Proces verbal din 20.03.2006

Extras din procesul-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Municipal Iasi din data de 20 martie 2006

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL

Extras din procesul-aerbal

al ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal Iași din data de 20 martie 2006

Sunt prezenți următorii consilieri:

1. Anchidin Dumitru

Neculai

18. Jităreanu Gerard

2. Anghel Ficu

11. Cozmanciuc Corneliu-

19. Manolache Aneta

3. Angheluță Cristian-

Mugurel

20. Munteanu Aasile

Marian

12. Dașu Antimir

21. Nazarie Elena-Eliza

4. Axinia Constantin

13. Dumitriu Aasile

22. Nedelcu Adrian

5. Bojor Marius-Daniel

14. Gaarilă Camelia

23. Oajdea Daniel

6. Botez Radu

15. Giosanu    Sorina-

24. Oancea lonel-Corneliu

7. Brăilean Tiberiu

Marilena

25. Stadoleanu Oaidiu -

8. Bușoi Aurel

16. lacoban Sorin-Aaram

Airgil

9. Carp Petra

17. Jeflea    Aița-

26. Talpalaru Seryl

10. Costinescu    Aasile-

Alexandrina

Absentează motiaat domnul consilier Cibotariu Petru.

Participă la ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului lași: Gheorghe Nichita - primarul Municipiului lași, Neculau Constantin - aiceprimarul Municipiului lași, Adăscăliței Constantin -aiceprimarul Municipiului lași, cons.jr.Lăcrămioara Aernică - secretarul Municipiului lași, directorii și șefii de seraiciu din cadrul Primăriei Municipiului lași, presa locală.

Lucrările ședinței sunt conduse de domnul consilier Oancea Ionel - președinte de ședință.

Ședința a început la ora 10,00 în sala mare a Primăriei Municipiului lași.

Ordinea de zi

Se conaoacă Consiliul Local al Municipiului Iași în ședință ordinară pentru data de 20 martie2006, ora 10,00 prin dispoziția nr.592 din 13 martie 2006 cu următorul proiect al ordinii de zi

PROIECTE DE HOTARARI

1.    Hotarare - priaind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - lași, zona Bucium, tarlaua 201, parcelele 1(1869/7), 2(1866/4), 3(1869/8), 1(1869/9/2);

2.    Hotarare - priaind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - lași, str.Aurora nr.36 - intocmit in aederea construirii unui imobil cu funcțiuni de sediu de birouri si locuința de seraiciu pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica;

3.    Hotarare - priaind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu lași, Strada Moldoaei nr.18, intocmit in aederea construirii unei locuințe indiaiduale pe teren aflat in proprietate priavata persoana fizica;

4.    Hotarare - priaind atestarea apartenenței la domeniul priavat al municipiului lași a terenului in suprafața de 19 mp. situat in lași, str.Aîtejilor, bloc SD1-3, tronson 3, parter, si concesionarea directa către Farmacia A&M S.R.L., in aederea extinderii spațiului existent;

5.    Hotarare - priaind atestarea la domeniul priavat al municipiului lași a terenului in suprafața de 82 mp. situat in lași - Străpungere Silaestru, nr.14, bloc CL 17, parter, si concesionarea directa către S.C.KOSAROM S.A., in aederea extinderii spațiului existent;

6.    Hotarare - priaind atestarea apartenenței la domeniul priavat al municipiului lași a terenului in suprafața de 56,80 mp. situat in lași - Străpungere Silaestru nr.14, bloc CL 17, parter si concesionarea directa către S.C.Andro Impex S.R.L., in aederea extinderii spațiului existent;

7.    Hotarare - priaind aprobarea achiziției de către municipiul lași, reprezentat prin Consiliul Local, a terenului in suprafața de 459 mp., situat in lași - str.Cismeaua Păcurari, nr.3, proprietatea domnului Aerussi Octavian;

8.    Hotarare - priaind atestarea la domeniul priavat al municipiului lași a terenului in suprafața de 30 mp., situat in lași - str.A.Lupu, nr.160, bl.G3-1, parter, si concesionarea directa către dl.Suculiuc Neculai, in aederea extinderii spațiului existent;

