Proces verbal din 05.06.2006

Extras din procesul verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Iasi din 5 iunie 2006


MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL

Extras din procesul verbal al

ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Iași din 5 iunie 2006

Sunt prezenți următorii consilieri:

1. Anchidin Dumitru

11. Cozmanciuc Corneliu-

19. Manolache Aneta

2. Anghel Ficu

Mugurel

20. Munteanu Vasile

3. Angheluță Cristian-

12. Dașu Antimir

21. Nazarie Elena-Eliza

Marian

13. Gavrilă Camelia

22. Nedelcu Adrian

4. Axinia Constantin

14. Giosanu    Sorina-

23. Oajdea Daniel

5. Bojor Marius-Daniel

Marilena

24. Oancea lonel-Corneliu

6. Botez Radu

15. lacoban Sorin-Avram

25. Stadoleanu Ovidiu -

7. Brăilean Tiberiu

16. Ivan Cătălin-Sorin

Virgil

8. Bușoi Aurel

17. Jeflea    Vița-

26. TalpalaruSeryl

9. Carp Petra

Alexandrina

10. Cibotariu Petru

18. Jităreanu Gerard

Absentează motivat domnul consilier Dumitriu Vasile.

Participă la ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului lași: Gheorghe Nichita - primarul Municipiului lași, Neculau Constantin - viceprimarul Municipiului lași, Adăscăliței Constantin - viceprimarul Municipiului lași, cons.jr.Lăcrămioara Vernică - secretarul Municipiului lași, directorii și șefii de serviciu din cadrul Primăriei Municipiului lași, presa locală.

Lucrările ședinței sunt conduse de domnul consilier lacoban Sorin-Avram - președinte de ședință.

Ședința a început la ora 10,00 în sala Mare a Primăriei Muncipiului lași.

Ordinea de zi

Se convoacă Consiliul Local al Municipiului lași în ședință extraordinară pentru data de 5 iunie 2006, ora 10,00 prin dispoziția nr.1823 din 30 mai 2006 cu următorul proiect al ordinii de zi

1.    Hotărâre - privind aprobarea încheierii unor contracte necesare derulării programului “lași, orașul performanței sportive”,

2.    Hotărâre -privind aprobarea Studiului de oportunitate referitor la realizarea unor investiții și identificarea surselor de finanțare a acestora

3.    Hotărâre - privind aprobarea acordului de prefinanțare necesar reabilitării căii de rulare linii tramvai în Municipiul lași,

4.    Hotărâre - privind prelungirea cu 7 luni a parteneriatului dintre Consiliului Local al Municipiului lași și Fundația Păpădia pentru Serviciul de Asistență la domiciliu a persoanelor vîrstnice din Municipiul lași,

5.    Hotărâre - privind numirea în funcția de Director Executiv Adjunct al Poliției Comunitare a domnului Țugui Gelu

6.    Hotărâre - privind transmiterea concesiuni terenului în suprafață de 1.937,30 mp, situat în lași, str.Costache Negri, transmiterea concesiunii terenului în suprafață de 2.128,95 mp, situat în lași, str.A.Panu și str.Costache Negri, precum și transmiterea concesiunii terenului în suprafață de 2.347,94 mp, teren situat în lași, între strada A.Panu și str.Costache Negri, proprietățile Consiliului Local al Municipiului lași, de la S.C. Moldova Universal S.A. lași la S.C. Rivium Galeria Mall S.R.L. București,

7.    Hotărâre- privind modificarea Organigramei și Statului de Funcții ale Direcției Locale de Evidență a Persoanelor, valabile începînd cu data de 1.07.2006,

8.    Hotărâre -    privind aprobarea    Planului Urbanistic Zonal reactualizat- lași, șos.Națională,

9.    Hotărâre -    privind aprobarea    PUD lași, str.Păcurari nr. 95 întocmit în vederea construirii    unui

complex rezidențial pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică,

10.    Hotărâre -    privind aprobarea    PUD lași, str.Minervei nr.1 întocmit în vederea construirii a    două

locuințe pe terenuri    aflate în proprietate privată persoane fizice și amenajarea terenului adiacent    aflat în

proprietatea Municipiului lași ca spațiu verde,

11.    Hotărâre - privind aprobare PUD lași stradela Uzinei nr.4, Varianta Uzinei nr.16 întocmit în vederea extinderii unui atelier de creație existent pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică,

12.    Hotărâre - privind aprobare PUD, lași, str.Podișului nr.10-12-14, întocmit în vederea construirii unui ansamblu de locuințe pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică,

13.    Hotărâre - privind aprobare PUD lași, Fundac Socola nr.5 întocmit în vederea construirii unei locuințe pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică,

14.    Hotărâre - privind aprobare PUD, lași, str.Perju nr.10 întocmit în vederea construirii unei locuințe pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică,

15. Hotărâre - privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului lași a terenului în suprafață de 9,70 mp., situat în lași, șos.Nicolina nr.133, la parterul blocului 968, și concesionarea prin licitație publică a terenului respectiv pentru amenajarea Agenției Loto prin închidere portic,

Din totalul de 27 de consilieri în funcție sunt prezenți 26.

S-a făcut propunerea pentru președinte de ședință în persoana domnului consilier lacoban Sorin-Avram. Propunerea s-a votat cu 23 de voturi pentru, 2 abțineri ( dl.cons. Botez, dl.cons. Anghel) și un vot împotrivăț dl.cons.Bojor).

