Hotărârea nr. 117/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA ARCU NR.26 intocmit in vederea construirii unui hotel-restaurant pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂRE

                    privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  IASI, STRADA ARCU NR.26

intocmit in vederea construirii unui hotel-restaurant pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2008,

Având în vedere:

a)  iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)      b) nota de fundamentare nr.85034/2007 întocmita de Serviciul Urbanism ;

           certificatul de urbanism nr.4085 din 07.09.2006;cererea nr.85034/21.11.2007,prin care SC ”Moldotur” SRL solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi,strada Arcu nr.26;avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 17.01.2007;avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul Regiei Autonome Judetene Apa-canal nr.22979/16.10.2006, avizul SC E-ON SA nr.1781/23.11.2006, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.8688/20.10.2006, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta « Mihail Grigore Sturdza » al judetului Iasi nr.700008-2 din 26.01.2007,  avizul privind protectia civila nr. 720018/3 din 29.01.2007, avizul Autoritatii de Sanatate Publica Iasi nr.359/12.01.2007,aviz Romtelecom nr.234/9628/1394  din 11.10.2006,aviz Salubris nr.31523/16.11.2006,aviz CET nr.20317/25.10.2006 ,avizul Comisiei de Versanti nr.7435/21.02.2007,avizul Comisiei de Circulatie nr.10986/27.04.2007,avizul privind protectia mediului nr.386/23.02.2007,avizul unic al CJ nr.39/PUZ/2007 ;

            c) Legea 50/1991R modificata si completata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;Ordinul MLPAT nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

            d)  raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului Local Municipal Iaşi,

e) art.36 alin.5, lit.c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, Strada Arcu nr.26, intocmit in vederea construirii unui hotel-restaurant pe teren proprietate privata persoana juridica. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 1332,10 mp

            Anexa (plansa 2-  reglementari urbanistice) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

- Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

- Primarului Municipiului Iaşi;

- Consiliului Judeţean Iaşi

-  Direcţiei Dezvoltare Urbană

-  Serviciului Arhitectură şi Urbanism

-  Serviciului  Cadastru

- Serviciului Ubanism

- SC “Moldotur” SRL,  str.Florilor nr.17 - Iaşi

Art.3  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

(2) Aducerea la cunostinta  publică a prezentei hotarari va fi asigurata de  către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ

   cons. Vasile Munteanu                          SECRETAR,

                                                          cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 117

din 31 martie 2008