9.    Hotarare - priaind trecerea din domeniul public de interes local in domeniul priavat al municipiului lași a terenului in suprafața de 20 mp., situat in lași - sos.Bucium nr.72, precum si aprobarea unui schimb de terenuri intre municipiul lași, reprezentat prin Consiliul Local Municipal lași si soții loja Marcela si loja losif Leonard;

10.    Hotarare - priaind atestarea apartenenței la domeniul priavat al municipiului lași a terenului in suprafața de 31,20 mp. situat in lași, sos.Păcurari nr.7, bloc 540,sc.D,parter, si concesionarea directa către S.C.AIfa Inaest S.R.L., in aederea extinderii spațiului existent;

11.    Hotarare - priaind atestarea la domeniul privat al municipiului lași a terenului in suprafața de 7,7 mp., situat in lași - str.Ciric nr.38A, in vecinătatea blocului A1, conform planului anexat, precum si organizarea unei licitații publice pentru inchirierea in aederea construirii unei anexe pentru parcarea unui carut electric folosit de o persoana cu handicap;

12.    Hotărâre - priaind aprobarea scoaterii la licitație pentru inchiriere a unor spatii aflate in patrimoniul public al Municipiului lași si in administrarea consiliilor de administrație ale unităților de inaatamant;

13.    Hotarare - priaind inchirierea prin licitație publica a spațiului de 3 mp. din incinta punctului de colectare a impozitelor si taxelor locale situate in lași, str.Han Tatar bl.360 in aederea instalării unui bancomat de exterior;

14.    Hotarare - priaind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectiaului “Construire imprejmuire Plaja Nicolina lasi”si “Rețea de eaacuare a apelor uzate de la Băile Nicolina către statia de tratare a Spitalului de Recuperare”;

15.    Hotarare - priaind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectiaul “Bloc 1004 tr.lll -IAB locuințe pentru tineri construite de ANL in sos.Nicolina C.U.G.- lași”;

16.    Hotarare - priaind insusirea propunerii de executare a demolării imobilului din lași, str.Mr.Eremia Popescu nr.16, corp 2;

17.    Hotarare - priaind stabilirea destinației spațiului situat in lași, str.Tabacului nr.1, bloc 253, tr.l, parter;

18.    Hotarare - priaind aprobarea criteriilor si punctajelor pentru stabilirea ordinii de prioritate a cererilor de locuințe construite prin ANL in municipiul lași, destinate inchirierii tinerilor cu aarsta pana in 35 ani;

19.    Hotarare - priaind prelungirea duratei contractului de asociere nr.13092/10.07.2003 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului lași si S.C.Tele’M S.A. lași;

20.    Hotarare - priaind aprobarea proiectului de fuziune a Regiei Autonome de Transport Public lași cu S.C. Autobuzul SA lași prin absorbirea S.C Autobuzul S.A. lași de către Regia Autonomă de Transport Public lași

21.    Hotarare - priaind atestarea apartenenței la domeniul priavat al municipiului lași a terenului in suprafața de 10,55 mp. situat in lași - str.Nicolina nr.4A, bloc F4, ap.4, parter, si concesionarea directa către S.C.ALFA SAN S.R.L., in aederea extinderii spațiului existent;

22.    Hotarare - priaind aprobarea unor solicitări locatiae propuse de Comisia sociala constituita in condițiile Legii nr.114/1996;

23.    Hotarare - priaind atribuirea de noi denumiri stradale;

24.    Hotarare - priaind completarea art.4 din H.C.L.nr.387/2002 si a art.6 din H.C.L.nr.394/2003;

25.    Hotarare - priaind aprobarea indicatorilor tehnico - economici “consolidare sediul Primăriei Municipiului lași”;

26.    Hotarare - priaind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectiaului “Centrul de Asistenta Sociala-lasi”;

27.    Hotarare - priaind atestarea apartenenței la domeniul priavat al municipiului lași a terenului in suprafața de 123,75 mp., situat in lași - str.Nicolina, nr.1, precum si aprobarea unui schimb de terenuri intre S.C.RARA COM S.R.L. si municipiul lași, prin Consiliul Local;

28.    Hotarare - priaind asocierea intre Consiliul Local Municipal lași si S.C.ALAEC & TAG COMPANY S.R.L., respectia S.C.OPTIM COM S.R.L., in aederea instalării unor unitati de desfacere proaizorii si in aederea desfășurării actiaitatii de desfacere produse comerciale;

