Hotărârea nr. 90/2006

HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare domnului Basarab Nicolescu

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare

domnului Basarab Nicolescu

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere nota de fundamentare a Serviciului relaţii internaţionale din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

-                              Comisia social culturală, învăţămînt, culte a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-                              Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-                              Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1. Se aprobă acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Iaşi, domnului Basarab Nicolescu.

          Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate pentru aducerea la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ

       cons.Ionel Oancea                                        SECRETAR,

cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

Nr.90

din 10 aprilie 2006