

25

 

 V. Procedura pentru atribuirea contractului de concesiune

 

Contractul de concesiune va fi atribuit prin licitaţie publică deschisă, asigurându-se :

-                                  transparenţă ;

-                                  libera concurenţă ;

-                                  tratament egal ;

-                                  nediscriminarea.

 

VI. DURATA ESTIMATĂ A CONTRACTULUI DE CONCESIONARE

Municipalitatea Iaşi propune o durată a contractului de 5 ani, cu posibilitate de prelungire a acestuia până la 5 ani.

 

VII. TERMENELE PREVIZIBILE PENTRU REALIZAREA PROCEDURII DE ÎNCHEIERE A CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

Anunţul  privind organizarea licitaţiei  va fi publicat în: Monitorul Oficial al României, Parte a VI-a, într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul de circulaţie locală.

 

 

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 133 din 31 martie 2008

 

CAIET DE SARCINI

pentru concesionarea suprafeţelor de teren aferente staţiilor pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor la transportul public local de călători

 

I. Obiectul concesiunii

 

Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie concesionarea suprafeţelor de teren aferente staţiilor pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor la transportul public local de călători, prin curse regulate, prin licitaţie publică deschisă, în vederea amenajării acestora de către concesionari.

Licitaţia se organizează în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică şi a Legii 215/2001, republicată, art. 36, alin. 5, pct. (a).

 

II. Durata

 

Durata concesionării suprafeţelor de teren aferente staţiilor pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor la transportul public local de călători, prin curse regulate, este de 5 ani , cu posibilitatea prelungirii valabilităţii contractelor de concesiune până la 5 ani.

III. Date tehnice 

Suprafeţele de teren pentru amenajarea staţiilor sunt în proprietatea publică a Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

Pe aceste terenuri se solicită  amenajarea unui nr. de 147 staţii destinate îmbarcării/debarcării călătorilor (beneficiari ai serviciului public local de călători).

Locaţiile sunt grupate în trei zone şi anume :

a) zona 0 - 37 de locaţii;

b) zona I - 35 de locaţii;

c) zona II - 75 de locaţii.

Zonele sunt grupate în trei loturi, conform anexei nr. 3

Lucrările de amenajare se vor executa în baza documentaţiilor specifice şi  Autorizaţiei de Construire.

Propunerile privind amenajarea staţiilor vor fi avizate de către Comisia de Urbanim.

Se vor depune propuneri de amenajare a staţiilor pentru fiecare locaţie în parte, care vor fi punctate de la 1 la 100 puncte, media fiind utilizată pentru stabilirea punctajului ofertei tehnice.

Staţiile pentru transportul public vor avea structura din oţel tratat cu un înveliş anticoroziv, geamurile vor fi din sticlă securizată, iar acoperişul şi partea  din spate vor fi echipate cu un material  transparent.

Fundaţia şi scheletul se vor executa din materiale care sa asigure rezistenta întregului ansamblu în orice condiţii climatice (vânt, radiaţii solare, ploaie, zăpadă, etc.) dar să  permită demontarea uşoară în cazul unor intervenţii.

Instalaţia electrică va fi prevăzută cu protecţie la scurtcircuit şi diferenţială (scurgeri accidentale la masă). Toate părţile metalice care nu sunt conectate în mod normal la instalaţia electrică, dar pot fi conectate la aceasta accidental, vor fi legate la reţeaua de împământare.

Recepţia  staţiilor amenajate se va efectua de către o comisie numită de către beneficiar care va consemna îndeplinirea tuturor condiţiilor asumate de către concesionar prin propunerile de amenajare depuse şi acceptate de către concendent, întocmindu-se un proces verbal semnat de ambele părţi care va face parte integrantă din contract.

 

IV. Obligaţiile concesionarilor

 

1. De a întocmii documentaţia de execuţie conform standardelor şi normelor în vigoare.

2. De a întreprinde toate demersurile necesare, în vederea obţinerii avizelor şi autorizaţiilor necesare amenajării staţiilor.

3. De a suporta costurile necesare amenajării şi dotării locaţiilor adjudecate, conform prescripţiilor din anexa nr. 3 şi anume:

- sistem de protecţie a călătorilor împotriva intemperiilor (adăpost de protecţie);

- iluminare peron;

- scaune;

- coşuri pentru gunoi;

- ceas;

- racorduri electrice pentru automat tichete de călătorie.