29.    Hotarare - priaind modificarea art.1 a acordului de subsidiaritate aprobat prin H.C.L.nr.395/2005 pentru aprobarea contractului modalitati de plata si acordul de subsidiaritate de către Consiliul Local al Municipiului lași, in aederea ducerii la indeplinire a preaederilor H.C.L.nr.444/2004 pentru aprobarea planului de masuri priaind restructurarea transportului in comun in municipiul lași;

30.    Hotarare - priaind completarea anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului lași nr.485/2005 priaind participarea unităților de inaatamant la experimentrul “MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL INTR-UN MEDIU DESCENTRALIZAT”;

31.    Hotarare - priaind aprobarea aanzarii unor locuințe din fondul locația de stat către actualii chiriași;

32.    Hotarare - priaind reaocarea H.C.L.nr.36/31.02.2006, precum si modificarea si completarea H.C.L.nr.427/05.12.2005;

33.    Hotarare - priaind trecerea din domeniul public al Consiliului Local al Municipiului lași in domeniul priavat al Consiliului Local al Municipiului lași a unor obiecte de inaentar de natura mijloacelor fixe; mijloace fixe si mijloace fixe de natura obiectelor de inaentar amortizate; mijloace fixe si mijloace fixe de natura obiectelor de inaentar neamortizate integral; mijloace fixe si mijloace fixe de natura obiecterlor de inaentar neamortizate aflate in administrarea S.C.”CET lASTS.A. (Atelierul Centrale Termice - conform HCL 556/2003 S.C.TERMOGAZ S.A. a fuzionat prin absorbție cu S.C.”CET lASFS.A. si UFET IAȘI -conform H.C.L.133; 136/2002 si 390/2003 RADET lași a fuzionat prin absorbție cu S.C.”CET IASI”S.A.), ce urmeaza a fi casate;

34.    Hotarare - priaind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul priavat al municipiului lași a punții pietonale Trancu in aederea scoaterii din funcțiune;

35.    Hotarare - priaind modificarea Bugetului de aenituri si cheltuieli;

36.    Hotarare - priaind constituirea fondului de risc in aederea acoperirii riscurilor financiare;

37.    Hotarare - priaind aprobarea Organigramei, Statului de funcții si Regulamentul de Organizare si Funcționare ale aparatului propriu al Primăriei Municipiului lași pentru anul 2006;

38.    Hotarare - priaind aprobarea Contractului/Acordului colecția de munca pentru funcționarii si salariatii din aparatul propriu al Consiliului Local;

39.    Hotarare - priaind aprobarea organigramei si statului de funcțiuni a Direcției de Seraicii Publice Municipale lași;

40.    Hotărâre - priaind aprobarea implementării in cadrul Primăriei municipiului lași a Sistemului Informatic Integrat;

41.    Hotarare - priaind atribuirea in administrare a echipamentelor din spațiul de joaca pentru copii către Grădiniță PP 27, Grădiniță PN 16, Grădiniță PN 11, Grădiniță PN “Sf.Saaa”, Grădiniță PP 13 si Grădiniță PP22;

42.    Hotarare - priaind stabilirea obiectiaelor si a bunurilor de interes public si priavat ale Municipiului lași a căror paza se asigura de Politia Comunitara;

43.    Hotarare - priaind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la lucrările de inaestitii pe anul 2006;

COMPLETARE LA DISPOZIȚIA NR.592/13.03.2006

1.    Proiect de hotarare priaind darea in administrare catre R.A.Aeroportul Iași a unui spatiu situat in Piata Unirii nr.12;

2.    Proiect de hotarare priaind stabilirea destinatiei spatiului de 200 mp., situat in Iași, Piata Unirii nr.12

Din totalul de 27 de consilieri în funcție sunt prezenți 26. Lipsește motiaat domnul consilier Cibotariu Petru. S-a aprobat în unanimitate propunerea pentru președinte de ședință în persoana domnului consilier Oancea.

Ordinea de zi s-a aprobat cu 15 voturi pentru și 11 abțineri.