Ordinea de zi s-a aprobat cu 21 de voturi pentru și 5 abțineri ( Oajdea, Bojor, Brăilean, Cozmanciuc, Bușoi). Proiectul de Hotărâre nr.1 - privind aprobarea încheierii unor contracte necesare derulării programului “lași, orașul performanței sportive” s-a aprobat cu 19 voturi „pentru” și 7 „abțineri” (Oajdea, Gavrilă, Bojor, Botez, Cozmanciuc, Anghel, Stadoleanu), cu amendamentul includerii art.2 în sensul că “se suplimentează cu suma de 1.500.00 Ron din fondul de rezervă- cap.51.02. - pentru finanțarea contractului „.

Proiectul de Hotărâre nr.2 -privind aprobarea Studiului de oportunitate referitor la realizarea unor investiții și identificarea surselor de finanțare a acestora s-a aprobat în unanimitate cu 26 de voturi “pentru” cu propunerea includerii a încă 3 proiecte și anume- realizarea și amenajarea de parcări în Municipiul lași, dezvoltarea durabilă a zonei adiacente viitoarei șosele de centură și dezvoltarea de noi zone urbane în Municipiul lași și în imediata vecinătate a acestuia.

Proiectul de Hotărâre nr.3 - privind aprobarea acordului de prefinanțare necesar reabilitării căii de rulare linii tramvai în Municipiul lași s-a aprobat cu 21 de voturi „pentru” și 5 „abțineri” - ( Bojor, Botez, Oajdea, Cozmanciuc, Stadoleanu).

Proiectul de Hotărâre nr.4 - privind prelungirea cu 7 luni a parteneriatului dintre Consiliului Local al Municipiului lași și Fundația Păpădia pentru Serviciul de Asistență la domiciliu a persoanelor vîrstnice din Municipiul lași s-a aprobat în unanimitate cu 26 de voturi pentru.

Proiectul de Hotărâre nr.5 - privind numirea în funcția de Director Executiv Adjunct al Poliției Comunitare a domnului Țugui Gelu s-a aprobat cu 22 de voturi pentru și 4 abțineri( Anghel, Bojor, Cozmanciuc, Anchidin). Proiectul de hotărîre nr. 6 - Proiect de Hotărâre - privind transmiterea concesiuni terenului în suprafață de 1.937,30 mp, situat în lași, str.Costache Negri, transmiterea concesiunii terenului în suprafață de 2.128,95 mp, situat în lași, str.A.Panu și str.Costache Negri, precum și transmiterea concesiunii terenului în suprafață de 2.347,94 mp, teren situat în lași, între strada A.Panu și str.Costache Negri, proprietățile Consiliului Local al Municipiului lași, de la S.C. Moldova Universal S.A. lași la S.C. Rivium Galeria Mall S.R.L. București s-a aprobat în unanimitate cu 26 de voturi „pentru” cu amendamentul privind renegocierea redevenței.

Proiectul de hotărîre nr.7 - privind modificarea Organigramei și Statului de Funcții ale Direcției Locale de Evidență a Persoanelor, valabile începînd cu data de 1.07.2006 s-a aprobat în unanimitate cu 26 de voturi „pentru”.

Proiectul de hotărîre nr. 8 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal reactualizat- lași, șos.Națională s-a aprobat în unanimitate cu 26 de voturi „pentru””.

Proiectul de hotărîre nr.9 - privind aprobarea PUD lași, str.Păcurari nr. 95 întocmit în vederea construirii unui complex rezidențial pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică s-a aprobat în unanimitate cu 26 de voturi pentru.

Proiectul de hotărîre nr.10 - privind aprobarea PUD lași, str.Minervei nr.1 întocmit în vederea construirii a două locuințe pe terenuri aflate în proprietate privată persoane fizice și amenajarea terenului adiacent aflat în proprietatea Municipiului lași ca spațiu verde s-a aprobat în unanimitate cu 26 de voturi pentru.

Proiectul de hotărâre nr. 11 - privind aprobare PUD lași stradela Uzinei nr.4, Varianta Uzinei nr.16 întocmit în vederea extinderii unui atelier de creație existent pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică s-a aprobat în unanimitate cu 26 de voturi „pentru”.

Proiectul de hotărâre nr.12 - privind aprobare PUD, lași, str.Podișului nr.10-12-14, întocmit în vederea construirii unui ansamblu de locuințe pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică s-a aprobat în unanimitate cu 26 de voturi „pentru”.

Proiectul de hotărâre nr.13 - privind aprobare PUD lași, Fundac Socola nr.5 întocmit în vederea construirii unei locuințe pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică s-a aprobat în unanimitate cu 26 de voturi „pentru”.

Proiectul de hotărâre nr.14 - privind aprobare PUD, lași, str.Perju nr.10 întocmit în vederea construirii unei locuințe pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică s-a aprobat în unanimitate cu 26 de voturi „pentru”.

Proiectul de hotărâre nr.15 - privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului lași a terenului în suprafață de 9,70 mp., situat în lași, șos.Nicolina nr.133, la parterul blocului 968, și concesionarea prin licitație publică a terenului respectiv pentru amenajarea Agenție Loto prin închidere portic, s-a aprobat în unanimitate cu 26 de voturi „pentru”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, cons.Iacoban Sorin-Avram

SECRETAR,

cons.jr.Lăcrămioara Vernică

2