4. De a pune la dispoziţia concendentului (în fiecare staţie) un panou special care să permită  amplasarea:

-                                  unei hărţi cu traseele transportului public local de călători, şi numere de telefon (poliţie , salvare, dispecerate taxi etc.), în format minim  A2 ;

-                                  automat pentru achiziţie tichete călătorie.

Staţiile în care se vor monta automate pentru achiziţie tichete de călătorie vor fi nominalizate de către Primăria Municipiului Iaşi şi Regia Autonomă de Transport Public Iaşi.

5. De a întreţine amplasamentele (staţiile amenajate) la parametrii iniţiali, conform cu oferta prezentată.

 

V. Durata de execuţie

 

Investiţia pentru amenajarea staţiilor va fi realizată în maxim 4 luni de zile de la începerea efectivă a contractului şi predării amplasamentelor.

 

VI. Elemente de preţ

 

Ofertantul declarat câştigător al licitaţiei va achita redevenţa la valoarea adjudecată în urma licitaţiei. Valoarea contractului de concesionare va fi stabilită în funcţie de numărul de loturi adjudecate şi de valoarea redevenţei stabilită  în urma adjudecării fiecărui lot în parte.

Ofertanţii pot depune oferte pentru unul, două sau trei loturi.

Recuperarea investiţiei se va realiza din exploatarea staţiilor din activitatea de publicitate exterioară, prin amplasarea a două  city light - uri, unul dintre acestea va flanca lateral staţia fără a optura vizibilitatea sosirii mijloacelor de transport în staţie.

Exploatarea mijloacelor de reclamă şi publicitate se va face cu respectarea tuturor normelor legale în vigoare.

VII. Desfăşurarea licitaţiei

Documentele de calificare ale ofertantului:

Pentru participarea la licitaţie societăţile interesate vor depune  următoarele documente:

- Dovada achitării garanţiei de participare în cuantum de ______ lei în contul_____________________ deschis la ______________sau în numerar la casieria Primăriei Municipiului Iaşi.

- Certificatul de înmatriculare al societăţii cu cod 7310 (CAEN 7440) - Obiectul principal de activitate -  Publicitatea - în copie şi original;

- Certificat constatator de la Registrul Comerţului din raza teritorială a sediului social al ofertantului din care să rezulte capitalul social de minim __________ lei, că societatea nu se afla în stare de lichidare sau reorganizare judiciara sau are activitatea suspendată;

- Statutul  şi contractul societăţii - în copie şi original;

- Declaraţie pe propria răspundere privind experienţa în activitatea de publicitate de minim 2 ani (în original), declaraţie la care vor fi ataşate în copie minimum 2 contracte încheiate având ca obiect amenajarea şi întreţinerea staţiilor destinate transportului public (în copie, cu condiţia păstrării confidenţialităţii).

- Certificatele emise de către D.G.F.P. Iaşi şi D.E.F.P.L. Iaşi, respectiv  din judeţul în care este sediul social, din care să rezulte că nu are datorii către bugetul de stat, respectiv bugetul local,  în original.

- Ultimul bilanţ contabil vizat de administraţia financiară în copie.

Davada depunerii garanţiei de participare la licitaţie în sumă de .............. lei.

Anunţul  privind organizarea licitaţiei  va fi publicat în: Monitorul Oficial al României, Parte a VI-a, într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul de circulaţie locală, cu minim 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Orice persoană interesată are drepul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire.

Ofertanţii transmit documentele de eligibilitate şi ofertele tehnice şi financiare în 3 plicuri în   interior  şi  unul  exterior, sigilate.  Pe  plicurile  interioare  se  va  înscrie  numele

ofertantului, precum şi sediul social al acestuia. Plicurile exterioare vor fi înregistrate la registratura Primăriei Municipiului Iaşi, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11.

Pe plicul exterior se va scrie : PENTRU LICITATIA PRIVIND AMENAJAREA STAŢIILOR DESTINATE TRANSPORTULUI PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI, DE PE DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUNICIPIULUI IAŞI, data şi ora depunerii la registratura.

Ofertantul va pierde garanţia de participare la licitaţie dacă nu semnează contractul de concesiune  în termen de 25 de zile calendaristice  de la data  comunicării  deciziei referitoare la atribuirea contractului de concesiune.

Garanţia de participare se va  restitui ofertanţilor la cerere, dacă nu au adjudecat nici un lot din cele licitate. Cererea de restituire trebuie să cuprindă numărul de cont în care se vor transfera garanţia de participare.

La data şi ora menţionate în anunţul public Comisia de licitaţie se va întruni la sediul Primăriei  Municipiului  Iaşi şi  va  analiza  ofertele  depuse, în  prezenţa reprezentanţilor

împuterniciţi ai ofertanţilor.

