Hotărârea nr. 461/2006

HOTĂRÂRE privind participarea municipalităţii ieşene la programul "PHARE CBC 2004/Tacis CBC AP 2004 - Neighbourhood Project Facility Component" cu proiectul "Beautiful Moldova"

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind participarea municipalităţii ieşene la programul “PHARE CBC 2004/Tacis CBC AP 2004 - Neighbourhood Project Facility Component” , cu proiectul “Beautiful Moldova”

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere:

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       referatul de specialitate nr.90986/14.12.2006 întocmit de Biroul de Promovare Turistică;

-       nota de fundamentare întocmită de Biroul de Promovare Turistică;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       contractul de finanţare RO2004/016-941.01.01.12 încheiat între Ministerul Integrării Europene, Primăria Municipiului Iaşi şi responsabilul pentru implementare BRCT Iaşi (Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră);

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă participarea municipalităţii ieşene la programul “PHARE CBC 2004/Tacis CBC AP 2004 - Neighbourhood Project Facility Component” , cu proiectul “Beautiful Moldova” (anexat acestei hotărâri).

Art.2 Se aprobă organizarea şi desfăşurarea activităţilor din proiect precum şi confinanţarea proiectului “Beautiful Moldova” din contul 24540220 “Participare la proiecte cu finanţare externă” , cu suma de 19.823,15 euro.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

-       Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       Direcţia de Strategii;

-       Biroul de Promovare Turistică.

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              SECRETAR,

cons.Giosanu Sorina Marilena                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.461

din 18 decembrie 2006