Hotărârea nr. 459/2006

HOTĂRÂRE privind prelungirea convenţiei de parteneriat între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi Fundaţia "Păpădia" precum şi includerea în acest parteneriat a Asociaţiei Internationales Bildungs - und Sozial Werk din Germania în cadrul Proiectului de Asistenţă la Domiciliu pentru Persoanele Vârstnice din Municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind prelungirea convenţiei de parteneriat între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi Fundaţia “Păpădia”, precum şi includerea în acest parteneriat a Asociaţiei Internationales Bildungs - und Sozial Werk din Germania, în cadrul Proiectului de Asistenţă la Domiciliu pentru Persoanele Vârstnice din Municipiul Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere:

-                               iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-                               referatul de specialitate nr.14260din 12.XII.2006 întocmit de către Direcţia de Asistenţă Comunitară - Serviciul Alocaţii şi Indemnizaţii pentru Copii;

-                               raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-                               raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;  

-       Adresa nr. 88296 / 05.12.2006, înaintată de directorul Fundaţiei “Păpădia”;

-Legea nr. 17 / 2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, modificată prin Legea nr. 281 / 06.07.2006,  şi  O.G. nr. 68 / 2003 privind asistenţa socială;

-H.C.L. nr. 136 / 23.02.2004, privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi Fundaţia “Păpădia” într-un proiect de asistenţă socio-medicală a persoanelor vârstnice din Municipiul Iaşi, precum şi posibilitatea de prelungire a acestui parteneriat;

-  H.C.L. nr. 273 / 28.07.2006 prin care Consiliul Local al Municipiului Iaşi îşi dă acordul de principiu pentru co-finanţarea salarizării unui număr de 12 îngrijitori la domiciliu formaţi şi angajaţi de Fundaţia “Păpădia”, în baza proiectului Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente din Municipiul Iaşi, depus la Ministerul  Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei si aprobat ulterior ;

-                                         Scrisoarea de intenţie a Asociaţiei germane Internationales Bildungs - und Sozial Werk, prin care se angajează să co-finanţeze, pentru o perioadă de 12 luni, Serviciul de Asistenţă la Domiciliu pentru Persoanele Vârstnice al Fundaţiei “Păpădia”;

          In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă prelungirea convenţiei de parteneriat dintre Consiliul Local Iaşi şi Fundaţia “Păpădia”, pentru o perioadă de 12 luni, începând cu 1 ianuarie 2007 şi cu posibilitate de prelungire.

Art.2 Se include, ca partener co-finanţator, Asociaţia Internationales Bildungs - und Sozial Werk din Germania.

Art.3.Se aprobă contribuţia partenerilor, conform Anexei 1.

Art.4 Se împuterniceşte directorul executiv al Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi, în vederea semnării actului adiţional la Convenţia de parteneriat nr. 49830 / 14.05.2004, precum şi toate documentele ce vor decurge din acest parteneriat.

Art.5 Anexele 1 şi 2 sunt parte integrantă din prezenta H.C.L.

Art.6 Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-                                                            Prefectului Judeţului Iaşi;

-                                                            Primarului Municipiului Iaşi;

-                                                            Direcţiei de Asistenţă Comunitară;

-                                                            Fundaţiei “Păpădia”.

                                                                                CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

cons.Giosanu Sorina Marilena                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.459

din 18 decembrie 2006