Hotărârea nr. 5/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţiuni al Casei de Cultură a Municipiului Iaşi - "MIHAI URSACHI"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţiuni

al Casei de Cultură a Municipiului Iaşi - “MIHAI URSACHI”

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere referatul de specialitate nr.42/2006 al directorului Casei de Cultură a Municipiului Iaşi;

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2006, nr.379/2005 prin care se aprobă bugetul de stat pe anul 2006, precum şi dispoziţiile referitoare la bugetele locale şi în baza H.G.nr.157/1999 pentru modificarea şi completarea metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază în structurile administraţiei publice locale şi în serviciile publice din subordine;

Având în vedere prevederile Legii nr.292/2003 privind organizarea şi funcţionarea aşezămintelor culturale;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-         Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Aprobarea organigramei şi statului de funcţiuni ale Casei de Cultură a Municipiului Iaşi - “MIHAI URSACHI” pe anul 2006.

Art.2 Prezenta se va comunica către : Casa de Cultură a Municipiului Iaşi şi Serviciului personal.

 

                                                                   CONTRASEMNEAZA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR,

    cons.Gerard Jităreanu                                  cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

Nr.5

din 31 ianuarie 2006