Hotărârea nr. 454/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IAŞI - ZONA BUCIUM TARLAUA IAŞI - ZONA BUCIUM CVARTAL172 PARCELELE Vn 4(7428/1) Vn 9(7370/1) F 6(7370/2) Dr1(7429/1) Dr 2(7422/1) Dr3(7426/2) Dr 5(7427/1) Dr 7(7426/1) Dr 8(7318/1) Dr 10(7368/2) Tf11(7368/2) SI CVARTAL 170 PARCELELE L 1(7316/1/2) L 1(7314/1/3)

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -

IAŞI - ZONA BUCIUM, TARLAUA IAŞI - ZONA BUCIUM, CVARTAL172 PARCELELE  Vn 4(7428/1), Vn 9(7370/1),F 6(7370/2), Dr1(7429/1),  Dr 2(7422/1), Dr3(7426/2), Dr 5(7427/1), Dr 7(7426/1), Dr 8(7318/1), Dr 10(7368/2), Tf11(7368/2), SI CVARTAL 170 PARCELELE L 1(7316/1/2), L 1(7314/1/3)

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

- iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

- nota de fundamentare întocmită nr.96903/08.12.2006 întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

- raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

- cererea înaintată Primariei Municipiului Iaşi nr.96903 din 20.12.2005 prin care domnul Mardarasevici Iulius Gabriel solicită avizarea Planului Urbanistic Zonal întocmit pentru construirea unui cartier de locuinţe şi funcţiuni complementare pe terenul pe care il deţin;

- Certificatul de Urbanism nr. 4322/10.12.200;

- studiile întocmite şi avizele obţinute: studiul geotehnic si de stabilitate versanţi, ridicare topografică vizată de O.C.P.I., avizul Regiei Autonome de apa-canal nr. 17227 din 30.08.2005, avizul SNTC ROMTELECOM S.A. nr.234/11032 din 31.08.2005, avizul SC DISTRIGAZ NORD SA Tg. Mures nr.13517 din 23.08.2005, avizul SC ELECTRICA SA nr. 350 din 29.08.2005, avizul Directiei de Sanatate Publica Iasi 11151 din 24.08.2005 si Avizul Unic nr.35/PUZ/2006.

- prevederile Legii 50/1991 modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

- Ordinul MLPAT 176/N/16.08.2000 privind aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;

- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

- Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

          In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1.Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - zona Bucium, cvartal 172   parcelele Vn 4(7428/1), Vn 9(7370/1),F 6(7370/2), Dr1(7429/1),  Dr 2(7422/1), Dr3(7426/2), Dr 5(7427/1), Dr 7(7426/1), Dr 8(7318/1), Dr 10(7368/2), Tf11(7368/2) si cvartal 170 parcelele 1(7316/1/2), L 1(7314/1/3). Suprafaţa terenului studiat prin PUZ este de 39.854,34mp.(Anexa 5)

 

ART.2.Se aprobă introducerea în intravilanul municipiului Iaşi a terenului aflat în zona Bucium, tarlaua 168, parcelele cvartal 172   parcelele Vn 4(7428/1), Vn 9(7370/1),F 6(7370/2), Dr1(7429/1),  Dr 2(7422/1), Dr3(7426/2), Dr 5(7427/1), Dr 7(7426/1), Dr 8(7318/1), Dr 10(7368/2), Tf11(7368/2) si cvartal 170 parcelele 1(7316/1/2), L 1(7314/1/3).

 

ART.3.Infrastructura zonei studiate prin prezenta documentaţie de urbanism se va executa pe cheltuiala beneficiarilor.

 

ART.4. Prezenta hotărâre se va comunica :

-                                                                                Prefectului Judeţului Iaşi;

-                                                                                Primarului Municipiului Iaşi;

-                                                                                Direcţia de Administrare Urbană;

-                                                                                Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

-                                                                                MARDARASEVICI IULIUS - GABRIEL - Iaşi, Str.Sulfinei nr.18.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               SECRETAR,

cons.Giosanu Sorina Marilena                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.454

din 18 decembrie 2006