Hotărârea nr. 122/2008

HOTĂRÂRE privind scutirea la plata impozitului pe cladiri conform art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare pentru FUNDATIA CHILDREN ON THE EDGE ROMANIA

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind scutirea la plata impozitului pe cladiri conform art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 , cu modificarile si completarile ulterioare, pentru FUNDATIA CHILDREN ON THE EDGE ROMANIA

        

            Consiliul Local Municipal Iasi întrunit in şedinţa ordinară din data de 31 martie 2008 ;

            Avand in vedere:

- initiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotarare ;

- referatul de specialitate nr. 50818 din 18.03.2008 , potrivit caruia FUNDATIA CHILDREN ON THE EDGE ROMANIA nu datoreaza impozit pe cladiri deoarece activitatea pe care o desfasoara in imobilele pentru care solicita scutirea la impozit pe cladiri are caracter social - umanitar si anume servicii sociale pentru asistenta si sprijin pentru copii institutionalizati in regim rezidential si pentru integrare socio-profesionala pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie a copilului, intocmit de catre Directia Economica si Finante Publice Locale Iasi;

-raportul de avizare întocmit de Comisia Economico-Financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

-raportul de avizare întocmit de Comisia Juridică şi de Disciplină  a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

- cererea FUNDATIIEI CHILDREN ON THE EDGE ROMANIA nr. 3/23.01.2008 inregistrata la Directia Economica si Finante Publice Locale Iasi cu nr. 41102/01.02.2008, prin care solicita acordarea de scutire la plata impozitului pe cladiri conform art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru urmatoarele cladiri aflate in prorietatea fundatiei :

-         cladire situata in Iasi, str. Egalitatii nr. 18 bl. 846 sc. A et. 3 ap. 13;

-         cladire situata in Iasi, str. Salciilor nr. 28 bl. 812 sc. B et. parter ap. 3;

-         cladire situata in Iasi, aleea Tudor Neculai nr. 133 bl. 1013 parter ap. 2;

-         cladire situata in Iasi, sos. Nicolina nr. 93 bl. 988B et. 4 ap. 14;

-         cladire situata in Iasi, str. Hlincea nr. 31 bl. 1053 sc. B et. 1 ap. 4;

-         cladire situata in Iasi, B-dul Poitiers nr. 63 bl. 1-A et. 3 ap. 10.

-Contract de vanzare cumparare - autentificat la Notarul Public Blaj Avram Liliana sub nr. 1016/05.04.2002, prin care FUNDATIA CHILDREN ON THE EDGE ROMANIA  a achizitionat cladirea situata in Iasi, str. Egalitatii nr. 18 bl. 846 sc. A et. 3 ap. 13

 - Contract de vanzare cumparare - autentificat la Notarul Public Daniela Badarau sub nr. 5323/04.10.2000, prin care FUNDATIA CHILDREN ON THE EDGE ROMANIA  a achizitionat cladirea situata in Iasi, str. Salciilor nr. 28 bl. 812 sc. B et. parter ap. 3;

 - Contract de vanzare cumparare - autentificat la Notarul Public Blaj Avram Liliana sub nr. 2542/14.09.2001, prin care FUNDATIA CHILDREN ON THE EDGE ROMANIA a achizitionat cladirea situata in Iasi, aleea Tudor Neculai nr. 133 bl. 1013 parter ap. 2;

 - Contract de vanzare cumparare - autentificat la Notarul Public Blaj Avram Liliana sub nr. 1827/23.07.2001, prin care FUNDATIA CHILDREN ON THE EDGE ROMANIA  a achizitionat cladirea situata in Iasi, sos. Nicolina nr. 93 bl. 988B et. 4 ap. 14;

- Contract de vanzare cumparare - autentificat la Notarul Public Blaj Avram Liliana sub nr. 3014/24.10.2001, prin care FUNDATIA CHILDREN ON THE EDGE ROMANIA  a achizitionat cladirea situata in Iasi, str. Hlincea nr. 31 bl. 1053 sc. B et. 1 ap. 4;

