Hotărârea nr. 456/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI ŞOSEAUA NAŢIONALA NR.25 întocmit în vederea construirii unui imobil cu funcţiuni de sediu firmă birouri pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IAŞI, ŞOSEAUA NAŢIONALA NR.25

întocmit în vederea construirii unui imobil cu funcţiuni de sediu firmă,  birouri pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

- iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

- nota de fundamentare nr.75755/13.11.2006 întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

- raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

- cererea 66598/2006 prin care SC DIROT COMP SRL solicită avizarea şi ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, şoseaua Naţională nr.25;

- Certificatul de Urbanism nr. 1713 din 09.05.2005 eliberat de Primaria Municipiului Iaşi;

-   Avizul Comisiei de Urbanism - şedinţa din 13.09.2006 ;

-  avizele obţinute şi studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul Regiei Autonome Judetene Apa-canal nr.17632 din 16.08.2006, avizul SC E-ON SA nr.1221/21.08.2006, avizul Regiei de Trnsport Public IASI nr. 11553/09.08.2006, avizul SC E-ON  GAZ ROMANIA nr.12083/14.08.2006, avizul SC ROMTELECOM SA nr.234/7379/1076 din 08.08.2006, avizul SC CET SA nr.16082 din 21.08.2006, avizul Inspectoratului pentru situatii de urgenta «  Mihail Grigore Sturdza » nr.600162-2 din 08.09.2006, avizul Comisiei municipale de circulatie nr.61.198 din 02.10.2006, avizul privind protectia civila nr.620133/3 din 24.08.2006, avizul Directiei de Sanatate Publica Iasi nr.11488 din 04.09.2006, avizul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi nr.7977/06.09.2006 si Avizul Unic al Consiliului Judetean Iasi nr. 96/PUD/2006.

- prevederile Legii 50/1991 modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;

- prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

- Hotărârea de Guvern nr.525/1996 republicată privind Regulamentul General de Urbanism;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1         Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - IAŞI, ŞOSEAUA NAŢIONALA NR.25 întocmit în vederea construirii unui imobil cu funcţiuni de sediu firmă, birouri pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică. Suprafaţa terenului studiat prin PUD este de 3.030,04mp.(Anexa 5)

ART.2.        Prezenta hotărâre este opozabilă dobânditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat în Iaşi, şoseaua Naţională nr.25.

ART.3         Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea Autorizaţiei de construire.

ART.4         Prezenta hotărâre se va comunica :

-Prefectului Judeţului Iaşi;

-Primarului Municipiului Iaşi;

-Direcţia de Administrare Urbană;

-Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

-S.C.DIROT COMP SRL - Iaşi, Şos.Păcurari nr.127.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               SECRETAR,

cons.Giosanu Sorina Marilena                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.456

din 18 decembrie 2006