Hotărârea nr. 444/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubritate

MUNICIPIUL IAŞI                                                                                  

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubritate

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

          Având în vedere:

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       nota de fundamentare întocmită de S.C.Salubris S.A.Iaşi;

-       referatul de specialitate întocmit de S.C.Salubris S.A.;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

-  prevederile L. nr. 326/2001 privind serviciile publice de gospodărire comunală;

          -  prevederile O.G.nr.87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor, aprobată prin L139/2002;

- prevederile Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare aprobat prin H.G. nr. 433/2004;

- H.C.L. 172/2002 privind gospodărirea şi menţinerea curăţeniei în municipiul Iaşi;

- H.C.L. 172/2002 privind gospodărirea şi menţinerea curăţeniei în municipiul Iaşi;

- H.C.L. 421/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Iaşi;

- H.C.L. 173/2005 privind regulamentul de desfăşurare a activităţilor de capturare şi punere la adăpost temporar, sub control, a câinilor comunitari în Municipiul Iaşi;

          În temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Aprobarea tarifelor şi analizelor de preţ practicate de către S.C. Salubris S.A., începând cu data de 01.01.2007.

          Art. 2. Tarifele şi analizele de preţ aprobate sunt cuprinse în anexele 1, 2a şi 2b, 3a şi 3b, 4, 5, care constituie parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 3. Tarifele aprobate includ T.V.A.

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-       Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       Direcţiei Tehnice;

-       S.C.Salubris S.A.;

-       Centrului de Informaţii Cetăţeni.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               SECRETAR,

cons.Giosanu Sorina Marilena                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.444

din 18 decembrie 2006   

 

 

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

ANEXA 1

la H.C.L.nr.444 din 18 decembrie 2006

 

TARIFE PROPUSE

pentru activitatea de

precolectare, colectare, transport şi depozitare a reziduurilor solide, cu excepţia deşeurilor toxice, periculoase şi a celor cu regim special

 

Nr

crt

Denumire

Unitatea de masura

Tarif propus TVA inclusiv

1

Precolectare, colectare, transport si depozitare deseuri menajere si asimilabile - persoane asociate

lei persoana

luna

3,40

2

Precolectare, colectare, transport si depozitare deseuri menajere si asimilabile DSU - gospodarii individuale

lei persoana

luna

3,80

3

Precolectare, colectare, transport si depozitare deseuri industriale asimilabile cu DSU -

lei / mc

37,00

4

Colectarea, transportul si depozitarea deseurilor inerte

lei / mc

38,00

5

Depozitarea deseurilor industriale asimilabile cu DSU de catre agenti economici

lei / mc

23,80

6

Depozitarea deseurilor inerte de catre agenti economici sau persoane fizice"

lei / mc

21,80

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons.Giosanu Sorina Marilena

MUNCIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

ANEXA 2a

la H.C.L.nr.444 din 18 decembrie 2006

CENTRALIZATOR

analize preţ propuse pentru activitatea de salubrizare manuală

 

Nr crt.

Denumire prestări servicii

U/M

Tarif

propus

TVA

inclus

 

      1   

Măturat carosabil şi trotuare cu asfalt, pe străzi cu trafic redus

1000 mp

12,96

      2   

Întreţinere curăţenie străzi şi troture cu asfalt, cu trafic redus

1000 mp

5,99

      3   

Întreţinere curăţenie străzi şi trotuare din pavele, pe străzi cu trafic redus

1000 mp

6,97

      4   

Măturat carosabil cu asfalt, pe străzi cu trafic redus

1000 mp

12,22

      5   

Măturat carosabil din pavele, pe străzi cu trafic redus

1000 mp

13,27

      6   

Măturat trotuare din asfalt sau pavele, pe străzi cu trafic redus

1000 mp

14,46

      7   

Curăţire rigole pe străzi cu asfalt, prin răzuire

mp

1,45

      8   

Curăţire rigole pe străzi cu pavele, prin răzuire

mp

1,49

      9   

Spălat carosabil şi trotuare cu furtunul, alimentat la reţeaua publică

1000 mp

11,25

  10   

Măturat carosabil cu pavele, pe străzi cu trafic intens

1000 mp

13,27

  11   

Măturat alei betonate accidental carosabile

1000 mp

12,22

  12   

Măturat carosabil cu asfalt, pe străzi cu trafic intens

1000 mp

13,24

  13   

Măturat carosabil cu asfalt, după periatul mecanic

1000 mp

5,21

  14   

Măturat în pieţe şi oboare cu asfalt sau pavele

1000 mp

23,22

  15   

Măturat trotuare cu asfalt sau pavele, pe străzi cu trafic intens

1000 mp

15,74

  16   

Măturat carosabil şi trotuare cu asfalt, pe străzi cu trafic intens

1000 mp

13,54

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons.Giosanu Sorina Marilena

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

ANEXA 2b

la Hotărârea nr.444 din 18 decembrie 2006

 

CENTRALIZATOR

analize preţ propuse pentru activitatea de salubrizare mecanizata

 

 

Nr crt.

