Hotărârea nr. 73/2006

HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 123 75 mp situat în Iaşi - str. Nicolina nr. 1 precum şi aprobarea unui schimb de terenuri între S.C. RARA COM S.R.L. şi municipiul Iaşi prin Consiliul Local.

MUNICIPIUL IAŞI                                                                 

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 123,75 mp, situat în Iaşi - str. Nicolina, nr. 1, precum şi aprobarea unui schimb de terenuri între S.C. RARA COM S.R.L. şi municipiul Iaşi, prin Consiliul Local.

 

 

          Consiliul Local Municipal Iaşi;

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

          Având în vedere cererea nr. 18985/15.03.2005, prin care d-l Cristian Romanec, administrator al S.C. RARA COM S.R.L., în calitate de beneficiar al contractelor de folosinţă nr. 16559/1998 şi nr. 16562/1998, solicită realizarea unui schimb de terenuri între terenul proprietatea sa, situat în Iaşi, zona Bejan şi terenul proprietatea municipiului Iaşi, situat în Iaşi, str. Nicolina, nr. 1;

          Având în vedere Certificatul de Urbanism nr. 104/21.01.2005, precum şi Avizul Unic nr. 121/2005 privind P.U.D. - reconstruire spaţiu comercial pe teren P.M.I. în suprafaţă de 123,75 mp, emis de Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi;

          Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul Cadastru;

  Având în vedere art. 124 din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale”;

Având în vedere art. 3 din Legea nr. 213/1998, prin care se delimitează categoriile de bunuri aparţinând domeniului public;

          Având în vedere prevederile art. 38 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală;

          Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

-         Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

          În temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 - Se atestă la domeniul privat al municipiului Iaşi terenul în suprafaţă de 123,75 mp, situat în Iaşi - str. Nicolina, nr. 1, conform planului anexat, cu o valoare totală de 55.193 RON.

Art. 2 - Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenurilor, astfel încât :

- terenul situat în Iaşi - zona Bejan, proprietatea S.C. RARA COM S.R.L., are valoarea unitară de 24,5 RON/mp sau 6,8 Euro/mp, respectiv 98.000 RON pentru suprafaţa totală de 4.000 mp;

- terenul situat în Iaşi - str. Nicolina, nr. 1, conform planului anexat, proprietatea municipiului Iaşi, are valoarea unitară de 446 RON/mp sau 123,8 Euro/mp, respectiv 55.193 RON pentru suprafaţa totală de 123,75 mp.

Art. 3 - Se aprobă schimbul de terenuri, după cum urmează:

- terenul situat în Iaşi - zona Bejan, în suprafaţă de 4.000 mp, proprietatea S.C. RARA COM S.R.L., devine proprietatea Municipiului  Iaşi;

- terenul situat în Iaşi - str. Nicolina, nr. 1, în suprafaţă de 123,75 mp, conform planului anexat, proprietatea Municipiului  Iaşi, devine proprietatea S.C. RARA COM S.R.L..

Art. 4 - Pentru a putea încheia contractul privind schimbul de terenuri, terenul care se transmite la schimb municipiul Iaşi, prin Consiliul Local, nu trebuie să facă obiectul vreunui litigiu, să fie liber de orice sarcini şi să nu fie înstrăinat sub nici o formă unei alte persoane, fizice sau juridice.

Art. 5 - Cheltuielile privind încheierea contractului de schimb de terenuri în formă autentică vor fi suportate integral de S.C. RARA COM S.R.L.

Art. 6 - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi în vederea semnării contractului de schimb de terenuri.

 

 

 

                                                                         CONTRASEMNEAZA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR,

    cons.Ionel Oancea                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

Nr.73

din 20 martie 2006