Vor fi prezentate împuternicirile persoanelor care vor participa din partea firmelor participante la licitaţie şi actele de identitate.

La prima şedinţă comisia va studia documentele de eligibilitate ale fiecărui ofertant şi va anunţa candidaţii declaraţi admişi şi cei declaraţi respinşi şi vor proceda la deschiderea ofertelor tehnice şi financiare depuse de candidaţii declaraţi admişi.

 

Evaluarea ofertelor

 

Criteriul de atribuire a contractului de concesiune va fi “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic”.

 

Oferta câştigătoare, pentru fiecare lot în parte, se stabileşte conform formulei de calcul:

 

Pi = Pi valoare redevenţă + P oferta tehnică

în care:

 

Pi - punctajul total al ofertei  unei  societăţi “i”

 

Pi valoare redevenţă -  punctajul calculat pentru preţul oferit de societatea “i” pentru lotul licitat

Punctajul  maxim este de 75  puncte şi se acordă pentru cea mai mare valoare a

redevenţei  pentru un  lot. Pentru celelalte oferte de preţ, punctajul se va calcula

proporţional, astfel:

Pi valoare redevenţă â( Preţul oferit de societatea “i” pentru un lot  x  75)/Preţul maxim oferit

 

P oferta tehnică -  se acordă în funcţie de propunerile tehnice prezentate (materialele folosite, de designul mijloacelor publicitare, numărul de coşuri de gunoi amplasate în staţiile, cesuri etc.), punctajul maxim acordat fiind  de 25 puncte.

Ofertele financiare vor fi exprimate în euro/amplasament.

În cazul în care exista punctaje egale intre ofertanţii clasaţi pe primul loc, departajarea acestora se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul cu ponderea cea mai mare.

Investiţia necesară desfăşurării activităţii de publicitatate va fi integral responsabilitatea concesionarului şi va fi realizată de la începerea efectivă a contractului şi predării amplasamentelor.

Asigurarea mijloacelor de reclamă împotriva daunelor de orice fel va fi integral responsabilitatea concesionarului.

 

Oferte întârziate

 

Oferta care este depusă/transmisă la o alta adresă decât cea a a autorităţii contractante  specificată  în  anunţul   privind  organizarea  licitaţiei  sau  care  este  primită  de  către autoritatea  contractanta   după   expirarea  datei  limita   pentru   depunere  ofertei, se returnează nedeschisă
Ofertantul  va  suporta  toate  costurile  asociate  elaborării  şi  prezentării  ofertei  sale, precum  şi   documentelor  care   o însoţesc,  iar   autoritatea   contractanta  nu  va  fi responsabilă sau răspunzătoare pentru costurile respective.

 

Dispoziţii finale

 

Drepturile şi îndatoririle părţilor se stabilesc prin Contractul de concesionare ce va fi semnat de către reprezentaţi legali ai concendentului şi concesionarului.

Concesionarul are obligaţia de a notifica în scris Primăria Municipiului Iaşi data la care se vor amplasa mijloacele publicitare în vederea  semnării proceselor verbale de predare-primire a amplasamentelor.

 

VIII. Controlul şi condiţiile de exploatare 

 

Controlul respectării  de către  câştigătorii licitaţiei a obligaţiilor asumate prin contractele

de concesiune se efectuează de către Primăria Municipiului Iaşi.

 

În situaţia reamenajării urbanistice a unor zone din oraş, Primăria Municipiului Iaşi va notifica în scris pe concesionarul în cauză  cu cel puţin 10 de zile înainte de începerea lucrărilor şi va autoriza alte amplasamente care au destinaţie de staţie.

Obţinerea  autorizaţiilor de construire pentru amplasamentele noi, neautorizate cade în sarcina concesionarului.

Concesionarul nu are dreptul să subconcesioneze activitatea ce face obiectul prezentului caiet de sarcini.

