Hotărârea nr. 98/2006

HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre pentru atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 431 20 mp. situat în Iaşi - str.Icoanei f.n. precum şi aprobarea unui schimb de terenuri între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi d-na Popa Zefinela

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind respingerea proiectului de hotărâre pentru atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 431,20 mp. situat în Iaşi - str.Icoanei f.n., precum şi aprobarea unui schimb de terenuri între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi d-na Popa Zefinela

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere cererile nr.57354/7.04.2004 şi 100445/24.11.2004, prin care d-na Popa Zefinela, cu domiciliul în Iaşi, str.Bularga nr.12A, tr.1, et.2, ap.213, în calitate de proprietar a terenului în suprafaţă de 429 mp. situat în Iaşi, str.Brateş nr.39, solicită aprobarea unui schimb de terenuri între terenul proprietatea sa şi un teren similar, situat în Iaşi - str.Icoanei f.n., proprietatea Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local Municipal Iaşi din data de 07.01.2005;

Având în vedere raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenurilor;

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul Cadastru;

Având în vedere art.10, alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

Având în vedere art.124 din Legea nr.215/2001 potrivit căruia “toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ - teritoriale sunt supuse inventarierii anuale”;

Având în vedere art.3 din Legea nr.213/1998 prin care se delimitează categoriile de bunuri aparţinând domeniului public;

Având în vedere art.31 din Legea nr.18/1991, potrivit căruia “terenurile neatribuite, rămase la dispoziţia comisiei, vor trece în domeniul privat al comunei, oraşului sau al municipiului”;

Având în vedere discuţiile din cadrul plenului şedinţei extraordinare cât şi propunerea de respingere a proiectului de hotărâre;

Având în vedere prevederile art.38 din Legea nr.215/2001 prinvind administraţia publică locală;

 

 

In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se respinge proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 431,20 mp. situat în Iaşi - str.Icoanei f.n., precum şi aprobarea unui schimb de terenuri între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi d-na Popa Zefinela.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Serviciului Cadastru.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ

       cons.Ionel Oancea                                        SECRETAR,

cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.98

din 10 aprilie 2006