Hotărârea nr. 56/2007

HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 11 45 mp situat în Iaşi - B-dul DACIA NR.7 BL.DA6 SC.A PARTER precum şi concesionarea directă a acestui teren către Cabinet Medical Individual "FLUORDENT 1" în vederea extinderii spaţiului existent

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                                

 

HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 11,45 mp situat în Iaşi - B-dul DACIA NR.7,BL.DA6,SC.A,PARTER, precum şi concesionarea directă a acestui teren către Cabinet Medical Individual “FLUORDENT 1”  în vederea extinderii spaţiului existent

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere :

-                         iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-                         nota de fundamentare nr.86849 din 07.02.2007 întocmită de Serviciul Cadastru;

-                         raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-                         raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-                         raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-                         cererea nr. 86849/29.11.2006, prin care Cabinet Medical Individual “FLUORDENT 1” , reprezentat prin dl.Lazu Neculai, solicită concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 16,75 mp, situat în Iaşi - B-dul Dacia nr.7,bl.DA6,sc.A,parter, pentru extinderea spaţiului existent la această adresată;

-                         Certificatul de Urbanism nr. 4332/22,09.2006, precum şi Avizul privind Studiul de volumerie nr.81861/08.11.2006, emis de Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

-                         raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului;

-                         H.C.L.nr.465/19.12.2005, precum şi procesul - verbal de negociere a redevenţei valorice a concesiunii nr.86849/2007;

-                         art.124 din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia “toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale” ;

- art. 3 din Legea nr. 213/1998, prin care se delimitează categoriile de bunuri aparţinând domeniului public;

- prevederile art. 38 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

- art. 13-15 şi art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie;

- prevederile Ordinului nr. 1430/2005, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

-  art. 71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

Având în vedere Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 - Se atestă apartenenţa la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 11,45 mp, situat în Iaşi - B-dul Dacia nr.7, bl.DA6, sc.A, parter, conform planului anexat, cu o valoare de 4.672 RON.

Art. 2 -  Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului, astfel încât valoarea unitară a terenului situat în Iaşi - B-dul Dacia nr.7,bl.DA6,sc.A,parter, este de 120 Euro/mp sau 408 RON/mp respectiv 4.672 RON sau 1.374 Euro pentru suprafaţa totală de 11,45 mp.

Art. 3 - Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 11,45 mp, situat în Iaşi - B-dul Dacia nr.7,bl.DA6,sc.A, parter, conform planului anexat, proprietatea municipiului Iaşi, către Cabinet Medical Individual “FLUORDENT 1” , în vederea extinderii spaţiului existent.

Art. 4 - Redevenţă valorică a concesiunii va fi de 229 Euro/an,plătibilă în lei la cursul comunicat de BNR în ziua plăţii, conform procesului - verbal de negociere a redevenţei valorice nr. 86849/2007.

Art. 5 -  Durata concesionării va fi de 10 ani.

Art. 6 - Încetarea contractului de concesiune poate avea loc  în cazul în care interesul local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului, conform art. 57, lit. b din O.U.G. nr.54/2006.

Art. 7 - Conform art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, persoanele fizice şi juridice care beneficiază de teren în condiţiile prezentei hotărâri sunt obligate să solicite emiterea autorizaţiei de construire şi să înceapă construcţia în termen de cel mult un an de la data încheierii contractului de concesiune. În cazul neîndeplinirii cumulative a obligaţiilor menţionate, contractul de concesiune încetează de drept, fără punere în întârziere.

Art. 8 - Contractul de concesiune va fi înregistrat de către concesionar în Cartea funciară, conform art. 71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006.

Art. 9 - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să încheie contractul de concesiune.

Art. 10 - Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-                         Prefectului Judeţului Iaşi;

-                         Primarului Municipiului Iaşi;

-                         Direcţia Dezvoltare Urbană;

-                         D.A.P.P.P.;

-                         Serviciul Cadastru;

-                         Serviciul Venituri din Contracte;

-                         CABINET MEDICAL INDIVIDUAL “ FLUORDENT 1”  - Iaşi, Strada Săulescu nr.35.

 

 

      CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,            SECRETAR,

         cons.Cătălin Ivan                        cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.56

din 26 februarie 2007