 

Anexa 3  la H.C.L. nr. 133  din 31 martie 2008

 

Centralizator cu locaţiile staţiilor publice destinate pentru urcarea/coborârea persoanelor

 Transportate prin serviciul public local de călători

 

Identificare

staţie

Adresa

Suprafaţa

(m˛)

Caracteristici tehnice

Observaţii

LOTUL 1

"Zona O"

 

 

 

S1

 

 

 

Bd. Corol I - Rond Agronomie (Dispecerat)

 

 

 

 

(28÷48)

Adăpost staţie :

- lungime (14÷16)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 8 buc

- coşuri pentru gunoi : 3 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

Pentru transportul electric

 

 

 

 

S2

 

 

 

Bd. Corol I (vis a vis Dispecerat)

 

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 8 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

Pentru transportul auto

 

 

 

S3

 

 

 

Bd. Corol I - Parcul Expoziţiei

 

 

 

(8÷24)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷8)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

Sens coborâre

 

 

 

S4

 

 

 

Bd. Corol I - Liceul  Sportiv

 

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

Sens urcare

 

S5

 

 

 

 

Bd. Carol I - Stadion Emil Alexandrescu

 

 

(12÷24)

Adăpost staţie :

- lungime (6÷8)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

Sens coborâre

 

 

S6

 

 

Bd. Carol I - Stadion Emil Alexandrescu

 

 

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

Sens urcare

 

 

 

S7

 

 

 

Bd. Corol I - intersecţie cu str. George Coşbuc

 

 

 

(12÷24)

Adăpost staţie :

- lungime (6÷8)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

Sens coborâre

 

 

 

S8

 

 

 

Bd. Corol I - intersecţie cu str. George Coşbuc

 

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

Sens urcare

 

 

 

S9

 

 

 

Bd. Corol I - Parc Copou (Triumf)

 

 

 

(16÷30)

Adăpost staţie :

- lungime (8÷10)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 8 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

Sens coborâre

 

 

 

S10

 

 

 

Bd. Corol I - Triumf

 

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

Sens urcare

 

 

S11

 

 

Bd. Corol I - Universitate

 

 

(28÷48)

Adăpost staţie :

- lungime (14÷16)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 12 buc

- coşuri pentru gunoi : 4 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

Sens coborâre

 

 

 

S12

 

 

 

Bd. Corol I - Universitate

 

 

 

(24÷42)

Adăpost staţie :

- lungime (12÷14)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 12 buc

- coşuri pentru gunoi : 4 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

Sens urcare

 

 

 

S13

 

 

 

Bd. Independenţei (Bucegi)

 

 

 

(12÷24)

Adăpost staţie :

- lungime (6÷8)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 6 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

Spre Copou

"Zona I"

 

S1

Şos. Bucium nr. 15 A

(sens  Bucium - Podu Roş)

 

(8÷15)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷5)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

S2

 

 

Şos. Bucium - vis-a vis Peco Petrom

(sens Podu Roş - Bucium)

 

 

(12÷24)

Adăpost staţie :

- lungime (6÷8)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

S3

 

 

 

Şos. Bucium nr. 36 - Spital Psihatrie

(sens Podu Roş - Bucium)

 

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

S4

 

Şos. Bucium Spital Psihatrie

(sens Bucium - Podu Roş)

 

(8÷15)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷5)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

S5

 

 

Şos. Bucium nr. 54 - intersecţie cu şos. Bârnova

(sens Podu Roş - Bucium)

 

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

S6

 

 

 

 

 

Şos. Bucium  - intersecţie cu şos. Bârnova

(sens Bucium - Podu Roş)

 

 

 

(8÷15)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷5)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

S7

 

 

Şos. Bucium - Şcoala generală Veronica Micle

(sens Podu Roş - Bucium)

 

 

 

(8÷15)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷5)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

S8

 

 

Şos. Bucium nr. 75 - vis-avis de Şcoala generală Veronica Micle

(sens Bucim - Podu Roş)

 

 

 

(8÷15)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷5)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

S9

 

 

 

Şos. Bucium - Plopii fără soţ

(sens Podu Roş - Bucium)

 

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

S10

 

 

Şos. Bucium - Plopii fără soţ

(sens Bucim - Podu Roş)

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

S11

 

 

 

Şos. Bucium - Rond

 

 

 

(12÷24)

Adăpost staţie :

- lungime (6÷8)m

- lăţime     (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

"Zona II"

 

 

S1

 

 

Str. Nicolina vis-a-vis Oficiu Poştal

 

 

 

(12÷24)

Adăpost staţie :

- lungime (6÷8)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 6 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

Spre Tg. Cucu

 

 

 

S2

 

 

 

Şos. Nicolina - Pod Nicolina 1

 

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

Spre CUG

 

 

 

S3

 

 

 

Şos. Nicolina - Pod Nicolina 2

 

 

 

(16÷30)

Adăpost staţie :

- lungime (8÷10)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

Spre Podu Roş

 

 

 

S4

 

 

 

Şos. Nicolina - Tudor Neculai

 

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

Spre CUG

 

 

S5

 

 

