Hotărârea nr. 103/2008

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Iaşi a unor imobile

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Iaşi  a unor imobile

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit in şedinţa ordinară din data de 31 martie 2008;

Avînd în vedere:

 

a)      iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărîre;

b)      nota de fundamentare nr. 1618 / 21.01.2008 întocmită de către Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi adresa 93316/04.01.2008 a Serviciului Juridic;

c)      raportul de avizare  întocmit de Comisia de economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)      raportul de avizare întocmit de Comisia juridică si de disciplină a Consiliului Local Municipal iaşi,

e)      HCL 453/2007 privind aprobarea inventarului domeniului public al municipiului Iaşi, reactualizat;

f)       Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

g)      Legea 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36 şi al art. 115, alin. 1, lit. b din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;   

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1  Se aprobă trecerea, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Iaşi, a imobilelor identificate în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotarîre.

Art. 2  Prezenta hotărîre va fi comunicată:

-          Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-          Primarului Municipiului Iaşi;

-          Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

-          Direcţiei Economice şi Finanţele Publice Locale

-          Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi

Art. 3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărîri va fi asigurată de către :

-          Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

-          Grădiniţa cu program prelungit nr. 10;

-          Gradiniţa cu program normal nr. 14

-          Gradiniţa cu prog. săptămânal “Moţoc

Aducerea la cunosştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ,   

                                                            S E C R E T A R

    Cons.Vasile Munteanu      cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr.103 din 31 martie 2008

 

ANEXA NR. 1

HCL nr. 103 din 31 martie 2008

 

Situatia bunurilor imobile care trec din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iasi

 

 

Nr. crt.

Pozitia în

HCL 453/2007

Denumire bun imobil

Elemente identificare

Valoare de inventar

Observaţii

1.

Poz. 287

Anexa 1.3.

teren

Str. Luminii nr. 4,

suprafaţa de 66,63 mp;

nr. de inventar 8224

5.198,13

-

2.

Poz. 205

Anexa 1.3.

teren

Str. Golia nr.8,

suprafaţa de 95,05 mp;

nr. de inventar 8128

7.600,71

-

3.

Poz. 196

Anexa 1.3.

teren

Str. Elena Doamna nr. 35

suprafaţa de 345 mp;

nr. de inventar 8119

27.588,05

-

4.

Poz. 539

Anexa 1.3.

teren

Str. Titu Maiorescu nr. 12 A

suprafaţa de 290,70 mp;

nr. de inventar 8511

22.678,96

-

5.

Poz. 8

Anexa 10

 

clădire

Str. Gh. Asachi nr.16

suprafaţa 244,57 mp;

 

Funcţionează Grădiniţa cu program prelungit nr. 10

teren

Str. Gh. Asachi nr. 16;

suprafaţa 416 mp;

36.525,41

6.

Poz. 8¹

Anexa 10

clădire

Str. Grigore Ghica-Vodă nr. 36;

suprafaţa de 260 mp;

241.320,77

Funcţionează

Gradiniţa cu program normal

nr. 14

teren

Str. Grigore Ghica –Vodă nr. 36

suprafaţa de 710 mp;

62.312,09

7.

Poz. 28

Anexa 10

clădire

Str. Tudor Nicolae nr. 50;

suprafaţa de 278 mp;

94.600,29

Funcţionează

Gradiniţa cu prog. săptămânal “Moţoc

teren

Str. Tudor Nicolae nr. 50;

Suprafaţa  de 4872 mp;

4.180.819,10

8.

Poz. 559

Anexa 1.3.

teren

Şos. Bucium nr. 22

Suprafaţa 355,34 mp

nr. de inventar 8900

26.682,28

-