Hotărârea nr. 537/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii la licitaţie pentru închiriere a unor spaţii aflate în patrimoniul public al municipiului Iaşi şi în administrarea consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

 privind aprobarea scoaterii la licitaţie pentru închiriere, a unor spaţii aflate în patrimoniul public al municipiului Iaşi şi în administrarea consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 decembrie 2007;

           Având în vedere:

a)     iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI, prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)    referatul de specialitate întocmit de I.S.J.Iaşi nr. 27996/21.11.2007;

c)     raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)    raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

e)     prevederile art.166 din Legea Invăţământului nr.84/1995 cu modificările şi completările ulterioare;

f)      prevederile art. 14 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

g)     art. 36 şi 115 alin.1 lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind  administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică deschisă cu strigare, în vederea închirierii unor spaţii aflate în domeniul public al municipiului Iaşi şi administrate, prin delegare, de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, cuprinse în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Organizarea licitaţiei se va face numai după obţinerea avizului conform al Ministerului Educaţiei şi Cercetării în vederea schimbării destinaţiei.

Art.2 Preţurile de pornire la licitaţie vor fi cele prevăzute prin Hotărâri ale Consiliului Local Iaşi, în funcţie de zona şi grupa de activitate.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-       Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       Direcţia Tehnică;

-       Direcţia de Investiţii;

-       D.A.P.P.P.;

-       I.S.J.Iaşi;

Art.4  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de D.A.P.P.P. şi I.S.J.Iaşi.

                (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETAR,

     cons.Vasile Dumitriu         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.537

din 27 decembrie 2007