Hotărârea nr. 114/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STR.SF.LAZAR NR.50 intocmit in vederea etajarii unui imobil aflat in proprietate privata persoana juridica

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal   IASI,STR.SF.LAZAR NR.50

intocmit in vederea etajarii unui imobil aflat in proprietate privata persoana juridica

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2008,

Având în vedere:

a) iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)      b) nota de fundamentare nr.78334/23.10.2007 întocmita de Serviciul Urbanism ;

certificatul de urbanism nr.3633/25.06.2007 ;cererea nr.78334/23.10.2007,prin care SC BRL Universal SRL solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi,Str.Sf.Lazar nr.50;avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 02.11.2007;avizele obtinute si studiile intocmite :, ridicare topografica vizata de OCPI,avizul Agentiei pentru Protectia Mediului nr.10082/10.2007,aviz Autoritatea de Sanatate Publica nr.5730/05.06.2006,avizul unic al CJ nr.12/PUZ/2008 

b)      Legea 50/1991 modificata si completata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;Ordinul MLPAT nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

d)raportul de avizare întocmit de Comisia de amenjarea teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului Local Municipal Iaşi,

e)art.36  alin.5, lit.c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, Str.Sf.Lazar nr.50, intocmit in vederea etajarii unui imobil aflat in proprietate privata persoana juridica. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 230 mp., conform contractului de vinzare cumparare nr.3603/06.12.2006.

            Anexa (planşa 2 - reglementări urbanistice)  face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

- Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

- Primarului Municipiului Iaşi;

- Consiliului Judeţean Iaşi

- Direcţiei Dezvoltare Urbană

- Serviciului Arhitectură şi Urbanism

- Serviciului  Cadastru

- SC BRL Universal SRL - str. Triumfului ( actual Mihai Costăchescu) nr. 3 - Iaşi

Art.3  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Serviciul Urbanism.

      (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     CONTRASEMNEAZĂ

    cons. Vasile Munteanu                     SECRETAR,

                                                         cons.jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 114

din 31 martie 2008