Hotărârea nr. 126/2008

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al Municipiul Iaşi şi aflate în administrarea Regiei Autonome de Transport Public Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

 privind completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al Municipiul Iaşi şi aflate în administrarea Regiei Autonome de Transport Public Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2008;

Având in vedere:

a)                              Iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul  

      de hotărâre;

b)                              Referatul de specialitate nr. 26129 din 19.03.08 întocmit de către Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

c)  Raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local      Municipal Iaşi;

d)  raportul de avizare întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;      

c)                              Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

d)                              Hotărârea de Guvern nr. 548/1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşelor, municipiilor şi judeţelor;

e)                              Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 452/2007 privind însuşirea inventarului domeniului privat al municipiului Iaşi, reactualizat;

f)                                Art.36 şi art.115 alin.1, lit. b) şi art. 122 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art. 1. - Se aprobă includerea în domeniul privat al municipiului Iaşi a bunurilor din anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)                              Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                              Primarului Municipiului Iaşi;

c)                              Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

d)                              Direcţia Economică şi Finanţe publice Locale,

a)                              Regiei Autonome de Transport Public Iaşi.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:

  • Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;
  • Direcţia Economică şi Finanţe publice Locale,
  • Regiei Autonome de Transport Public Iaşi

  (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         CONTRASEMNEAZĂ,

    Cons.Vasile Munteanu                              SECRETAR

                                                       Cons.jr.Lăcrămioara Vernică

                       

Nr.126 din 31 martie 2008

 

Anexa nr. 1 la

Hotărâre nr 126 din martie 2008 privind completarea inventarului bunurilor

aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi

şi aflate în administrare RATP Iaşi

 

                                                                                                                                               

-LEI fara TVA-     

Nr.

crt.

Cod clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare :

Nr. inventar; Adresa

Anul intrarii în

functiune

Valoarea de inventar

 

 

1.                                   

2.3.2.1.3.1.

Autobuz Renault R312

N.I= 2749, Splai Bahlui

2008

99.110,67

 

2.                                   

2.3.2.1.3.1.

Autobuz Renault R312

N.I= 2750, Splai Bahlui

2008

99.110,67

 

3.                                   

2.3.2.1.3.1.

Autobuz Renault R312

N.I= 2751, Splai Bahlui

2008

99.110,67

 

4.                                   

2.3.2.1.3.1.

Autobuz Renault R312

N.I= 2752, Splai Bahlui

2008

99.110,67

 

5.                                   

2.3.2.1.3.1.

Autobuz Renault R312

N.I= 2753, Splai Bahlui

2008

99.110,67

 

6.                                   

2.3.2.1.3.1.

Autobuz Renault R312

N.I= 2754, Splai Bahlui

2008

99.110,67

 

7.                                   

2.3.2.1.3.1.

Autobuz Renault R312

N.I= 2755, Splai Bahlui

2008

99.110,67

 

8.                                   

2.3.2.1.3.1.

Autobuz Renault R312

N.I= 2756, Splai Bahlui

2008

99.110,67

 

9.                                   

2.3.2.1.3.1.

Autobuz Renault R312

N.I= 2757, Splai Bahlui

2008

99.110,67

 

10.                               

2.3.2.1.3.1.

Autobuz Renault R312

N.I= 2758, Splai Bahlui

2008

99.110,67

 

11.                               

2.3.2.1.3.1.

Autobuz Renault R312

N.I= 2759, Splai Bahlui

2008

99.110,67

 

12.                               

2.3.2.1.3.1.

Autobuz Renault R312

N.I= 2760, Splai Bahlui

2008

99.110,67

 

13.                               

2.3.2.1.3.1.

Autobuz Renault R312

N.I= 2761, Splai Bahlui

2008

99.110,67

 

14.                               

2.3.2.1.3.1.

Autobuz Renault R312

N.I= 2762, Splai Bahlui

2008

99.110,67

 

15.                               

2.3.2.1.3.1.

Autobuz Renault R312

N.I= 2763, Splai Bahlui

2008

99.110,67

 

16.                               

2.3.2.1.3.1.

Autobuz Renault R312

N.I= 2764, Splai Bahlui

2008

99.110,67

 

17.                               

2.3.2.1.3.1.