 - Contract de vanzare cumparare - autentificat sub nr. 657/15.05.2001, prin care FUNDATIA CHILDREN ON THE EDGE ROMANIA  a achizitionat cladirea situata in Iasi, B-dul Poitiers nr. 63 bl. 1-A et. 3 ap. 10;

 - Statutul FUNDATIEI CHILDREN ON THE EDGE ROMANIA potrivit caruia fundatia s-a constituit ca o actiune in realizarea de scopuri umanitare prin initiativa unor membri fondatori medici, profesori si a altor persoane ce inteleg sa contribuie la realizarea obiectului de activitate a Fundatiei;

 - Decizia nr. 153/02.03.2007 emisa de Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale a judetului Iasi, prin care FUNDATIA CHILDREN ON THE EDGE ROMANIA este acreditata sa furnizeze servicii sociale, respectiv asistenta si sprijin pentru copii institutionalizati in regim rezidential si pentru integrare socio-profesionala pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie a copilului ;

 - Declaratia pe proprie raspundere a FUNDATIEI CHILDREN ON THE EDGE ROMANIA  inregistrata la D.E.F.P.L. Iasi cu nr. 46306/03.03.2008, potrivit careia cladirile pentru care se solicita scutirea la impozit pe cladiri, sunt folosite ca apartamente de tip rezidential pentru tineri institutionalizati si postinstitutionalizati, in cadrul unor proiecte derulate in parteneriat cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului ;

- Balanta de verificare sintetica la 31.12.2007 conform careia FUNDATIA CHILDREN ON THE EDGE ROMANIA nu a realizat in anul 2007 venituri din activitati economice ;

 - art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

 - art. 36 si art. 115 alin. 1, lit. b) din  Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

                                                           H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Aproba scutirea la plata impozitului pe cladiri a FUNDATIEI CHILDREN ON THE EDGE ROMANIA pentru urmatoarele cladiri :

-         cladire situata in Iasi, str. Egalitatii nr. 18 bl. 846 sc. A et. 3 ap. 13;

-         cladire situata in Iasi, str. Salciilor nr. 28 bl. 812 sc. B et. parter ap. 3;

-         cladire situata in Iasi, aleea Tudor Neculai nr. 133 bl. 1013 parter ap. 2;

-         cladire situata in Iasi, sos. Nicolina nr. 93 bl. 988B et. 4 ap. 14;

-         cladire situata in Iasi, str. Hlincea nr. 31 bl. 1053 sc. B et. 1 ap. 4;

-         cladire situata in Iasi, B-dul Poitiers nr. 63 bl. 1-A et. 3 ap. 10,

incepand cu data de 01.01.2008, pe toata durata desfasurarii de activitati social - umanitare in cladirile mentionate mai sus.

Art. 2 Proprietarul cladirilor are obligatia sa informeze organul fiscal cu privire la orice modificare survenita referitor la activitatea desfasurata in aceste cladiri

Art. 3  Prezenta hotarare va fi comunicata :

a)      Institutiei Prefectului Judetului Iasi ;

b)      Primarului Municipiului Iasi ;

c)      Directiei Economice si Finante Publice Locale Iasi ;

d)      Serviciului Constatare Impunere, Control Fiscal si Executare Creante Bugetare - persoane juridice ;

e)      Fundatiei Children On The Edge Romania cu sediul in Iasi, str. Clopotari nr. 38 bl. 673 sc. A ap. 3 parter.

            Art. 4 Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de : Directia Economica si Finante Publice Locale Iasi - Serviciul Constatare Impunere, Control Fiscal si Executare Creante Bugetare - persoane juridice .

                       Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

                                                                                

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢE       CONTRASEMNEAZĂ,       

                                                                    Secretar,

     Cons.Vasile Munteanu       Cons. Jr. Lacramioara Vernica

 

Nr.122 din 31 martie 2008