Hotărârea nr. 46/2006

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public de interes local în domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 295 mp situat în Iaşi - b-dul Tudor Vladimirescu nr. 30 şi concesionarea directă către S.C. URVAS COM S.R.L. în vederea extinderii construcţiei existente

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                                 

 

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public de interes local în domeniul privat al municipiului Iaşi, a terenului în suprafaţă de 295 mp situat în Iaşi - b-dul Tudor Vladimirescu, nr. 30 şi concesionarea directă către S.C. URVAS COM S.R.L.,

în vederea extinderii construcţiei existente.

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi ;

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere cererile nr. 69999/23.10.2003 şi nr. 78357/18.10.2005, prin care S.C. URVAS COM S.R.L., reprezentată prin d-l Huşanu Iulian, în calitate de administrator, solicită concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 295 mp situat în Iaşi, b-dul Tudor Vladimirescu, în vederea extinderea construcţiei proprietate;

Având în vedere Certificatul de Urbanism nr. 4476/23.13.2004;

Având în vedere raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului;

Având în vedere H.C.L. nr. 465/19.12.2005, precum şi procesul-verbal de negociere a redevenţei valorice nr. 69999, 78357/26.01.2006;

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul Cadastru;

Având în vedere H.G. nr. 1354/2001, act normativ publicat în M.O. nr. 326/16.05.2002, prin care a fost atestat în domeniul public de interes local terenul situat în Iaşi - b-dul Tudor Vladimirescu, nr. 30 (poziţia 1702 - teren aferent spaţii verzi blocuri locuinţe între b-dul Tudor Vladimirescu şi str. Elena Doamna), precum şi evidenţa cadastrală aferentă municipiului Iaşi - ediţia 1990 prin care terenul se identifică prin cvartal 18, parcela CAT 579;

Având în vedere prevederile art. 10, alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile art. 38 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere art. 13-15 şi art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie;

Având în vedere art. 39 din Legea nr. 219/1998 privind regimul juridic al concesiunilor;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

Având în vedere propunerea pentru durata de 5 ani a concesiunii acordate cît şi execuţia unei construcţii provizorii precum şi votul consilierilor din cadrul şedinţei ordinare din data de 31 ianuarie 2006;

În temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 - Se aprobă trecerea din domeniul public de interes local în domeniul privat al municipiului Iaşi, a terenului în suprafaţă de 295 mp situat în Iaşi - b-dul Tudor Vladimirescu, nr. 30, cu o valoare totală de 98.412 RON.

Art. 2 -  Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului, astfel încât valoarea unitară a terenului situat în Iaşi - b-dul Tudor Vladimirescu, nr. 30 este de 333,6 RON/mp sau 81,58 Euro/mp, respectiv 98.412 RON sau 24.066,1 Euro pentru suprafaţa totală de 295 mp.

Art. 3 - Se aprobă concesionarea directă Iaşi a terenului în suprafaţă 295 mp situat în Iaşi - b-dul Tudor Vladimirescu, nr. 30, proprietatea municipiului Iaşi, către S.C. URVAS COM S.R.L., în vederea extinderii construcţiei existente, conform planului anexat.

Art. 4 - Redevenţa valorică a concesiunii va fi  de 2.950 Euro/an, plătibilă în lei la cursul comunicat de BNR din ziua plăţii, conform procesului-verbal de negociere a redevenţei valorice nr. 69999, 78357/26.01.2006.

Art. 5 -  Durata concesionării va fi de 5 ani, iar construcţia va avea caracter provizoriu.

Art. 6 - Încetarea contractului de concesiune poate avea loc  în cazul în care interesul local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului, conform art. 35, lit. b din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.

Art. 7 - Prin excepţie de la prevederile art. 6 din prezenta hotărâre, în caz de începere a lucrărilor la Pasajul Tătăraşi, contractul de concesiune va înceta prin denunţarea unilaterală de către concedent, fără plata de despăgubiri, concesionarul fiind obligat să predea terenul în mod gratuit şi liber de orice sarcini.

Art. 8 - Conform art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, persoanele fizice şi juridice care beneficiază de teren în condiţiile prezentei hotărâri sunt obligate să solicite emiterea autorizaţiei de construire şi să înceapă construcţia în termen de cel mult un an de la data încheierii contractului de concesiune. În cazul neîndeplinirii cumulative a obligaţiilor menţionate, contractul de concesiune încetează de drept, fără punere în întârziere.

Art. 9 - În termen de 30 de zile calendaristice de la întocmirea contractului de concesiune, concesiunea se va înregistra de către concesionar în registrul de publicitate imobiliară, conform art. 39 din Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor.

Art. 10 - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze contractul de concesiune.

    

                                                                         CONTRASEMNEAZA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR,

    cons.Gerard Jităreanu                                  cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.46

din 31 ianuarie 2006