Autobuz Renault R312

N.I= 2765, Splai Bahlui

2008

99.110,67

 

18.                               

2.3.2.1.3.1.

Autobuz Renault R312

N.I= 2766, Splai Bahlui

2008

99.110,67

 

19.                               

2.3.2.1.3.1.

Autobuz Renault R312

N.I= 2767, Splai Bahlui

2008

99.110,67

 

20.                               

2.3.2.1.3.1.

Autobuz Renault R312

N.I= 2768, Splai Bahlui

2008

99.110,67

 

21.                               

2.3.2.1.3.1.

Autobuz Renault R312

N.I= 2769, Splai Bahlui

2008

99.110,67

 

22.                               

2.3.2.1.3.1.

Autobuz Renault R312

N.I= 2770, Splai Bahlui

2008

99.110,67

 

23.                               

2.3.2.1.3.1.

Autobuz Renault R312

N.I= 2771, Splai Bahlui

2008

99.110,67

 

24.                               

2.3.2.1.3.1.

Autobuz Renault R312

N.I= 2772, Splai Bahlui

2008

99.110,67

 

25.                               

2.3.2.1.3.1.

Autobuz Renault R312

N.I= 2773, Splai Bahlui

2008

99.110,67

 

26.                               

2.3.2.1.3.1.

Autobuz Renault R312

N.I= 2774, Splai Bahlui

2008

99.110,67

 

27.                               

2.3.2.1.3.1.

Autobuz Renault R312

N.I= 2775, Splai Bahlui

2008

99.110,67

 

28.                               

2.3.2.1.3.1.

Autobuz Renault R312

N.I= 2776, Splai Bahlui

2008

99.110,67

 

29.                               

2.3.2.1.3.1.

Autobuz Renault R312

N.I= 2777, Splai Bahlui

2008

99.110,67

 

30.                               

2.3.2.1.3.1.

Autobuz Renault R312

N.I= 2778, Splai Bahlui

2008

99.110,67

 

TOTAL LEI fără TVA

2.973.320,10

 

1.                                    

2.3.5.1.

Tramvai GT4

N.I= 2779, Dacia, str. Tabacului nr. 32

2008

72.427,42

 

2.                                    

2.3.5.1.

Tramvai GT4

N.I= 2780,Dacia, str. Tabacului nr. 32

2008

72.427,42

 

3.                                    

2.3.5.1.

Tramvai GT4

N.I= 2781,Dacia, str. Tabacului nr. 32

2008

72.427,42

 

4.                                    

2.3.5.1.

Tramvai GT4

N.I= 2782,Dacia, str. Tabacului nr. 32

2008

72.427,42

 

5.                                    

2.3.5.1.

Tramvai GT4

N.I= 2783,Dacia, str. Tabacului nr. 32

2008

72.427,42

 

6.                                    

2.3.5.1.

Tramvai GT4

N.I= 2784,Dacia, str. Tabacului nr. 32

2008

72.427,42

 

7.                                    

2.3.5.1.

Tramvai GT4

N.I= 2785,Dacia, str. Tabacului nr. 32

2008

72.427,42

 

8.                                    

2.3.5.1.

Tramvai GT4

N.I= 2786,Dacia, str. Tabacului nr. 32

2008

72.427,42

 

9.                                    

2.3.5.1.

Tramvai GT4

N.I= 2787,Dacia, str. Tabacului nr. 32

2008

72.427,42

 

10.                                 

2.3.5.1.

Tramvai GT4

N.I= 2788,Dacia, str. Tabacului nr. 32

2008

72.427,42

 

11.                                 

2.3.5.1.

Tramvai GT4

N.I= 2789,Dacia, str. Tabacului nr. 32

2008

72.427,42

 

12.                                 

2.3.5.1.

Tramvai GT4

N.I= 2790,Dacia, str. Tabacului nr. 32

2008

72.427,42

 

13.                                 

2.3.5.1.

Tramvai GT4

N.I= 2791,Dacia, str. Tabacului nr. 32

2008

72.427,42

 

14.                                 

2.3.5.1.

Tramvai GT4

N.I= 2792,Dacia, str. Tabacului nr. 32

2008

72.427,42

 

15.                                 

2.3.5.1.