Proiectul de Hotarare nr.1- priaind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, zona Bucium, tarlaua 201, parcelele 1(1869/7), 2(1866/4), 3(1869/8), 1(1869/9/2) s-a aprobat în unanimitate cu 26 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr.2- priaind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iași, str.Aurora nr.36 - intocmit in aederea construirii unui imobil cu functiuni de sediu de birouri si locuinta de seraiciu pe teren aflat in proprietate priavata persoana juridica s-a aprobat în unanimitate cu 26 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr.3- priaind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu lasi, Strada Moldoaei nr. 18, intocmit in aederea construirii unei locuinte indiaiduale pe teren aflat in proprietate priavata persoana fizica s-a aprobat în unanimitate cu 26 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr.4- priaind atestarea apartenentei la domeniul priavat al municipiului lasi a terenului in suprafata de 19 mp. situat in lasi, str.Aitejilor, bloc SD1-3, tronson 3, parter, si concesionarea directa catre Farmacia A&M S.R.L., in aederea extinderii spatiului existent s-a aprobat cu propunerea de 10 ani perioada de concesionare cu 24 de voturi pentru și 2 abțineri.

Proiectul de Hotarare nr.5- priaind atestarea la domeniul priavat al municipiului lasi a terenului in suprafata de 82 mp. situat in lasi - Strapungere Silaestru, nr. 14, bloc CL 17, parter, si concesionarea directa catre S.C.KOSAROM S.A., in aederea extinderii spatiului existent s-a aprobat în unanimitate cu 26 de voturi pentru cu propunerea de 10 ani perioada de concesionare. .

Proiectul de Hotarare nr.6 - priaind atestarea apartenentei la domeniul priavat al municipiului lasi a terenului in suprafata de 56,80 mp. situat in lasi - Strapungere Silaestru nr.14, bloc CL 17, parter si concesionarea directa catre S.C.Andro Impex S.R.L., in aederea extinderii spatiului existent s-a aprobat în unanimitate cu 26 de voturi cu propuenrea de 10 ani perioada de concesionare.

Proiectul de Hotarare nr. 7- priaind aprobarea achizitiei de catre municipiul lasi, reprezentat prin Consiliul Local, a terenului in suprafata de 459 mp., situat in lasi - str.Cismeaua Pacurari, nr.3, proprietatea domnului Aerussi Octaaian s-a aprobat în unanimitate cu 26 de voturi pentru.

Proiectul de de Hotarare nr.8 - priaind atestarea la domeniul priavat al municipiului lasi a terenului in suprafata de 30 mp., situat in lasi - str.A.Lupu, nr.160, bl.G3-1, parter, si concesionarea directa catre dl.Suculiuc Neculai, in aederea extinderii spatiului existent s-a aprobat în unanimitate cu 26 de voturi pentru cu propunerea de 10 ani perioada de concesionare. .

Proiectul de Hotarare nr.9 - priaind trecerea din domeniul public de interes local in domeniul priavat al municipiului lasi a terenului in suprafata de 20 mp., situat in lasi - sos.Bucium nr.72, precum si aprobarea unui schimb de terenuri intre municipiul lasi, reprezentat prin Consiliul Local Municipal lasi si sotii loja Marcela si loja losif Leonard s-a aprobat în unanimitate cu 26 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr. 10- priaind atestarea apartenentei la domeniul priavat al municipiului lasi a terenului in suprafata de 31,20 mp. situat in lasi, sos.Pacurari nr.7, bloc 540,sc.D,parter, si concesionarea directa catre S.C.Alfa Inaest S.R.L., in aederea extinderii spațiului existent s-a aprobat în unanimitate cu 26 de voturi pentru cu propunerea de 10 ani perioada de concesionare.

Proiectul de Hotarare nr.11- priaind atestarea la domeniul priavat al municipiului Iasi a terenului in suprafata de 7,7 mp., situat in Iasi - str.Ciric nr.38A, in aecinatatea blocului A1, conform planului anexat, precum si organizarea unei licitatii publice pentru inchirierea in aederea construirii unei anexe pentru parcarea unui carut electric folosit de o persoana cu handicap s-a aprobat în unanimitate cu 26 de voturi.

Proiectul de Hotărâre nr. 12- priaind aprobarea scoaterii la licitatie pentru inchiriere a unor spatii aflate in patrimoniul public al Municipiului Iasi si in administrarea consiliilor de administratie ale unitatilor de inaatamant s-a aprobat în unanimitate cu 26 de voturi.

