Hotărârea nr. 95/2006

HOTĂRÂRE privind stabilirea destinaţiei spaţiului de 371 6 mp. situat în Iaşi Piaţa Unirii nr.12

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea destinaţiei spaţiului de 371,6 mp., situat în Iaşi,

 Piaţa Unirii nr.12

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere Nota de fundamentare nr.4999/15.03.2006 a Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public Privat;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-         Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

In conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă ca spaţiul situat în Iaşi, Piaţa Unirii nr.12, compus din : parter - 189,6 mp. şi etaj - 182 mp. fie utilizat de Centrul de Informare Turistică, serviciu de specialitate din structura Primăriei Municipiului Iaşi.

Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica la D.A.P.P.P. şi Centrului de Informare Turistică.

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ

       cons.Ionel Oancea                                        SECRETAR,

cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

Nr.95

din 10 aprilie 2006