Hotărârea nr. 6/2006

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 437/2005 privind înfiinţarea Poliţiei Comunitare aprobarea organigramei Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Comunitare şi aprobarea protocolului de predare -primire încheiat între Direcţia Judeţeană de Pază şi Ordine şi Poliţia Comunitară şi a însemnelor Poliţiei Comunitare

MUNICIPIUL IASI                                                                                           

CONSILIUL LOCAL

 

                                               HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 437/2005 privind înfiinţarea Poliţiei Comunitare, aprobarea organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Comunitare şi aprobarea protocolului de predare -primire încheiat între Direcţia Judeţeană de Pază şi Ordine şi Poliţia Comunitară şi a însemnelor Poliţiei Comunitare

                                                                 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

                  Având în vedere prevederile Legii nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare;      

                  Având în vedere prevederile HG nr. 2295/2004 privind Regulamentul -cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 437/2005 privind înfiinţarea Poliţiei Comunitare, aprobarea organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Comunitare;

Având în vedere adresa nr. 95385/14 decembrie 2005;

                  Având în vedere adresa nr. 12778/12 ianuarie 2006;

                  Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Tehnice;

                  Având în vedere amendamentele propuse în cadrul şedinţei ordinare din data de 31 ianuarie 2006;

                  Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

-                   Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-                   Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

      În temeiul art.46, aliniatul (1) din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

               Art. 1. - Se modifică Hotărârea Consiliului Local nr. 437/2005 - Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare după cum urmează:

1.               Art. 12 alin. 1 va avea următorul cuprins:

“Poliţia Comunitară a municipiului Iaşi este organizată pe 4 servicii, 3 birouri, 6 compartimente, conform Organigramei din Anexa nr. 1”

2.               După art. 16 alin. 5 se introduce alin. 6, care va avea următorul cuprins:

“Compartimentul presa planifică, organizează şi asigură buna desfăşurare a conferinţelor de presă şi a altor evenimente de interes public:

-                   planifică şi organizează acţiuni de comunicare în vederea creşterii performanţelor, eficienţei şi eficacităţii Poliţiei Comunitare,

-                   coordonează şi mediază crizele de comunicare ce pot afecta încrederea opiniei publice în acţiunile Poliţiei Comunitare

-                   execută orice alte activităţi ordonate prin decizii ale directorului executiv, conform fişei postului

-                   organizează audienţele susţinute de director şi director adjunct

Compartimentul Marketing:

-                   prospectează piaţa şi propune măsuri pentru dezvoltarea serviciilor prestate de Poliţia Comunitară,

-                   prezintă instituţiilor interesate serviciile oferite de Poliţia Comunitară, în vederea încheierii contractelor de prestări servicii,

 

3.               După art. 16 se introduce art. 16š care va avea următorul cuprins:

Serviciul Control Urbanism

(1) În desfăşurarea controlului se urmăreşte aplicarea dispoziţiilor Primarului, a Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Iaşi cât şi a actelor normative în vigoare, în special: Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, modificată şi completată; Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, modificată şi completată; Ordinul nr. 1943/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, etc.

         (2) Serviciul Control Urbanism are următoarele atribuţii:

-                   - verifică şi îşi asumă întreaga responsabilitate asupra respectării autorizaţiilor de construire eliberate pentru construcţiile din sectorul repartizat;

-                   - emite somaţii către persoanele fizice şi juridice care au încălcat Legea nr. 50/1991 prin care dispune măsurile de sistare a lucrării, de prezentare a autorizaţiilor de construire, demolare şi orice altă măsură care o consideră necesară;

-                   - întocmesc şi îşi asumă întreaga responsabilitate asupra corectitudinii proceselor verbale de constatare a contravenţiilor conform  dispoziţiilor legale în vigoare şi Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Iaşi;

-                   - înaintează Serviciului Juridic documentaţiile necesare promovării acţiunilor în justiţie referitoare la măsurile dispuse în prcesul -verbal;

-                   - rezolvă reclamaţiile şi sesizările cetăţenilor şi răspunde în scris asumându-şi întreaga responsabilitate, în termenele fixate;

-                   - întocmeşte şi îşi asumă întreaga responsabilitate asupra corectitudinii tuturor actelor emise;

-                   - emite rapoarte săptămânale privind desfăşurarea activităţii;

-                   - alte atribuţii stabilite prin fişele posturilor cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare şi a Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Iaşi în ceea ce privesc atribuţiile de control”

4.               Art. 20 alin. 1 va avea următorul cuprins:

“Compartimentul juridic răspunde de aplicarea şi interpretarea actelor normative în cazul luării unor măsuri de către conducerea Poliţiei Comunitare, sau la cererea compartimentelor din structura aparatului propriu”

5.               Se abrogă ultimele 3 puncte ale alin. 2 art. 20.

6.               Se modifică denumirea de la art. 23 din  “Biroul Management Resurse Umane, Pregătire, Evaluare, Psiholog” în “Serviciul Management Resurse Umane, Pregătire, Evaluare, Psiholog”.

