Hotărârea nr. 61/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivelor "Construire împrejmuire Plaja Nicolina - Iaşi" şi "Reţea de evacuare a apelor uzate de la Băile Nicolina către staţia de tratare a Spitalului de Recuperare"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivelor “Construire împrejmuire Plaja Nicolina - Iaşi”şi “Reţea de evacuare a apelor uzate de la Băile Nicolina către staţia de tratare a Spitalului de Recuperare “

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere prevederile art.43 al Legii nr.500/2002 privind finanţele publice;

Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliului Local statutate prin art.38 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

-         Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale:

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici privind obiectivele “Construire împrejmuire Plaja NicolinaşiReţea de evacuare a apelor uzate de la Băile Nicolina către staţia de tratare a Spitalului de Recuperarecuprinşi în anexa nr.1 la prezenta.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi prin grija Secretariatului Tehnic al Consiliului Local şi dusă la îndeplinire de compartimentele de specialite.

 

                                                             CONTRASEMNEAZA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR,

    cons.Ionel Oancea                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

Nr.61

din 20 martie 2006