Hotărârea nr. 86/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea implementării în cadrul Primăriei municipiului Iaşi a Sistemului Informatic Integrat

MUNICIPIUL IAŞI                                                                                      

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea implementării în cadrul Primăriei municipiului Iaşi

a Sistemului Informatic Integrat

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 461/2001 privind aprobarea normelor de aplicare a O.U.G. nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile O.U.G. Nr. 45/2003 privind finanţele publice locale

Având în vedere prevederile H.G. nr. 1007/2001 privind aprobarea Strategiei de informatizare a Administraţiei Publice

Având în vedere referatul de specialitate înaintat de Serviciile Informatizare şi Asigurarea  Calităţii;

Având în vedere raporul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

În temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală

 

                                      HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aprobă Studiul de Oportunitate privind implementarea în cadrul Primăriei municipiului Iaşi a Sistemului Informatic Integrat, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 2 - Se aprobă scoaterea la licitaţie a implementării în cadrul Primăriei municipiului Iaşi a Sistemului Informatic Integrat prin procedura “concurs de soluţii”.

Art. 3 - Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire

 

                                                                         CONTRASEMNEAZA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR,

    cons.Ionel Oancea                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

Nr.86

din 20 martie 2006