Hotărârea nr. 520/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA CIURCHI NR.37 intocmit in vederea construirii unui imobil de birouri si locuinte pe teren privat

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  IASI,  STRADA CIURCHI NR.37

intocmit in vederea construirii unui imobil de birouri si locuinte pe teren privat

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 decembrie 2007;

                   Avand in vedere :

-                         iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-                         nota de fundamentare întocmită de Serviciul Urbanism nr.47394/04.07..2007;

-                         raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

          -        Certificatul de Urbanism nr. 5906 din 30.11.2006 eliberat de Primaria municipiului Iasi;

          -        cererea nr.47394/2007 prin care SC ”MILANO CONSTRUCTIONS” SRL solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iasi, STRADA CIURCHI NR.37;

          -        Avizul Comisiei de Urbanism - sedinta din 04.07.2007 ;

          -        avizele obtinute si studiile intocmite: studiu geotehnic, aviz RAJAC nr.9648/3.05.2007, aviz EON Moldova nr.1169/7.05.2007,aviz EONGAZ nr.309/4.05.2007,, aviz Salubris nr.11152/18.04.2007, avizul Comisiei Municipale de Circulatie nr.43132/2007, avizul PSI nr.700191-2/14.06.2007, avizul APM nr.6508/2007, aviz CET nr.12330/14.06.2007, aviz Romtelecom nr.203/04/07/01/BC/IS/647 din 26.04.2007, avizul privind protectia civila nr.720180/3 din 14.06.2007,aviz ASP nr.8179/28.06.2007, aviz Comisia de Versanti nr.51196/17.07.2007, avizul unic CJ nr.134/PUZ/2007;

          -        prevederile Legii 50/1991 modificata si completata privind autorizarea executarii constructiilor si Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

          -        Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

          -        prevederile Ordinului MLPAT 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

          -        Hotararea de Guvern nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism;

          In conformitate cu art. 36, alin.5, lit. c şi art. 115, alin. 1, lit. b Legea 215/2001, republicata privind administratia publica locala;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          ART.1         Se aproba Planul Urbanistic Zonal - IASI, STRADA CIURCHI NR.37, intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 815.72 mp.

          ART.2         Infrastructura zonei studiate prin prezenta documentatie de Urbanism se va executa pe cheltuiala beneficiarilor.

          ART.3         Prezenta documentatie reprezinta regulament urbanistic si nu da dreptul de construire pana la obtinerea Autorizatiei de Construire.     

ART.4         Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)                 Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                Primarului Municipiului Iaşi;

c)                 Consiliului Judeţean Iaşi;

d)                Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)                 Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

f)                  Serviciul Cadastru;

g)                 SC ”MILANO CONSTRUCTIONS” SRL - Iaşi, str.Văleni nr. 5A.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Serviciul Arhitectură şi Urbanism.

          (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETAR,

     cons.Vasile Dumitriu         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.520

din 27 decembrie 2007