Proiectul de Hotarare nr. 13- priaind inchirierea prin licitatie publica a spatiului de 3 mp. din incinta punctului de colectare a impozitelor si taxelor locale situate in Iasi, str.Han Tatar bl.360 in aederea instalarii unui bancomat de exterior s-a aprobat în unanimitate cu 26 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr.14- priaind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectiaului “Construire imprejmuire Plaja Nicolina Iasi”si “Retea de eaacuare a apelor uzate de la Baile Nicolina catre statia de tratare a Spitalului de Recuperare” s-a aprobat în unanimitate cu 26 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr. 15- priaind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectiaul “Bloc 1004 tr.III -IAB locuinte pentru tineri construite de ANL in sos.Nicolina C.U.G.- Iasi” s-a aprobat în unanimitate cu 26 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare - nr.16- priaind insusirea propunerii de executare a demolarii imobilului din Iasi, str.Mr.Eremia Popescu nr. 16, corp 2 s-a aprobat în unanimitate cu 26 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr.17- priaind stabilirea destinatiei spatiului situat in Iasi, str. Tabacului nr. 1, bloc 253, tr.I, parter s-a aprobat cu 23 de voturi pentru și 3 abțineri - dl.cons. Oajdea, dl.cons.Bojor, dl.cons. Botez).

Proiectul de Hotarare nr. 18- priaind aprobarea criteriilor si punctajelor pentru stabilirea ordinii de prioritate a cererilor de locuinte construite prin ANL in municipiul Iasi, destinate inchirierii tinerilor cu aarsta pana in 35 ani s-a arpobat cu 23 de voturi pentru și 3 abțineri( dl.cons.Anchidin, dl.cons.Axinia, dl.cons,OAJDEA).

Proiectul de Hotarare nr. 19- priaind prelungirea duratei contractului de asociere nr.13092/10.07.2003 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Iasi si S.C.Tele'M S.A. Iasi s-a aprobat în unanimitate cu 26 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare - nr.20- privind aprobarea proiectului de fuziune a Regiei Autonome de Transport Public Iași cu S.C. Autobuzul SA Iași prin absorbirea S.C Autobuzul S.A. Iași de către Regia Autonomă de Transport Public Iași s-a amînat în unanimitate cu 26 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr.21- privind atestarea apartenentei la domeniul priavat al municipiului Iasi a terenului in suprafata de 10,55 mp. situat in Iasi - str.Nicolina nr.4A, bloc F4, ap.4, parter, si concesionarea directa catre S.C.ALFA SAN S.R.L., in aederea extinderii spatiului existent s-a aprobat în unanimitate cu 26 de voturi pentru cu propunerea de 10 ani perioada de concesionare.

Proiectul de Hotarare nr.22 - privind aprobarea unor solicitari locatiae propuse de Comisia sociala constituita in conditiile Legii nr.114/1996 s-a aprobat în unanimitate cu 26 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr.23 priaind atribuirea de noi denumiri stradale s-a aprobat în unanimitate cu 26 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr.24- privind completarea art.4 din H.C.L.nr.387/2002 si a art.6 din H.C.L.nr.394/2003 s-a aprobat în unanimitate cu 26 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr.25- priaind aprobarea indicatorilor tehnico - economici “consolidare sediul Primariei Municipiului Iasi” s-a aprobat în unanimitate cu 25 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr.26- privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectiaului “Centrul de Asistenta Sociala-Iasi” s-a aprobat în unanimitate cu 26 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr.27- privind atestarea apartenentei la domeniul priavat al municipiului Iasi a terenului in suprafata de 123,75 mp., situat in Iasi - str.Nicolina, nr.1, precum si aprobarea unui schimb de terenuri intre S.C.RARA COM S.R.L. si municipiul Iasi, prin Consiliul Local s-a aprobat în unanimitate cu 26 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr.28 - privind asocierea intre Consiliul Local Municipal Iasi si S.C.ALAEC & TAG COMPANY S.R.L., respectia S.C.OPTIM COM S.R.L., in aederea instalarii unor unitati de desfacere proaizorii si in aederea desfasurarii actiaitatii de desfacere produse comerciale s-a aprobat cu 25 de voturi petnru și o abținere ( dl.cons.Anghel) cu propunerea de a fi trecută aceeași comisie de negociere a exepertizelor.

