Hotărârea nr. 116/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T134 P1(4743/2/2) P1/2(4743/2/1/2) P1/1(4743/2/1/1) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de hale de depozitare si servicii auto pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice si juridice

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, T134,P1(4743/2/2),P1/2(4743/2/1/2),P1/1(4743/2/1/1) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de hale de

depozitare si servicii auto pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice si juridice

 

Consiliul Local al Municipiului Iasi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2008,

Având în vedere:

a) initiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

b) nota de fundamentare nr.96057/21.12.2007 întocmita de Serviciul Urbanism; certificatele de urbanism nr.3361/01.06.2007,2289/11.04.2007,1933/26.03.2007; cererea nr.96057/21.12.2007, prin care SC ITP AUTO SERVICII SRL,SC VICOTRANS EUROPE SRL, Mihoc Alois si Bozian Constantin-Leon solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi, Zona Bucium,T134; avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 15.02.2008; avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul Regiei Autonome Judetene Apa-canal nr.26887/23.10.2007, avizul SC E-ON SA nr.3404/890/25.10.2007, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.1503/16.11.2007,1376/12.11.2007,1502/16.11.2007, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Mihail Grigore Sturdza” al judetului Iasi nr.627170-2 din 15.11.2007, avizul privind protectia civila nr. 720320/3 din 19.11.2007, avizul Autoritatii de Sanatate Publica Iasi nr.21229/10.12.2007,21231/11.12.2007,21230/11.12.2007, aviz Romtelecom nr.203/04/07/01/BC/IS/242 din 23.10.2007, aviz Salubris nr.35532/16.11.2007,35531/16.11.2007,35530/16.11.2007, aviz CET din 22.10.2007, aviz Comisia de Circulatie nr.78421/09.11.2007, aviz Apele Romane nr.13245/30.11.2007, aviz protectia mediului nr.9712/.11.2007, avizul unic al C.J. Iaşi nr. 41/PUZ/2008

c) Legea 50/1991 republicată,  privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul; Ordinul MLPAT nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal; HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

d) raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi,

e) art.36 alin.5, lit.c din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, Zona Bucium, T134, intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de hale de depozitare si servicii auto pe teren proprietate privata persoane fizice si juridice. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 5300 mp., conform contractelor de vinzare cumparare nr.596/21.03.2007,422/01.03.2007,90/17.01.2006.

Anexa  ( planşa 2 - reglementări urbanistice) face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2.  Prezenta hotarâre va fi comunicata :

- Institutiei Prefectului Judetului Iasi;

- Primarului Municipiului Iaşi,

- Consiliului Judeţean

- Direcţiei Dezvoltare Urbană

- Serviciului Arhitectură şi Urbanism

- Serviciului Cadastru

- Serviciului Urbanism

- SC ITP AUTO SERVICII SRL- şos. Păcurari nr. 92, Iaşi

- SC VICOTRANS EUROPE SRL - str. Arcu nr. 10, parter

-  Mihoc Alois- str. Ştefan Octavian Iosif nr. 13, Iaşi

- Bozian Constantin-Leon-  stradela Ion Ionescu de la Brad nr, 2, Iaşi

Art.3.  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotarâri va fi asigurata de către Directia de  Dezvoltare Urbana.

            (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     CONTRASEMNEAZĂ

    cons. Vasile Munteanu                       SECRETAR,

                                                           cons. Jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 116

din 31 martie 2008