Hotărârea nr. 81/2006

HOTĂRÂRE privind modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

O.UG nr.45/2003 privind finanţele publice locale;

Având în vedere adresa nr.3668/06.03.2006 întocmită de Direcţia Generală a Finanţelor Publice;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

-         Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate nr.18668/07.03.2006;

In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Transferul sumei de 13.767,20 mii ron din trimestrul IV, in trimestrul I:

 

La venituri

Trim.1

Trim.IV

 

11.02.02. - Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor Municipiului Bucureşti

13.767,20 mii ron

- 13.767,20 mii ron

 

 

La cheltuieli:

 

 

65.02.10 - Invăţământ - Cheltuieli de personal

13.767,20 mii ron

- 13.767,20 mii ron

 

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi şi Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale, pentru ducere la îndeplinire.

 

                                                                         CONTRASEMNEAZA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR,

    cons.Ionel Oancea                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

Nr.81

din 20 martie 2006