Hotărârea nr. 111/2007

HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren de 500 mp situat în Iaşi la intersecţia str. I.C. Brătianu cu str. Cuza Vodă către Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri"

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                   

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren de 500 mp, situat în Iaşi, la intersecţia str. I.C. Brătianu cu str. Cuza Vodă,  către Teatrul Naţional  Vasile Alecsandri

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere:

-                         iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-        adresa nr. 17548 / 7.03.2007 a Teatrului Naţional “Vasile Alecsandri”;

-        Certificatul de urbanism nr. 5900/29.11.2006;

-        Nota de fundamentare nr. 17551/ 7.03.2007 a D.A.P.P.P.;

-        raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-        raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-        HCL nr. 484/2004 privind însuşirea inventarului domeniului public al municipiului Iaşi şi darea în administrare, către actualii deţinători a bunurilor din domeniul public;

-        prevederile art. 17 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

-        art. 36 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în data de 20.02.2007;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 3 ani, a terenului situat în Iaşi, la intersecţia str. I.C. Brătianu cu str. Cuza Vodă, în suprafaţă de 500 mp, conform Anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, către Teatrul NaţionalVasile Alecsandri”. Predarea - primirea amplasamentului se va face pe bază de proces verbal.

Art.  2 Terenul atribuit va fi utilizat numai pentru amplasarea unei construcţii provizorii care va constitui sală de spectacole până la finalizarea reparaţiilor ce se execută la imobilul Teatrului Naţional  Vasile Alecsandri”.

Art. 3 La expirarea perioadei, terenul va reveni la destinaţia iniţială, Teatrul Naţional “Vasile Alecsandriavând obligaţia de a-l amenaja ca spaţiu verde. Predarea - primirea amplasamentului se va face pe bază de proces verbal.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

-                         Prefectului Judeţului Iaşi;

-                         Primarului Municipiului Iaşi;

-                         D.A.P.P.P.;

-                         Teatrului Naţional “Vasile Alecsandri” Iaşi - str.Agatha Bârsescu nr.18.

 

   CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,

         cons.Cătălin Ivan            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.111

din 19 martie 2007