7.               Se modifică denumirea de la art. 23 alin. 3 şi 4 din “Biroul Pregătire - Evaluare Resurse Umane” în “Compartimentul Pregătire - Evaluare Resurse Umane”

8.               Se modifică denumirea de la art. 25 din “Detaşamentele 1-3 de ordine şi linişte publică” în “Detaşamentele 1-5 de ordine şi linişte publică”

9.               Se modifică denumirea de la art. 27 din “Birourile de ordine şi linişte publică” în “Detaşamentele de ordine şi linişte publică”

10.           După art. 28 se introduce art. 28š cu următorul cuprins:

Biroul Acţiuni Speciale

-                   se subordonează directorului executiv, înlocuitorului la comanda unităţii, desfăşurând activităţi de patrulare în vederea prevenirii şi comiterii de fapte antisociale

-                   intervine operativ pentru aplanarea scandalurilor publice, acte de tulburare gravă a ordinii,

-                   reţin şi conduc la sediul poliţiei elementele infractoare identificate pe raza de competenţă,

-                   menţin permanent legătura cu dispeceratul unităţii raportând orice situaţie observată şi acţiunile pe care le întreprind

-                   acţionează cu mijloacele de autoapărare din dotare pentru oprirea acţiunii infractorilor,

-                   intervenţia în forţă se execută numai cu aprobarea directorului executiv”

Art. 2. - Se modifică Hotărârea Consiliului Local nr. 437/2005 - Organigrama Poliţiei Comunitare conform anexei 1 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 3 -  Se modifică Hotărârea Consiliului Local nr. 437/2005 -Statul de Funcţii al Poliţiei Comunitare conform anexei 2 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 4 - Se aprobă protocolul de predare - primire al patrimoniului aparţinând Direcţiei Judeţene de Pază şi Ordine (Corpul Gardienilor Publici) încheiat între Direcţia Judeţeană de Pază şi Ordine şi Poliţia Comunitară, conform anexei 3 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 5 - Se aprobă însemnele Poliţiei Comunitare ( ştampile, firmă luminoasă, insigna, însemne auto, logo însemne maşină, emblema , stema caschetă) conform anexei 4 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 6 - Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate în vederea aducerii la îndeplinire.

 

                                                                         CONTRASEMNEAZA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    SECRETAR,

    cons.Gerard Jităreanu                                  cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

Nr.6

din 31 ianuarie 2006

 

Director Executiv

1/770

 

Compartiment

       Juridic    2

Director Executiv Adjunct 

 1/402

Contabil Sef

1/30

Director Executiv  Adjunct   

 1/310

Audit    1

Serviciu Resurse Umane  1/13

Compartiment Buget Finante Contabilitate

3

Birou

 Financiar Salarizare  1/6

Compartiment Informatic  2

Compartiment, Pregatire profesionala Evaluare Psiholog

 9

Compartiment Protectia Muncii, Arhiva  3

PAZA OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC LOCAL

Detasament Nr.1 Paza

Sef Det =1

Sef Tura =4

Executie =150

Total =155

 

Detasament Nr. 2 Paza

Sef Det =1

Sef Tura =4

Executie =150

Total =155

 

 

 

CONDUCERE                                 =  47

EXECUTIE                                      = 723

TOTAL POLITIE COMUNITARA    = 460

TOTAL AUTOFINANTARE             = 310

n   COMPARTIMENT           = 6

n   BIROU                              = 3

n   SERVICIU                         = 3

Serviciu Operatii, Cooperare, Proceduri Compartiment presa marketing

1/11

Birou Administrativ

1/6

Deservire

5

Canisa

Padoc Cai

7

ORDINE PUBLICA

 

Dispecerat

1/12

Serviciul Ordine Publica si Siguranta Circulatiei

1/24

Detasamentul Nr. 1

Ordine Publica

Sef Det =1

Sef Tura =4

Executie =61

Total =66

 

Detasamentul Nr. 2

Ordine Publica

Sef Det =1

Sef Tura =4

Executie =61

Total =66

 

Detasamentul Nr. 3

Ordine Publica

Sef Det =1

Sef Tura =4

Executie =61

Total =66

 

Detasamentul Nr. 4

Ordine Publica

Sef Det =1

Sef Tura =4

Executie =61

Total =66

 

Detasamentul Nr. 5

Ordine Publica

Sef Det =1

Sef Tura =4

Executie =61

Total =66

 

Birou actiuni speciale interventie

1/24