Hotărârea nr. 112/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI BD.POITIERS NR.6 intocmit in vederea construirii unui ansamblu de cladiri de birouri pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

                    privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  IASI, BD.POITIERS NR.6

intocmit in vederea construirii unui ansamblu de cladiri de birouri pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2008,

Având în vedere:

a)  iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)      nota de fundamentare nr.12463/11.02.2008 întocmita de Serviciul Urbanism ;

           certificatul de urbanism nr. 5959 din 13.11.2007;cererea nr.12463/11.02.2008,prin care SC SIEMENS VDO AUTOMOTIVE SRL solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi,Bd.Poitiers nr.6;avizul Comisiei de Urbanism;avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul Regiei Autonome Judetene Apa-canal nr.66/04.01.2008, avizul SC E-ON SA nr.43/30.01.2008, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.10/14.01.2008, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta « Mihail Grigore Sturdza » al judetului Iasi nr.1005025 din 17.01.2008 si 1005019/17.01.2008,  avizul privind protectia civila din 2008, avizul Autoritatii de Sanatate Publica Iasi nr.22358/18.01.2008,aviz Romtelecom nr.203/04/07/01/BC/IS/6  din 09.01.2008,aviz CET nr.482 din 10.01.2008,aviz RATP nr.30/03.01.2008,aviz CN CFR nr.25/28.01.2008,aviz Comisia de Circulatie nr.28/.01.2008,aviz Agentia pentru protectia mediului nr.913/.02.2008 ,avizul unic al CJ nr.36/PUZ/2008 ;

            c) Legea 50/1991 modificata si completata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;Ordinul MLPAT nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

            d)  raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului Local Municipal Iaşi,

e) art.36  alin.5, lit.c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1  Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi,Bd.Poitiers nr.6, intocmit in vederea construirii unui ansamblu de cladiri de birouri pe teren proprietate privata persoana juridica. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 12.546,45 mp.,conform contractului de vinzare cumparare nr.2431/14.11.2007.

            Anexa (planşa U2.1, U2.2. - reglementări urbanistice) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

- Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

- Primarului Municipiului Iaşi,

- Consiliului Judeţean

- Direcţiei Dezvoltare Urbană

- Serviciului Arhitectură şi Urbanism

- Serviciului Cadastru

- Serviciului Urbanism

- SC SIEMENS VDO AUTOMOTIVE SRL.- Bd. Poitiers nr. 10 , Iaşi

Art.3  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Serviciul Urbanism.

            (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de către Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        CONTRASEMNEAZĂ

   cons. Vasile Munteanu                        SECRETAR,

                                                          cons. jr. Lăcrămioara  Vernică

 

Nr. 112

din 31 martie 2008