Hotărârea nr. 56/2006

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public de interes local în domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 20 mp situat în Iaşi - Şos. Bucium nr.72 precum şi aprobarea unui schimb de terenuri între municipiul Iaşi reprezentat prin Consiliul Local Municipal Iaşi şi soţii Ioja Marcela şi Ioja Iosif Leonard

MUNICIPIUL IAŞI                                                                 

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public de interes local în domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 20 mp, situat în Iaşi - Şos. Bucium nr.72, precum şi aprobarea unui schimb de terenuri între municipiul Iaşi, reprezentat prin Consiliul Local Municipal Iaşi

şi soţii Ioja Marcela şi Ioja Iosif Leonard  

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere cererea doamnei Ioja Marcela înregistrată la Primăria Municipiului Iaşi cu nr.92560/05.12.2005, prin care solicită aprobarea unui schimb de teren între proprietatea sa şi terenul aferent Şcolii nr.2 “Veronica Micle” , di Şos. Bucium nr.72, în vederea realizării unui acces la proprietatea sa din Şos. Bârnova nr.9B, conform planului anexat;

Având în vedere procesul verbal încheiat în data de 16.06.2005, în Consiliul de administraţie al Şcolii nr.2  “Veronica Micle” din Şos Bucium nr.72, privind acordul pentru schimbarea destinaţiei unei suprafeţe de 20 mp din terenul aferent şcolii, în vederea realizării unui schimb de teren necesar realizării unei servituţi de trecere de la DE 6897/3/2 la proprietatea soţilor Ioja din Şos. Bârnova nr.9B;

Având în vedere Avizul Conform al ministrului educaţiei şi cercetării, pentru schimbarea destinaţiei unei suprafeţe de 20 mp, prin schimb teren în aceiaşi suprafaţă, între d-na Ioja Marcela şi Şcoala nr.2 “Veronica Micle”;   

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 130/25.01.2005;

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul Cadastru;

Având în vedere H.G. nr. 1354/2001, act normativ publicat în Monitorul Oficial nr. 326/16.05.2002, prin care a fost atestat în domeniul public de interes local terenul în suprafaţă de 15000 mp, (poziţia 21 - Anexa privind Instituţiile de învăţământ), precum şi evidenţa cadastrală aferentă municipiului Iaşi  - ediţia 1990 prin care terenul se identifică prin sector cadastral 16, parcela 690, cod posesor 13-4;   

Având în vedere prevederile art. 38 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-         Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

În temeiul art. 46 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 - Se aprobă trecerea din domeniul public de interes local în domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 20 mp, situat în Iaşi - Şos. Bucium nr.72, conform planului anexat.

Art. 2 - Se însuşesc rapoartele de expertiză tehnică de evaluare a terenurilor după cum urmează:

           - terenul în suprafaţă de 20 mp (delimitat de punctele 18,11,13), situat în Iaşi - Şos Bucium nr. 72, proprietatea municipiului Iaşi are valoarea unitară de 30 Euro/mp respectiv 600 Euro pentru suprafaţa totală de 20 mp.

           - terenul în suprafaţă de 20 mp ( delimitat de punctele 17,18,19,20), situat în Iaşi Şos. Bârnova nr. 9B, proprietatea soţilor Ioja Marcela şi Ioja Iosif Leonard  are valoarea unitară de 30 Euro/mp respectiv 600 Euro pentru suprafaţa totală de 20 mp.

 

Art. 3 - Se aprobă realizarea unui schimb de terenuri după cum urmează:

          - terenul în suprafaţă de 20 mp (delimitat de punctele 18,11,13), situat în Iaşi Şos Bucium nr. 72, proprietatea municipiului Iaşi devine proprietatea soţilor Ioja Marcela şi Ioja Iosif Leonard;

         - terenul în suprafaţă de 20 mp ( delimitat de punctele 17,18,19,20), situat în Iaşi - Şos. Bârnova nr. 9B, proprietatea soţilor Ioja Marcela şi Ioja Iosif Leonard  devine proprietatea municipiului Iaşi.                                              

Art. 4 - Pentru a putea încheia contractul privind schimbul de terenuri, terenul care se transmite la schimb municipiului Iaşi nu trebuie să facă obiectul vreunui litigiu, să fie liber de orice sarcini şi să nu fie înstrăinat sub nici o formă unei alte persoane, fizice sau juridice.

Art. 5 - Cheltuielile privind încheierea contractelor de schimb de terenuri în formă autentică vor fi suportate de soţii Ioja Marcela şi Ioja Iosif Leonard.

Art. 6 - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze contractul de schimb.

 Art. 7 - Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

                                                                         CONTRASEMNEAZA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR,

    cons.Ionel Oancea                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

Nr.56

din 20 martie 2006