Şos. Nicolina vis-ŕ-vis Complex Comercial Selgros

 

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

Spre CUG

 

 

 

S6

 

 

 

Şos. Nicolina - Complex Comercial Selgros

 

 

 

(12÷30)

Adăpost staţie :

- lungime (6÷10)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

Spre Copou

 

 

 

S7

 

 

 

Şos. Nicolina - Biserica Înalţarea Domnului

 

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

Spre CUG

 

 

 

S8

 

 

 

Şos. Nicolina - Centrul Providenţa, vis-ŕ-vis de

Biserica Înalţarea Domnului

 

 

 

(12÷30)

Adăpost staţie :

- lungime (6÷10)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

Spre Copou

 

 

S9

 

 

Bd. Ţuţora - intersecţie cu str. Splai Bahlui

Mal Drept

 

 

 

(8÷18)

 

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

Spre Tomeşti

 

 

 

S10

 

 

 

Bd. Ţuţora - intersecţie cu str. Splai Bahlui

 Mal Drept

 

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

Spre Podu Roş

 

 

 

S11

 

 

 

Calea Chişinăului - Ţesătura

 

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

Spre Tomeşti

 

 

 

 

 

S12

 

 

 

Calea Chişinăului - Ţesătura

 

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

Spre Podu Roş

 

 

 

 

S13

 

 

 

 

Calea Chişinăului - Mase Plastice

 

 

 

(8÷15)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷5)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

Spre Tomeşti

 

 

 

 

 

S14

 

 

 

Calea Chişinăului - Mase Plastice

 

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

Spre Podu Roş

 

 

 

 

S15

 

 

 

Calea Chişinăului - Baza 3 Rond

 

 

 

(16÷30)

 

Adăpost staţie :

- lungime (8÷10)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

S16

 

 

Calea Chişinăului - Baza 3, SC Iaşiconf

(sens spre Tomeşti)

 

 

 

(8÷15)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷5)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S17

 

 

Calea Chişinăului - Baza 3

(sens spre Podu Roş)

 

 

(16÷30)

Adăpost staţie :

- lungime (8÷10)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

S18

 

 

 

 

 

Calea Chişinăului - SC Terom

(sens spre Tomeşti)

 

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

S19

 

 

Calea Chişinăului - SC Terom

(sens spre Podu Roş)

 

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

S20

 

 

 

Calea Chişinăului - SC Mettal Steel

(sens spre Tomeşti)

 

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S21

 

 

 

Calea Chişinăului - SC Mettal Steel

(sens spre Podu Roş)

 

 

 

(8÷18)

 

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

S22

 

 

 

Calea Chişinăului - SC Unirea

(sens spre Tomeşti)

 

 

 

(8÷15)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷5)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

S23

 

 

 

Calea Chişinăului - SC Unirea

(sens spre Podu Roş)

 

 

 

(8÷15)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷5)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

S24

 

 

Calea Chişinăului - SC Omega Tehnoton

(sens spre Tomeşti)

 

 

 

(8÷15)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷5)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

S25

 

 

Calea Chişinăului - Sc Omega Tehnoton

(sens spre Podu Roş)

 

 

 

(8÷15)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷5)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

TOTAL LOCAŢII LOT 1: 49 buc.

LOTUL 2

"Zona O"

 

 

 

S1

 

 

 

Str. Muzicescu

 

 

 

(16÷30)

Adăpost staţie :

- lungime (8÷10)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 8 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

Spre Copou

 

 

S2

 

 

Str. Muzicescu

 

 

(16÷30)

Adăpost staţie :

- lungime (8÷10)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 8 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

Spre Piaţa Unirii

 

 

 

S3

 

 

 

Str. Arcu (Piaţa Unirii)

 

 

 

(16÷30)

Adăpost staţie :

- lungime (8÷10)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 8 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

Spre Copou

 

 

 

S4

 

 

 

Str. Arcu (Piaţa Unirii)

 

 

 

(16÷30)

Adăpost staţie :

- lungime (8÷10)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 8 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

Spre Tg. Cucu

 

 

 

S5

 

 

 

 

 

 

Str. Cuza Vodă - Teatrul Naţional

 

 

 

(12÷24)

Adăpost staţie :

- lungime (6÷8)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 6 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

Spre Tg. Cucu

 

 

 

S6

 

 

 

Str. Cuza Vodă - Filarmonică

 

 

 

(12÷24)

Adăpost staţie :

- lungime (6÷8)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 6 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

Spre Copou

 

 

 

S7

 

 

 

