Hotărârea nr. 292/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA BELVEDERE NR.9 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IASI, STRADA BELVEDERE NR.9

intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice

 

          Consiliul Local al Municipiului Iasi;

          Având în vedere:

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       nota de fundamentare nr.29847/2007 întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

     -   Certificatul de Urbanism nr. 3190 din 31.07.2006.

     -   cererea inaintata Primariei Municipiului Iasi nr. 66959 din 14.09.2005 prin care familia Carausu Liviu si Carausu Claudia Filareta solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu intocmit pentru construirea unei locuinte pe terenul pe care il detin in Iasi, strada Belvedere nr.9;

      -  Avizul Comisiei de Urbanism - sedinta din 21.12.2006;

      -  studiile intocmite si avizele obtinute: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de O.C.P.I., avizul Comisiei pentru urmarirea stabilitatii versantilor alunecatori nr.54449 din 04.08.2005, avizul Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice Moldova nr.233 din 15.08.2005, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Mihail Grigore Sturdza” al judetului Iasi nr.700100-2 din 28.03.2007, avizul Agentiei pentru Protectia Mediului nr.3150 din 22.03.2007, avizul Regiei Autonome de apa-canal nr. 152005 din 27.07.2005 prelungit in data de 11.06.2007, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.12283 din 03.08.2005 prelungit in data de 01.06.2007, avizul SC E-ON SA nr. 660 din 03.08.2005 prelungit in 2007 , avizul privind protectia civila nr.531164/3 din 22.05.2005, avizul SC SALUBRIS SA nr.26598 din 08.08.2005, avizul Directiei de Sanatate Publica Iasi nr. 9616 din 25.07.2005  si Avizul Unic nr. 49/PUD/2007.

        -           prevederile Legii 50/1991 modificata si completata privind autorizarea executarii constructiilor si Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

        -           prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

        -          Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

       -           Hotărârea de Guvern nr.525/1996 reactualizata privind Regulamentul General de Urbanism;

          In conformitate cu Legea 215/2001 republicata privind administratia publica locala;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1         Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - IASI, STRADA BELVEDERE NR.9 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice. Suprafata terenului studiat prin PUD este de 260,00mp. (Anexa 4)

ART.2         Prezenta hotarare este opozabila dobanditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat in Iasi, strada Belvedere nr.9.

ART.3         Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul de construire pana la obtinerea Autorizatiei de construire.

ART.4         Prezenta hotarare va fi comunicată:

-       Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       Serviciului de Arhitectură şi Urbanism;

-       Direcţia Dezvoltare Urbană;

-       Carausu Liviu si Carausu Claudia Filareta - Iaşi, Şos.Arcu nr.69, bl.T3B,sc.B,et.4,ap.17.

 

                                             CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,       

     cons.Seryl Talpalaru             cons.jr.Lăcrămioara Vernică                            

 

Nr.292

din 27 iulie 2007