Hotărârea nr. 113/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T152 P1/2(6339/1/2/3/2) 1/1(6323)/2/1 1/1(6323)/2/2 1(6323) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, ZONA BUCIUM,T152,P1/2(6339/1/2/3/2),1/1(6323)/2/1,1/1(6323)/2/2,1(6323)

intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2008,

 Având în vedere:

a) iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)                  nota de fundamentare nr.90213/04.12.2007 întocmita de Serviciul Urbanism ;

           certificatele de urbanism nr.1376 din 27.02.2007,2823 din 10.05.2007,1660 din 20.03.2007,1929 din 26.03.2007;cererea nr.90213/04.12.2007,prin care domnii Rusu Adrian,Iordache Dumitru Dan,Feraru Emilian,Luca Mihaela solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi,Zona Bucium,T152;avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 21.12.2007;avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul Regiei Autonome Judetene Apa-canal nr.19066/29.08.2007, avizul SC E-ON SA nr.2395/653/02.08.2007, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA din 08.08.2007, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta « Mihail Grigore Sturdza » al judetului Iasi nr.626052-2 din 31.07.2007,  avizul privind protectia civila nr. 720244/3 din 30.07.2007, avizul Autoritatii de Sanatate Publica Iasi nr.14525/14.08.2007, avizul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului Iasi nr.7956/27.08.2007,aviz Romtelecom nr.203/04/07/01/BC/IS/163  din 31.07.2007,aviz Salubris nr.23136/31.07.2007,aviz CET din 2007, avizul unic al CJ nr.15/PUZ/2008 ;

            c) Legea 50/1991 modificata si completata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;Ordinul MLPAT nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

            d) raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului Local Municipal Iaşi,

e)  art.36  alin.5, lit.c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1  Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi,Zona Bucium,T152, parcelele ˝(6339/1/2/3/2),1/1(6323)/2/1,1/1(6323)/2/2,1(6323), intocmit in vederea construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 5305,68 mp., conform contractelor de vinzare cumparare nr.1933/02.09.2003, 4560/16.08.2005,  2267/05.11.2004, 2243/13.12.2006.

            Anexa ( planşa U 2.1. - reglementări urbanistice) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2  Prezenta hotărâre va fi comunicată :

-  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-  Primarului Municipiului Iaşi;

-  Consiliului Judeţean Iaşi

-  Direcţiei Dezvoltare Urbană

-  Serviciului Arhitectură şi Urbanism

-  Serviciului  Cadastru

-  Rusu Adrian - Bd. Ţuţora nr. 11 A, bl. E2, sc. A, et. 2, ap. 11 - Iaşi

-  Iordache Dumitru Dan - str. Vasile Lupu nr. 103, bl. F1, sc. A, et. 3, ap. 10 - Iaşi

-  Feraru Emilian - Bd. Ţuţora nr. 11 A, bl. E 2, sc. A, et. 2, ap. 11 - Iaşi

-  Luca Mihaela - str. G. Enescu nr. 6, bl. G1, sc. A, parter, ap. 1

Art.3  ( 1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

            (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        CONTRASEMNEAZĂ

   cons. Vasile Munteanu                            SECRETAR,

                                                            cons. jr. Lăcrămioara  Vernică

 

Nr. 113

din 31 martie 2008