Hotărârea nr. 115/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA STEJAR NR.70 S.C.11 P1/3(771/3) P2/1(772/1) intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

                    privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, STRADA STEJAR NR.70,S.C.11,P1/3(771/3),P2/1(772/1)

intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2008,

Având în vedere:

a)  iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)                  nota de fundamentare nr.68391/18.09.2007 întocmita de Serviciul Urbanism ;

           certificatul de urbanism nr.5503/07.11.2006;cererea nr.68391/18.09.2007,prin care domnii Lupu Pavel si Lupu Lucretia solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi,strada Stejar nr.70,SC11,P1/3(771/3),P2/1(772/1);avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 27.09.2007;avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul Regiei Autonome Judetene Apa-canal nr.10329/10.05.2007, avizul SC E-ON SA nr.1305/398/17.05.2007, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.355/15.05.2007, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta « Mihail Grigore Sturdza » al judetului Iasi nr.700143-2 din 11.05.2007,  avizul privind protectia civila nr. 720134/3 din 04.05.2007, avizul Autoritatii de Sanatate Publica Iasi nr.6214/31.05.2007,aviz Romtelecom nr.203/04/07/01/BC/IS/71  din 11.05.2007,aviz Salubris nr.13166/07.05.2007,aviz CET nr.9509/03.05.2007 ,avizul Comisiei de Circulatie nr.32134/25.05.2007 ,avizul privind protectia mediului nr.5848/29.06.2007,avizul unic al CJ nr.17/PUZ/2008 ;

            c) Legea 50/1991 modificata si completata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;Ordinul MLPAT nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

            d) raportul de avizare întocmit  de Comisia de amenajarea teritroiului şi urbanism din cadrul Consiliului  Local Municipal Iaşi,

e) art.36  alin.5, lit.c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, strada Stejar nr.70,SC11,P1/3(771/3),P2/1(772/1),intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 458,61 mp., conform contractului de partaj voluntar nr.1825/28.06.2005.

            Anexa (plansa U 2 -  reglementari urbanistice) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

- Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

- Primarului Municipiului Iaşi;

- Consiliului Judeţean

- Serviciului Arhitectură şi Urbanism

- Serviciului Cadastru

- Serviciului Urbanism;

- Lupu Pavel si Lucretia, str.Crisului nr.4, bloc 13 etaj 2, ap.9, Iasi.

Art.3  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

(2) Aducerea la cunostinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       CONTRASEMNEAZĂ

  cons. Vasile Munteanu                           SECRETAR,

                                                            cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 115

din 31 martie 2008