Hotărârea nr. 451/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STRADA TABACULUI NR.9 întocmit în vederea modernizării extinderii şi reabilitării staţiei de alimentare cu carburanţi situate pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică şi amenajării accesului auto pe terenul adiacent aflat în proprietatea municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI, STRADA TABACULUI NR.9

întocmit în vederea modernizării, extinderii şi reabilitării  staţiei de alimentare cu carburanţi situate pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică şi amenajării accesului auto pe terenul adiacent aflat în proprietatea municipiului Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere :

- iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

- nota de fundamentare întocmită nr.599903/23.11.2006 întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

- raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

- cererea 59903 din 11.08.2006 prin care SC GROSSMANN ENG. GROUP SRL solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi,strada Tabacului nr.9;

- Certificatul de Urbanism nr. 1998 din 21.05.2006 eliberat de Primaria municipiului Iasi;

-   Avizul Comisiei de Urbanism - sedinta din 16.08.2006 ;

-  avizele obţinute şi studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul Regiei Autonome Judetene Apa-canal nr.12596 din 19.06.2006, avizul SC E_ON SA nr.592/20.06.2006, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.787 din 12.06.2006, avizul SC SALUBRIS SA nr.18258/09.06.2006, avizul SC ROMTELECOM SA nr.234/5236/734 din 12.06.2006, avizul regiei Autonome de Transport Public Iasi nr.9758 din 26.06.2006, avizul Directiei de Sanatate publica Iasi nr.7099 din 07.06.2006, avizul Comisiei Municipale de Circulatie nr.47494 din 01.08.2006, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta « Mihail Grigore Sturdza » nr. 600139-2 din 28.07.2006, avizul de protectie civila nr.620091/3 din 20.07.2006, avizul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, Agentia Pentru Protectia Mediului Iasi nr.6564/2006, avizul Administratiei Nationale Apele Romane, Directia Apelor Prut Iasi nr.105/2006 si Avizul Unic nr.114/P.U.D./2006.

- prevederile Legii 50/1991 modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

- Legea 350/2001 reactualizată privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;

- prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

- Hotărârea de Guvern nr.525/1996 republicată privind Regulamentul General de Urbanism;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1         Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - IAŞI, STRADA TABACULUI NR.9 întocmit în vederea modernizării, extinderii şi reabilitării staţiei de alimentare cu carburanţi situate pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică şi amenajarea unui acces auto pe terenul adiacent aflat în proprietatea municipiului Iaşi. Suprafaţa terenului studiat prin PUD este de 675,93mp, din care terenul aflat în proprietate privată persoana juridică are suprafaţa de 392,49mp, iar terenul propus pentru închiriere are suprafaţa de 283,44mp.(Anexa 5)

ART.2.        Prezenta hotărâre este opozabilă dobânditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat în Iaşi, strada Tabacului nr.9.

ART.3         Inchirierea terenului cu suprafaţa de 283,44 mp va face obiectul unei hotărâri ulterioare a Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

ART.4         Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea Autorizaţiei de construire.

ART.5         Prezenta hotărâre se va comunica :

-                          Prefectului Judeţului Iaşi;

-                          Primarului Municipiului Iaşi;

-                          Direcţia de Administrare Urbană;

-                          Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

-                          S.C.GROSSMANN ENG.GROUP S.R.L. - Bucureşti, str.Clucerului nr.55.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               SECRETAR,

cons.Giosanu Sorina Marilena                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.451

din 18 decembrie 2006