Hotărârea nr. 450/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STR VĂSCĂUŢEANU NR.20 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI, STR VĂSCĂUŢEANU NR.20

întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere:

-                          iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-                           nota de fundamentare nr.425000/08.12.2006 întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

-                          raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-        cererea 42500 din 10.06.2005 prin care domnul Barbulescu George-Cristian si Rosin Roxana  solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, strada Vascauteanu nr.20;

-                          Certificatele de Urbanism nr. 423 din 21.02.2006 si 889 din 16.03.2006 eliberate de Primaria Municipiului Iaşi;

-        cererea 42500 din 10.06.2005 prin care domnul Barbulescu George-Cristian şi Rosin Roxana  solicită avizarea şi ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iaşi, strada Văscăuţeanu nr.20;

-        Avizul Comisiei de Urbanism - sedinta din 17.06.2005 ;

-        avizele obţinute şi studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de OCPI, avizul Regiei Autonome Judeţene Apa-canal nr.7527 din 15.04.2005 prelungit în data de 13.11.2006, avizul SC E-ON SA nr.2116/22.11.2006, avizul privind protecţia civilă nr.620115/3 din 24.08.2006, avizul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă « Mihail Grigore Sturdza »  al judetului Iaşi nr.620179/3 din 10.11.2006 , avizul SC DISTRIGAZ NORD SA nr.4067 din 18.03.2005, AVIZUL SC ROMTELECOM SA nr.234/4188/253 din 23.03.2005 si 234/10747/1610 din 16.11.2006, , avizul SC CET SA nr.5566 din 14.04.2005 reavizat în data de 09.11.2006, avizul Comisiei pentru urmărirea stabilităţii versanţilor alunecători nr.37974 din 12.06.2006, avizul Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi nr.5809 din 20.04.2005, avizul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor-Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi nr.9282/2006, avizul Direcţiei pentru Cultura şi Culte nr.192/2006 şi Avizul Unic al Consiliului Judeţean Iaşi nr. 100/PUD/2006;

- prevederile Legii 50/1991 modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

-   Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;

-  prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

-  Hotărârea de Guvern nr.525/1996 republicată privind Regulamentul General de Urbanism;

In temeiul legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1         Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - IASI, STRADA VĂSCĂUŢEANU NR.20  întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice. Suprafaţa terenului studiat prin PUD este de 366,14mp.(Anexa 5)

ART.2.        Prezenta hotărâre este opozabilă dobânditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat în Iaşi, strada Văscăuţeanu nr.20.

ART.3         Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea Autorizaţiei de construire.

ART.4         Prezenta hotărâre se va comunica :

-                          Prefectului Judeţului Iaşi;

-                          Primarului Municipiului Iaşi;

-                          Direcţia de Administrare Urbană;

-                          Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

-                          BARBULESCU CRISTIAN şi ROSIN ROXANA - Iaşi, Străpungere Silvestru nr.42, bl.CL10,et.7,ap.17.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               SECRETAR,

cons.Giosanu Sorina Marilena                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.450

din 18 decembrie 2006