Str. Cuza Vodă - Tg. Cucu

 

 

 

(12÷24)

Adăpost staţie :

- lungime (6÷8)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 6 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

Spre Hotel Europa

 

 

 

S8

 

 

 

Str. A. Panu - Hotel Europa

 

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

Spre Podu Roş

 

 

 

S9

 

 

 

Bd. Independenţei - (Piaţa Unirii)

 

 

 

(16÷36)

Adăpost staţie :

- lungime (8÷12)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 8 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

Spre Tg. Cucu

 

 

 

S10

 

 

 

Str. A. Panu - Hotel Moldova

 

 

 

(8÷24)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷8)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

Spre Tg. Cucu

 

 

 

S11

 

 

 

Str. Palat - Sala Polivalentă

 

 

(16÷30)

Adăpost staţie :

- lungime (8÷10)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

Spre Tg. Cucu

 

 

 

S12

 

 

 

Str. Nicolina (după Oficiul Poştal)

 

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

Spre CUG

"Zona I"

 

 

S1

 

 

Str. Pădurii

(sens Tg. Cucu - Tătăraşi)

 

 

 

(8÷15)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷5)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

S2

 

 

 

Str. Pădurii

(sens Tătăraşi - Tg. Cucu)

 

 

 

(8÷15)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷5)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

S3

 

 

Str. Tătăraşi

(sens Tg. Cucu - Tătăraşi)

 

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

S4

 

Str. Tătăraşi

(sens Tătăraşi - Tg. Cucu)

 

 

(12÷24)

Adăpost staţie :

- lungime (6÷8)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

S5

 

 

 

Str. V. Lupu (intersecţie cu str. Dr. Savini)

(sens Tg. Cucu - Tătăraşi)

 

 

 

(12÷24)

Adăpost staţie :

- lungime (6÷8)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

S6

 

 

 

Str. V. Lupu (intersecţie cu str. Dr. Savini)

(sens Tătăraşi - Tg. Cucu)

 

 

 

(12÷24)

Adăpost staţie :

- lungime (6÷8)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

S7

 

 

 

 

 

Str. V. Lupu - Complex Comercial Flux

(sens Tg. Cucu - Tătăraşi)

 

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

S8

 

 

Str. V. Lupu - Complex Comercial Flux

(sens Tătăraşi - Tg. Cucu)

 

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

S9

 

 

Str. V. Lupu - Piaţa Doi Băieţi

(sens Tg. Cucu - Tătăraşi)

 

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

S10

 

 

 

Str. V. Lupu - Piaţa Doi Băieţi

(sens Tătăraşi - Tg. Cucu)

 

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

S11

 

 

Str. V. Lupu - Cartier Metalurgiei - ANL

(sens Tătăraşi - Calea Chişinăului)

 

 

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

S12

 

 

Bd. Metalurgiei - (Lactis)

(sens Tătăraşi - Calea Chişinăului)

 

 

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

"Zona II"

 

S1

 

Str. Primăveri - Policlinica Sf. Petru şi Pavel

(sens Tg. Cucu - Ţesătura)

 

 

 

(8÷15)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷5)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

S2

 

 

Str. Primăveri - intersecţie cu Calea Chişinăului

(sens Ţesătura - Tg. Cucu)

 

 

 

(8÷15)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷5)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

S3

 

 

 

 

 

Bd. Socola - Complex Comercial 1001 Articole

(sens Podu Roş -  Bucium)

 

 

 

(16÷36)

Adăpost staţie :

- lungime (8÷12)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 8 buc

- coşuri pentru gunoi : 4 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

S4

 

 

Bd. Socola - vis a vis Complex Comercial 1001 Articole

(sens Bucium - Podu Roş)

 

 

 

(16÷36)

Adăpost staţie :

- lungime (8÷12)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 8 buc

- coşuri pentru gunoi : 4 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

S5

 

Bd. N. Iorga - Gara Nicolina (Vamă)

(sens Ţesătura - Pod de Piatră)

 

 

 

(8÷15)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷5)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

S6

 

 

Bd. N. Iorga - Gara Nicolina - Vamă

( Pod de Piatră - Ţesătura)

 

 

 

(8÷15)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷5)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

S7

 

 

Bd. N. Iorga - Pod de Piatră

(sens Ţesătura - ACB)

 

 

 

(8÷15)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷5)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

S8

 

 

Bd. N. Iorga - Pod de Piatră

( ACB - Ţesătura)

 

 

 

(8÷15)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷5)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

S9

 

 

Bd. Alexandru cel Bun - Pasaj CFR

(sens Pod de Piatră - Dacia)

