Hotărârea nr. 64/2006

HOTĂRÂRE privind stabilirea destinaţiei spaţiului situat în Iaşi str.Tabacului nr.1 bloc 253 tr.I parter

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea destinaţiei spaţiului situat în Iaşi,

 str.Tabacului nr.1, bloc 253, tr.I, parter

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere referatul nr.13867/20.02.2006 al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public Privat;

Având în vedere adresa Direcţiei de Comunicare înregistrată sub nr.13867/20.02.2006;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-         Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

In conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă ca spaţiul situat în Iaşi, str.Tabacului nr.1, bloc 253, tr.I, parter, în suprafaţă de 145,99 mp., fie utilizat ca Centru de cartier Alexandru cel Bun - Dacia.

Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica la DAPPP şi Direcţiei de Comunicare.

 

                                                                         CONTRASEMNEAZA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR,

    cons.Ionel Oancea                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

Nr.64

din 20 martie 2006