Tramvai GT4

N.I= 2793,Dacia, str. Tabacului nr. 32

2008

72.427,42

 

16.                                 

2.3.5.1.

Tramvai GT4

N.I= 2794,Dacia, str. Tabacului nr. 32

2008

72.427,42

 

17.                                 

2.3.5.1.

Tramvai GT4

N.I= 2795,Dacia, str. Tabacului nr. 32

2008

72.427,42

 

18.                                 

2.3.5.1.

Tramvai GT4

N.I= 2796,Dacia, str. Tabacului nr. 32

2008

72.427,42

 

19.                                 

2.3.5.1.

Tramvai GT4

N.I= 2797,Dacia, str. Tabacului nr. 32

2008

72.427,42

 

20.                                 

2.3.5.1.

Tramvai GT4

N.I= 2798,Dacia, str. Tabacului nr. 32

2008

72.427,42

 

21.                                 

2.3.5.1.

Tramvai GT4

N.I= 2799,Dacia, str. Tabacului nr. 32

2008

72.427,42

 

22.                                 

2.3.5.1.

Tramvai GT4

N.I= 2800,Dacia, str. Tabacului nr. 32

2008

72.427,42

 

23.                                 

2.3.5.1.

Tramvai GT4

N.I= 2801,Dacia, str. Tabacului nr. 32

2008

72.427,42

 

24.                                 

2.3.5.1.

Tramvai GT4

N.I= 2802,Dacia, str. Tabacului nr. 32

2008

72.427,42

 

25.                                 

2.3.5.1.

Tramvai GT4

N.I= 2803,Dacia, str. Tabacului nr. 32

2008

72.427,42

 

26.                                 

2.3.5.1.

Tramvai GT4

N.I= 2804,Dacia, str. Tabacului nr. 32

2008

72.427,42

 

27.                                 

2.3.5.1.

Tramvai GT4

N.I= 2805,Dacia, str. Tabacului nr. 32

2008

72.427,42

 

28.                                 

2.3.5.1.

Tramvai GT4

N.I= 2806,Dacia, str. Tabacului nr. 32

2008

72.427,42

 

29.                                 

2.3.5.1.

Tramvai GT4

N.I= 2807,Dacia, str. Tabacului nr. 32

2008

72.427,42

 

30.                                 

2.3.5.1.

Tramvai GT4

N.I= 2808,Dacia, str. Tabacului nr. 32

2008

72.427,42

 

31.                                 

2.3.5.1.

Tramvai GT4

N.I= 2809,Dacia, str. Tabacului nr. 32

2008

72.427,42

 

TOTAL LEI fără TVA

2.245.250,02

 

1.                                    

2.3.5.1.

Tramvai ST 10

N.I= 2810,Dacia, str. Tabacului nr. 32

2008

70.451,39

 

2.                                    

2.3.5.1.

Tramvai ST 10

N.I= 2811,Dacia, str. Tabacului nr. 32

2008

72.465,86

 

3.                                    

2.3.5.1.

Tramvai ST 10

N.I= 2812,Dacia, str. Tabacului nr. 32

2008

70.474,88

 

4.                                    

2.3.5.1.

Tramvai ST 10

N.I= 2813,Dacia, str. Tabacului nr. 32

2008

70.793,21

 

5.                                    

2.3.5.1.

Tramvai ST 11

N.I= 2814,Dacia, str. Tabacului nr. 32

2008

72.465,86

 

6.                                    

2.3.5.1.

Tramvai ST 10

N.I= 2815,Dacia, str. Tabacului nr. 32

2008

74.073,71

 

7.                                    

2.3.5.1.

Tramvai ST 10

N.I= 2816,Dacia, str. Tabacului nr. 32

2008

74.073,71

 

8.                                    

2.3.5.1.

Tramvai ST 10

N.I= 2817,Dacia, str. Tabacului nr. 32

2008

74.073,71

 

9.                                    

2.3.5.1.

Tramvai ST 11

N.I= 2818,Dacia, str. Tabacului nr. 32

2008

74.073,71

 

10.                                 

2.3.5.1.

Tramvai ST 11

N.I= 2819,Dacia, str. Tabacului nr. 32

2008

74.073,74

 

TOTAL LEI fără TVA

727.019,78