Hotărârea nr. 97/2006

HOTĂRÂRE privind modificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 din fondul de rezerva

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Bugetului de venituri si

cheltuieli pe anul 2006 din fondul de rezerva

   

 

     Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

      Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

     Având în vedere prevederile Legii 215/2001 - Legea Administratiei Publice Locale;

      Având în vedere prevederile O.U.G.45/2003 privind Finanţele Publice Locale;

      Având în vedere adresa Colegiul Ghe. Asachi nr.246/21.03.2006;

      Având în vedere referatul de specialitate nr.27420/6.04.2006 al Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale Iaşi;

      Având în vedere referatele Serviciului Investiţii Invăţământ nr.26701/04.04.2006;

      Având în vedere adresa întocmită de Inspectoratul Scolar Judetean Iasi;

      Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-         Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

Având în vedere amendamentul propus în cadrul şedinţei extraordinare privind cap.54.02.20 - alte servicii publice generale - vor fi finanţate acele cheltuieli ce pot fi justificate în cuantum de până la 20.000 Ron;

      Având în vedere cele menţionate mai sus, propunem modificarea Bugetului de venituri si cheltuieli dupa cum urmeaza:

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1:

·        Modificarea Bugetului de venituri si cheltuieli astfel:

 

54.02.50.04 - Fond de rezerva la dispozitia autoritatilor locale      - 292.000 Ron

65.02.20  - Invatamant cheltuieli materiale                                   + 242.000 Ron

54.02.20  - Alte servicii publice generale                                    +   20.000 Ron

(pentru desfasurarea diferitelor olimpiade si concursuri in anul 2006) -

 

Art.2 :  Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, Direcţiei Tehnice şi Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale, pentru ducere la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ

       cons.Ionel Oancea                                        SECRETAR,

cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

Nr.97

din 10 aprilie 2006