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

S10

 

 

 

Bd. Alexandru cel Bun - Pasaj CFR

(sens  Dacia - Pod de Piatră)

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

S11

 

 

Bd. Alexandru cel Bun - Piaţa ACB

(sens Dacia - Pod de Piatră)

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

S12

 

 

Bd. Alexandru cel Bun - Piaţa ACB

(sens Pod de Piatră - Dacia)

 

 

(8÷18)

 

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

S13

 

Bd. Dacia - Zimbru

(sens Pod de Piatră - Dacia)

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

S14

 

 

 

 

 

Bd. Dacia - Zimbru

(sens Dacia - Pod de Piatră)

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

S15

 

Bd. Alexandru cel Bun - Bicaz

(sens Pod de Piatră - Dacia)

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

S16

 

 

Bd. Dacia - Bicaz

(sens Dacia - Pod de Piatră)

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

S17

 

 

Bd. Dacia - Columnei

(sens Pod de Piatră - Dacia)

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

S18

 

 

 

Bd. Dacia - Rond

 

 

 

(8÷18)

 

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

S19

 

 

Bd. Canta - interseţie cu str. Serg Grigore Ioan

(sens Canta - Gară)

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

S20

 

 

Şos. Moara de Foc - Moara 1 Mai

(sens Canta - Gară)

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc                                                                                                                                                                                                                                    

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

S21

 

 

Şos. Moara de Foc - Moara 1 Mai

(sens Gară - Canta)

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

S22

 

 

Şos. Moara de Foc - intersecţie cu str. O. Băncilă

(sens Canta - Gară)

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

S23

 

 

Şos. Moara de Foc - intersecţie cu str. O. Băncilă

(sens Gară - Canta)

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

S24

 

 

Şos. Moara de Foc - intersecţie cu str. O. Băncilă

(sens Canta - Gară)

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

S25

 

 

Şos. Moara de Foc - intersecţie cu str. O. Băncilă

(sens Gară - Canta)

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

TOTAL LOCAŢII LOT 2: 49 buc.

LOTUL 3

"Zona O"

 

S1

 

Str. E. Doamna

(sens Bucşinescu - Tg. Cucu)

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

S2

 

 

Str. E. Doamna - Bucşinescu

(sens Bucşinescu - Tg. Cucu)

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

S3

 

 

Str. E. Doamna - Bucşinescu

(sens Tg. Cucu - Bucşinescu)

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

S4

 

 

 

 

 

 

Str. V. Lupu - Policlinica Sf. Maria

(sens Tg. Cucu - Baza 3)

 

 

 

(8÷15)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷5)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

S5

 

Bd. T. Vladimirescu - intersecţie cu str. V. Lupu

(sens Baza 3 - Tg. Cucu)

 

 

 

(8÷15)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷5)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

S6

 

 

 

Bd. T. Vladimirescu - Campus T. Vladimirescu

(sens Tg. Cucu - Baza 3)

 

 

 

 

 

(8÷15)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷5)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

S7

 

 

Bd. T. Vladimirescu - Campus T. Vladimirescu

(sens Baza 3 - Tg. Cucu)

 

 

 

(20÷42)

Adăpost staţie :

- lungime (10÷14)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

S8

 

 

Str. Silvestru - Gară - RATP

(sens Pod de Piatră - Canta)

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

S9

 

 

Str. Silvestru - Gară

(sens Pod de Piatră - Canta)

 

 

(16÷36)

Adăpost staţie :

- lungime (8÷12)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 8 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

S10

 

 

Str. Silvestru - Gară

(sens Canta - Pod de Piatră)

 

 

(16÷36)

Adăpost staţie :

- lungime (8÷12)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 8 buc

- coşuri pentru gunoi : 2 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

S11

 

 

Str. Bacinschi

(sens. Piaţa Unirii - Gară)

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

S12

 

 

Str. Bacinschi

(sens. Gară - Piaţa Unirii)

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

"Zona I"

 

 

S1

 

 

Str. Păcurari - blocuri

(sens Independenţei - şos. Păcurari)

 

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

S2

 

 

Str. Păcurari - blocuri

 (sens şos. Păcurari - Independenţei)

 

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

S3

 

 

Str. Păcurari - Şcoala generală Petru Poni

(sens  Independenţei- şos. Păcurari)

 

 

 

(8÷15)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷5)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

S4

 

 

 

 

Str. Păcurari - Moara 1 Mai

(sens şos. Păcurari - Independenţei)

 

 

(12÷24)

