Hotărârea nr. 129/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea continuării finanţării pentru sustenabilitatea proiectului RO 4616 SS 12 şi a Contractului de parteneriat dintre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi Fundaţia Solidaritate şi Speranţă pentru acest proiect.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea continuării finanţării pentru sustenabilitatea proiectului RO 4616 SS 12

şi a Contractului de parteneriat dintre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi Fundaţia Solidaritate şi Speranţă pentru acest proiect.

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,întrunit in şedinţa ordinară din data de 31 martie 2008;

            Având în vedere Initiativa Primarului prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

            Având în vedere HCL nr. 312 din 24 mai 2004 prin care a fost aprobat parteneriatul între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi Fundaţia Solidaritate şi Speranţă pentru perioada derulării proiectului cu finanţare nerambursabilă oferită de BIRD şi Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (decembrie 2004 - noiembrie 2005) şi posibilitatea prelungirii în perioada de sustenabilitate minimă de 3 ani de zile solicitată de finanţator;

            Având în vedere art. 1.2. din Contractul de finanţare nr. 54563/ 28.05.2004 semnat de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi, în calitate de furnizor de servicii sociale, cu Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi ale Manualului operaţional pentru serviciile sociale (parte integrantă din contract) prin care s-a asumat de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi asigurarea finanţării proiectului pentru o perioadă de minim 3 ani după finalizarea grantului nerambursabil;

            Având în vedere  raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia de muncă şi protecţie socială a Consiliului Local Municipal Iaşi;

            Având în vedere Contractul de parteneriat dintre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi Fundaţia Solidaritate şi Speranţă pentru derularea proiectului RO 4616 SS 12, prin care se stabileşte asigurarea fondurilor necesare continuării proiectului pentru o perioadă de cel puţin 3 ani după încheierea finanţării de la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi de la BIRD, în conformitate cu necesităţile grupului ţintă la acel moment şi conform bugetelor care vor fi aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere numărul mare de solicitări pentru sprijinirea persoanelor dependente de alcool/droguri şi a familiilor acestora, precum şi caracterul complex al serviciilor psiho-sociale oferite prin prezentul proiect;

            Având în vedere Referatul de specialitate nr. 2905 din 15 februarie 2008 al Direcţiei de Asistenţă Comunitară privind necesitatea continuării proiectului şi asigurării finanţării;

În temeiul art. 36 alin 7 lit.a şi art. 115 alin. 1 lit. b din  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1: Se aprobă  continuarea finanţării proiectului de la bugetul local cu suma de 116,880 lei pentru 12 luni de activitate (ianuarie 2008- decembrie 2008) conform bugetului cuprins in Anexa II ,care face parte integrantă  din prezenta hotărare.

Art.2  Se aprobă Contractul de parteneriat cu Fundaţia Solidaritate şi Speranţă privind Centrul de consiliere şi reabilitare a persoanelor dependente de alcool şi droguri “ conform anexei I  care face parte integranta din prezenta hotărare .

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată:

- Instituţia Prefectului  Iaşi;

- D.E.F.P.L.;

- Direcţiei de Asistenţă Comunitară

- Fundaţia Solidaritate şi Speranţă

Art.4   Punerea in aplicare a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcţia de Asistenţa Comunitară şi D.E.F.P.L.

            Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,         CONTRASEMNEAZĂ   

                                                            SECRETAR,

       Cons .Vasile Munteanu                Cons. Jr. Lăcrămioara Vernica

 

Nr.129 din 31 martie 2008