Hotărârea nr. 84/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Contractului/Acordului colectiv de muncă pentru funcţionarii şi salariaţii încadraţi în aparatul propriu al Consiliului Local

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Contractului/Acordului colectiv de muncă pentru funcţionarii şi salariaţii încadraţi în aparatul propriu al Consiliului Local

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Iaşi şi Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane prin care se propune aprobarea Contractului/Acordului colectiv de muncă la nivelul Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

In baza dispoziţiilor art.22, alin.1 din Legea nr.130/1996, modificată şi completată prin Legea nr.143/1997 - Legea contractelor colective de muncă;

Luând în considerare Legea nr.53/2003 - Codul muncii, Titlul VIII, Legea 154/1998 modificată şi completată ulterior, precum şi Codul Fiscal;

In conformitate cu art.61 din Legea nr.188/1999 republicată. aşa cum a fost modifcată prin Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;

Având în vedere amendamentele propuse care vor sta la baza încheierii în formă definitivă a Contractului/Acordul colectiv de muncă pentru funcţionarii şi salariaţii încadraţi în aparatul propriu al Consiliului Local;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-         Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

In temeiul art.46, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Aprobă Contractul/Acordul colectiv de muncă pentru funcţionarii şi salariaţii încadraţi în aparatul propriu al Consiliului Local, conform proiectului anexat, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Drepturile prevăzute, vor fi acordate cu încadrarea în prevederile bugetelor de venituri şi cheltuieli ale fiecărei instituţii şi de respectarea clauzelor contractuale referitoare la obligaţiile salariaţilor.

Art.2 Imputerniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze Contractul/Acordul colectiv de muncă în formă definitivă.

Art.3 Prevederile Contractului/Acordului colectiv de muncă aprobat potrivit prezentei se aplică de la data înregistrării acestuia la Direcţia pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială Iaşi.

Art.4 Primarul şi serviciile de specialitate vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                         CONTRASEMNEAZA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR,

    cons.Ionel Oancea                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.84

din 20 martie 2006