Hotărârea nr. 8/2006

HOTĂRÂRE privind Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2006

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2006

 

           Consiliul Local al Municipiului Iasi;

          Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

          Având în vedere referatul de specialitate nr.1997/10.01.2006 al Direcţiei Economice şi finanţe Publice Locale;

Având în vedere inventarierea masei impozabile efectuată în luna mai 2005 conform H.G. nr.44/2004 şi Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare;

Având în vedere H.G. nr.797/2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora aplicabile în anul fiscal 2006;

Având în vedere H.C.L. 443/05.12.2005 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2006;

Având în vedere HG 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal art.288, pct.227, unde se arată că proiectele bugetelor locale au în vedere evaluarea materiei impozabile;

Având în vedere evoluţia încasărilor la bugetul local din anii precedenţi;

Având în vedere prevederile O.U.G.45/2003 privind Finanţele Publice Locale;

 Având în vedere prevederile Legii nr.379/2005- privind Legea Bugetului de Stat pe anul 2006;

Având în vedere adresa comună nr.11245/29.12.2005, emisă de Consiliul Judeţean Iaşi şi nr.23524/29.12.2005 emisă de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, înregistrată la Primaria Municipiului Iaşi cu nr.116/09.01.2006;

Având în vedere respectarea procedurilor prevăzute de Legea 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizonală în administraţia publică;

Având în vedere amendamentele propuse de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

-         Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

Având în vedere prevederile art.46 din Legea 215/2001 - privind administraţia publică locală;

 

           

HOTĂRĂŞTE:

 

 

 

Art.1:

          Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2006 conform anexelor 1, 2, 3a;

 

·        La venituri    - 297.253,84 mii ron

·        La cheltuieli - 297.253,84 mii ron

 

Art.2 :  Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, Directiei Tehnice, Direcţiei de Asistenţă Comunitară şi Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale, pentru ducere la îndeplinire.

 

 

                                                                         CONTRASEMNEAZA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR,

    cons.Gerard Jităreanu                                  cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

                                                

 

 

 

 

 

 

Nr.8

din 31 ianuarie 2006