Hotărârea nr. 108/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA PASTORULUI NR.6 intocmit in vederea construirii unui imobil cu functiuni de restaurant bar si pizzerie pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

                    privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  IASI, STRADA PASTORULUI NR.6

intocmit in vederea construirii unui imobil cu functiuni de restaurant,bar si pizzerie pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2008,

Având în vedere:

a)  iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)                  nota de fundamentare nr.10928/13.02.2007 întocmita de Serviciul Urbanism ;

           certificatul de urbanism nr.4465 din 18.11.2005;cererea nr.10928/13.02.2007,prin care domnii Cracana Dumitru si Mihuleac Cristian solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-Iasi,strada Pastorului nr.6;avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 07.03.2007;avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul Regiei Autonome Judetene Apa-canal nr.1365/20.01.2006, avizul SC E-ON SA nr.33/25.01.2006, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.122/25.01.2006, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta « Mihail Grigore Sturdza » al judetului Iasi nr.700175-2 din 29.05.2007,  avizul privind protectia civila nr.720165/3 din 28.05.2007, avizul Autoritatii de Sanatate Publica Iasi nr.7857/27.06.2007,aviz Romtelecom nr.234/660/63 din 24.01.2006,aviz Salubris nr.3765/26.01.2006,aviz CET nr.1126/24.01.2006,avizul Comisiei de Circulatie nr.37381/18.07.2007,aviz APM nr.7619/06.08.2007,avizul unic al CJ nr.88/PUD/2007 ;

            c) Legea 50/1991 modificata si completata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;Ordinul MLPAT nr.37/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

            d) raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului  Local al Municipiului Iaşi,

e) art.36 alin.5, lit.c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu-Iasi,Strada Pastorului nr.6,intocmit in vederea construirii unui imobil cu functiuni de restaurant,bar si pizzerie pe teren proprietate privata persoane fizice.Suprafata terenului studiat prin PUD este de 367mp.,conform contractului de vinzare cumparare nr.3877/03.06.2005.

            Anexa ( planşa A 2 - reglementări urbanistice ) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

- Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

- Primarului  Municipiului Iaşi;

            - Consiliului Judeţean Iaşi

            - Direcţiei Dezvoltare Urbană

            - Serviciului Arhitectură şi Urbanism

            - Serviciului Cadastru

            - Serviciului Urbanism

-  Cracana Dumitru - str. Podgoriilor nr. 14 - Iaşi

-  Mihuleac Cristian - str. Codrescu nr. 7 B, bl. B1, sc. B, ap. 1 - Iaşi

Art.3  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

            (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul  de Informaţii pentru cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ       CONTRASEMNEAZĂ,

   cons. Vasile Munteanu                        SECRETAR,

                                                         cons. jr, Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 108

din 31 martie 2008