Hotărârea nr. 462/2006

HOTĂRÂRE *) privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2007

MUNICIPIUL IAŞI                                                                                                                                                             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE *)

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2007

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere:

- iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

- referatul de specialitate nr.71254/23.11.2006 întocmit de către Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale;

-  referatele de specialitate întocmite de direcţiile şi serviciile din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

- raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

         -  H.G.R. nr. 1514 / 25.10.2006, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 935 / 17.11.2006, privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale  şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2007;

         -  art. 56 din Constituţia României;

         -  prevederile art.9, pct.3 al Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997;

         -  titlul IX ,,Impozite şi taxe locale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completarile ulterioare;

         -  H.G.R. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completarile ulterioare;

         -    O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare;

         -   H.G.R. nr. 1050/2004 pentru  aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

         -    art.16, alin. (2), art. 27 şi art. 30 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale;

         Avand in vedere că prezentul proiect de hotărâre a fost publicat pe pagina de internet a Primariei şi afişat la sediul autorităţii publice locale;

         Tinand seama de necesităţile de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2007 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte ;

         In temeiul art. 25; art. 38, alin. (4), lit. c); art. 46, lit. c) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1 Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2007, după cum urmează:

        

a)    Anexa nr. 1

I.                  Valorile impozabile pe metru pătrat suprafaţa construită desfaşurată la clădiri - persoane fizice.

II.               1.1. Impozitul / taxa pe terenurile amplasate în intravilan, categoria terenuri cu construcţii - persoane fizice.

II.               1.2. Impozitul / taxa pe terenurile amplasate în intravilan, alte categorii de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii (niveluri corectate cu coeficientul de corecţie aferent rangului localităţii, respectiv 5) - persoane fizice.

II.               2. Impozitul  / taxa pe terenurile amplasate în extravilan (niveluri corectate cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului localităţii, respectiv pentru zona A = 2,50; zona B = 2,40; zona C = 2,30; zona D = 2,20) - persoane fizice.

III.           Impozitul pe mijloacele de transport - persoane fizice.

IV.            1. Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate - persoane fizice.

IV.            2. Taxa pentru afisaj în scop de reclamă şi publicitate - persoane fizice.

V.               Impozit pe spectacole - persoane fizice.

VI.            Alte taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venit care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate, şi pentru activitaţile cu impact asupra mediului înconjurator - persoane fizice.

VII.        Sancţiuni - limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice.

 

b) Anexa nr. 2

I.                  Impozitul / taxa pe clădiri - persoane juridice.

II.               1.1. Impozitul / taxa pe terenurile destinate construcţiilor situate in intravilan - persoane juridice.

II.               1.2. Impozitul / taxa pe terenurile amplasate în intravilan, alte categorii de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii (niveluri corectate cu coeficientul de corecţie aferent rangului localitaţii, respectiv 5) - persoane juridice.

II.      2. Impozitul  / taxa pe terenurile amplasate în extravilan (niveluri corectate cu coeficientul de corecţie corespunzator rangului localităţii, respectiv pentru zona A = 2,50; zona B = 2,40; zona C = 2,30; zona D = 2,20) - persoane juridice.

III.           Impozitul pe mijloacele de transport - persoane juridice.

IV.            Impozitul pe spectacole.

V.               Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate.

VI.            Alte taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venit care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate, şi pentru activităţile cu impact asupra mediului înconjurator - persoane juridice.

VII.        Sancţiuni - limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice.

 

b)    Anexa 2.2. - Taxe speciale

2.2.1    - Taxa pentru promovarea imaginii comunităţii economice a municipiului Iaşi şi a sportului de performanţă.

2.2.2    - Taxa câini comunitari.

2.2.3    - Taxa pentru eliberarea în regim de urgenţă a certificatului fiscal.

 

c) Anexa 3- Alte taxe locale pentru utilizarea temporară a locurilor publice - taxe folosinţă teren pentru chioşcuri, porticuri, panouri publicitare, căi de acces, parcări, garaje, organizări de şantier, teren agricol, concesionari etc.

 

         Anexa nr. 4

4.1. Taxe pentru folosirea temporară a locurilor publice: tonete, activităţi agrement, activităţi economice.

4.2. Taxe speciale: Serviciul Avize Mici Intreprinzători.

 

         Anexa nr. 5

                   5.1. Taxe speciale - Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor.

5.2. Taxe extrajudiciare de timbru - Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor.

 

         Anexa nr. 6

Taxe privind avizarea pe linie de protecţie civilă a documentelor pentru investiţii în construcţii.

 

         Anexa nr. 7

                   Taxe locale: pieţe, târguri, oboare, bazar, talcioc.

 

         Anexa nr. 8

                   Taxe locale - Direcţia Tehnică.

 

         Anexa nr. 9

                   Taxe locale - Birou Registru Agricol.

 

         Anexa nr. 10, 11, 12

                   Taxe locale -  Direcţia de Administrare a Patrimoniului Pubic şi Privat.

 

         Anexa nr. 13

                   Taxe locale - Direcţia de Dezvoltare Urbană.

 

         Anexa nr. 14

                   Tarife pentru cimitire.

 

         Art. 2: Anexele nr. 1~14 fac parte integranta din prezenta hotărâre.

 

Art. 3: (1) Plata cu întârziere a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului local, atrage dupa sine majorări de întârziere calculate pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenţă şi până la inclusiv ziua plăţii cu excepţiile prevazute de lege.

(2) Nivelul majorării de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere şi poate fi modificat prin acte normative.

 

Art. 4: Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2006, mai mici de 10 lei noi (100.000 lei vechi), se anulează.

 

Art. 5: Prezenta hotărâre intră în vigoare cu data de 01.01.2007.

 

Art. 6: (1) Prezenta hotărâre se comunica prefectului judetului Iaşi, în vederea controlului cu privire la legalitate si se va aduce la cunoştinţa publica prin grija secretarului municipiului Iaşi.

(2) Aducerea la cunoştinţa publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice şi prin publicare pe pagina de internet a Primariei Municipiului Iasi.

 

        CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           SECRETAR,

cons.Giosanu Sorina Marilena                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

*) Anexele 1~14 se găsesc în secţiunea  Acte de interes public” a paginii de web a Primăriei Municipiului Iaşi.

 

Nr.462

din 28 decembrie 2006