Proiectul de Hotarare nr.29- privind modificarea art.1 a acordului de subsidiaritate aprobat prin H.C.L.nr.395/2005 pentru aprobarea contractului modalitati de plata si acordul de subsidiaritate de catre Consiliul Local al Municipiului Iasi, in aederea ducerii la indeplinire a preaederilor H.C.L.nr.444/2004 pentru aprobarea planului de masuri priaind restructurarea transportului in comun in municipiul Iasi s-a aprobat în unanimitate cu 26 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr.30- privind completarea anexei Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iași nr.485/2005 priaind participarea unitatilor de inaatamant la experimentrul “MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL INTR-UN MEDIU DESCENTRALIZAT” s-a aprobat în unanimitate cu 26 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr.31- privind aprobarea aanzarii unor locuinte din fondul locatia de stat catre actualii chiriasI s-a aprobat în unanimitate cu 26 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare - nr.32-privind reaocarea H.C.L.nr.36/31.02.2006, precum si modificarea si completarea H.C.L.nr.427/05.12.2005 s-a aprobat în unanimitate cu 26 de voturi petnru cu propunerea de 10 ani perioada d concesiune.

Proiectul de Hotarare - nr.33- privind trecerea din domeniul public al Consiliului Local al Municipiului Iasi in domeniul priavat al Consiliului Local al Municipiului Iasi a unor obiecte de inaentar de natura mijloacelor fixe; mijloace fixe si mijloace fixe de natura obiectelor de inaentar amortizate; mijloace fixe si mijloace fixe de natura obiectelor de inaentar neamortizate integral; mijloace fixe si mijloace fixe de natura obiecterlor de inaentar neamortizate aflate in administrarea S.C.”CET IASI”S.A. (Atelierul Centrale Termice -conform HCL 556/2003 S.C.TERMOGAZ S.A. a fuzionat prin absorbtie cu S.C.”CET IASI”S.A. si UFET IASI - conform H.C.L.133; 136/2002 si 390/2003 RADET Iasi a fuzionat prin absorbtie cu S.C.”CET IASI”S.A.), ce urmeaza a fi casate s-a aprobat în unanimitate cu 26 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare - nr.34 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul priavat al municipiului Iasi a puntii pietonale Trancu in aederea scoaterii din functiune s-a aprobat în unanimitate cu 26 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare - nr.35- privind modificarea Bugetului de aenituri si cheltuieli s-a aprobat în unanimitate cu 26 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare - nr.36- privind constituirea fondului de risc in aederea acoperirii riscurilor financiare s-a aprobat în unanimitate cu 26 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare nr.37- privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si Regulamentul de Organizare si Functionare ale aparatului propriu al Primariei Municipiului Iasi pentru anul 2006 s-a aprobat în unanimitate cu 26 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare - nr.38- privind aprobarea Contractului/Acordului colectia de munca pentru functionarii si salariatii din aparatul propriu al Consiliului Local s-a aotat cu 25 de voturi pentru și o abțienre ( dl.cons. Oajdea).

Proiectul de Hotarare - nr.39- privind aprobarea organigramei si statului de functiuni a Directiei de Seraicii Publice Municipale Iasi s-a aprobat în unanimitate cu 26 de voturi pentru.

Proiectul de Hotărâre - nr. 40- privind aprobarea implementarii in cadrul Primariei municipiului Iasi a Sistemului Informatic Integrat s-a aprobat în unanimitate cu 26 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare - nr.41- privind atribuirea in administrare a echipamentelor din spatiul de joaca pentru copii catre Gradinita PP 27, Gradinita PN 16, Gradinita PN 11, Gradinita PN “Sf.Saaa”, Gradinita PP 13 si Gradinita PP 22 s-a aprobat în unanimitate cu 26 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare - nr.42- privind stabilirea obiectiaelor si a bunurilor de interes public si priavat ale Municipiului Iasi a caror paza se asigura de Politia Comunitara, s-a aprobat în unanimitate cu 26 de voturi pentru.

Proiectul de Hotarare - nr.43- privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la lucrarile de inaestitii pe anul 2006 s-a aprobat în unanimitate cu 26 de voturi pentru.

Lista suplimentară s-a amînat în unanimitate cu 26 de voturi pentru.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Cons.Ionel Oancea

SECRETAR,

cons.jr.Lăcrămioara Aernică

5