Hotărârea nr. 262/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică pentru închiriere a unor spaţii aflate în domeniul public al municipiului Iaşi şi în administrarea Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică pentru închiriere a unor spaţii aflate în domeniul public al municipiului Iaşi şi în administrarea  Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

          Având în vedere:

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       nota de fundamentare nr.3778/30.03.2007, întocmită de Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi;

-       referatul de specialitate nr.17124/26.06.2007 al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       H.G.866/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al municipiilor, oraşelor şi comunelor şi în administrarea consiliilor locale respective;

-       H.C.L.nr.52/2003 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al municipiului Iaşi şi în administrarea gratuită a deţinătorilor actuali;

-       acordul Autorităţii de Sănătate Publică Iaşi nr.8186/26.06.2007 privind închirierea unor spaţii din cadrul unităţii;

-       procesul verbal încheiat în data de 27.03.2007 în urma şedinţei comitetului director al Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi;

-       prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

     In conformitate cu art.36 şi art.115 al.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

     Art.1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică deschisă cu stigare în vederea închirierii, a spaţiilor aflate în domeniul public al municipiului Iaşi şi administrate de Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi, cuprinse în Anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

     Art.2 Preţul de pornire la licitaţie va fi cel prevăzut prin hotărârile consiliului local, funcţie de zona şi grupa de activitate.

     Art.3 Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi va vira la bugetul local un procent de 20% din sumele încasate din închirierea spaţiilor prevăzute în Anexa nr.1.

     Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-       Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

-       Spitalului Clinic de Recuperare -str.Pantelimon Halipa nr.14.

 

 

       CONTRASEMNEAZĂ

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,          SECRETAR,

         cons.Romeo Olteanu           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.262

din 29 iunie 2007