Adăpost staţie :

- lungime (6÷8)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

S5

 

 

Str. Păcurari - Munca Invalizilor

(sens şos. Păcurari - Independenţei)

 

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

S6

 

 

Şos. Păcurari - Rond

 

 

(12÷24)

Adăpost staţie :

- lungime (6÷8)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

S7

 

 

Şos. Naţională - subpasaj ACB

 (sens Pod de Piatră - Canta)

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

S8

 

 

Şos. Naţională - subpasaj ACB

(sens Canta - Pod de Piatră)

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

S9

 

 

Bd. Socola vis-a vis de nr. 30

(sens Bucium-Podu Roş)

 

 

(8÷15)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷5)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 4 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

S10

 

 

Bd. Socola - Grupul Şcolar R. Cernătescu

(sens Bucium - Podu Roş)

 

 

 

(20÷42)

Adăpost staţie :

- lungime (10÷14)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 4 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

S11

 

 

Bd. Socola - Grupul Şcolar C. Brâncuşi

(sens Podu Roş - Bucim)

 

 

 

(16÷36)

Adăpost staţie :

- lungime (8÷12)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 4 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

S12

 

 

Bd. Metalurgiei - vis a vis Conest

(sens bd. Metalurgiei - Calea Chişinăului)

 

 

 

(8÷24)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷8)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

"Zona II"

 

 

S1

 

 

 

 

 

Str. Aurel Vlaicu - SC Asam

 (Gară - Dancu)

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

S2

 

 

Str. Aurel Vlaicu - SC Asam

 (Dancu  - Gară)

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

S3

 

 

Str. Aurel Vlaicu - SC Phonx

 (Gară - Dancu)

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

S4

 

 

Str. Aurel Vlaicu - SC Phonx

 (Dancu - Gară)

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

S5

 

 

Str. Aurel Vlaicu - Hotel Amadeo

 (Gară - Dancu)

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

S6

 

 

Str. Aurel Vlaicu - Hotel Amadeo

 ( Dancu - Gară)

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

S7

 

 

Str. Aurel Vlaicu - Staţie Epurare

 (Gară - Dancu)

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

S8

 

 

Str. Aurel Vlaicu - Staţie Epurare

 ( Dancu - Gară)

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

S9

 

Pasaj ACB bl. D1

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m   

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

S10

 

Str. Cerna - Mircea cel Bătân

(sens ACB - Nicolina)

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

S11

 

 

Str. Cerna - Mircea cel Bătân

(sens Nicolina - ACB)

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

S12

 

 

Str. Pantelimon Halipa - Pol. Recuperare

(sens ACB - Nicolina)

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

S13

 

 

Str. Pantelimon Halipa Pol. Recuperare

 (sens Nicolina - ACB)

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

S14

 

 

Str. Pantelimon Halipa - Spital Recuperare

(sens ACB - Nicolina)

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

S15

 

 

Str. Pantelimon Halipa - Spital Recuperare

 (sens Nicolina - ACB)

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

S16

 

 

Str. Bradului - Gara Nicolina

(sens Nicolina - ACB)

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

S17

 

 

Bd. Poitiers - Complex Comercial Selgros

(sens spre Complex Comercial Siraj)

 

 

(12÷42)

Adăpost staţie :

- lungime (6÷12)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 8 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

S18

 

 

Bd. Poitiers - Cetăţuia

(sens spre Pasaj Socola)

 

 

(16÷30)

Adăpost staţie :

- lungime (8÷10)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 8 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

S19

 

 

Bd. Poitiers - Cetăţuia

(sens spre CUG)

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

S20

 

 

Bd. Poitiers - Grupul Şcolar "D. Mangeron"

(sens spre Pasaj Socola)

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

S21

 

 

Bd. Poitiers - Jandarmerie

(sens spre CUG)

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

S22

 

 

Bd. Poitiers - SSCF

(sens spre Pasaj Socola)

 

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

S23

 

 

 

Bd. Poitiers - SSCF

(sens spre CUG)

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

S24

Bd. Poitiers - SC RVR

(sens spre Pasaj Socola)

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

S25

 

 

Bd. Poitiers - SC RVR

(sens spre CUG)

 

 

(8÷18)

Adăpost staţie :

- lungime (4÷6)m

- lăţime    (2÷3)m  

Dotări :

- scaune 4 buc

- coşuri pentru gunoi : 1 buc

- ceas                                                                                                                                                                                                                                      

 

TOTAL LOCAŢII LOT 3: 49 buc.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Cons. Vasile Munteanu