Denumire prestări servicii

U/M

Tarif

propus

TVA

inclus

 

      1    

Stropire străzi sau alei folosind autostropitoarea 8 mc alimentată la retea publica

1000 mp

48,89

      2    

Stropire străzi sau alei folosind autostropitoarea 8 mc alimentată la galeria drenantă

1000 mp

43,54

      3    

Spălare carosabil cu cisterna de 8 mc alimentată la reţeaua publică

1000 mp

54,17

      4    

Spălare carosabil cu cisterna de 8 mc alimentată la staţia galeria drenantă

1000 mp

48,72

      5    

Spalat trotuare cu Multicar

1000 mp

36,27

      6    

Măturat carosabil cu asfalt folosind mătura colectoare AC 16133 D6

1000 mp

24,18

      7    

Măturat carosabil cu pavele folosind mătura colectoare AC 16133 D6

1000 mp

25,50

      8    

Măturat trotuare cu automăturatoare Schorling

1000 mp

11,24

      9    

Funcţionare autocisterna 10344

1 oră

80,11

  10    

Măturat cu ISEKI

1000 mp

38,52

  11    

Măturat cu multicar

1000 mp

263,62

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons.Giosanu Sorina Marilena

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

ANEXA 3a

la Hotărârea nr.444 din 18 decembrie 2006

 

CENTRALIZATOR

analize preţ propuse pentru activitatea de deszăpezire manuala

 

Nr crt.

Denumire prestări servicii

U/M

Tarif

propus

inclusiv

TVA

   1.

Curăţirea manuală a gheţii cu grosimea stratului până la 0,03 m

mp

1,92

   2.

Curăţirea manuală a gheţii cu grosimea stratului între 0,03 m - 0,05 m

mp

2,12

   3.

Curăţirea manuală a gheţii cu grosimea stratului între 0,05 m - 0,07 m

mp

2,52

   4.

Curăţirea manuală a gheţii cu grosimea stratului între 0,07 m - 0,10 m

mp

3,03

   5.

Curăţirea şi încărcarea manuală în tomberon a gheţii cu grosimea stratului până la 0,03 m, inclusiv transportul cu tomberonul

mp

2,07

   6.

Curăţirea şi încărcarea manuală în tomberon a gheţii cu grosimea stratului între  0,03 - 0,05 m, inclusiv transportul cu tomberonul

mp

2,32

   7.

Curăţirea şi încărcarea manuală în tomberon a gheţii cu grosimea stratului între  0,05 - 0,07 m, inclusiv transportul cu tomberonul

mp

2,82

   8.

Curăţirea şi încărcarea manuală în tomberon a gheţii cu grosimea stratului între  0,07 - 0,10 m, inclusiv transportul cu tomberonul

mp

4,31

   9.

Curăţirea şi încărcarea manuală în tomberon a zăpezii afânate, cu grosimea stratului până la 0,15m, inclusiv transportul cu tomberonul

mp

1,92

10.

Curăţirea şi încărcarea manuală în tomberon a zăpezii afânate cu grosimea stratului între 0,15 - 0,30 m, inclusiv transportul cu tomberonul

mp

2,07

11.

Curăţirea şi încărcarea manuală în tomberon a zăpezii afânate cu grosimea stratului peste 0,30 m, inclusiv transportul cu tomberonul

mp

2,18

12.

Curăţirea şi încărcarea manuală în tomberon a zăpezii presate, cu grosimea stratului până la 0,15m, inclusiv transportul cu tomberonul

mp

2,18

13.

Curăţirea şi încărcarea manuală în tomberon a zăpezii presate cu grosimea stratului între 0,15 - 0,30 m, inclusiv transportul cu tomberonul

mp

2,32

14.

Curăţirea şi încărcarea manuală în tomberon a zăpezii presate cu grosimea stratului peste 0,30 m, inclusiv transportul cu tomberonul

mp

2,52

15.

Curăţirea manuală a zăpezii afânate cu grosimea stratului până la 0,15 m

mp

1,52

16.

Curăţirea manuală a zăpezii afânate cu grosimea stratului între 0,15 - 0,30 m

mp

1,56

17.

Curăţirea manuală a zăpezii afânate cu grosimea stratului peste 0,30 m

mp

1,72

18

Curăţirea manuală a zăpezii presate cu grosimea stratului până la 0,15 m

mp

1,62

19.

Curăţirea manuală a zăpezii presate cu grosimea stratului între 0,15 - 0,30 m

mp

1,72

20.

Curăţirea manuală a zăpezii presate cu grosimea stratului peste 0,30 m

mp

2,07

21.

Preparare amestec antiderapant

mc

308,67

22.

Împrăştiere antiderapant cu tomberonul

1000 mp

37,28

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons.Giosanu Sorina Marilena

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

ANEXA 3b

la Hotărârea nr.444 din 18 decembrie 2006

 

CENTRALIZATOR

 analize pret propuse pentru activitatea de deszăpezire mecanizata

 

Nr crt.

Denumire prestări servicii

U/M

Tarif

propus

TVA

inclus

 1.  

Încărcare mecanizată a zăpezii (gheţii) cu vola, transportul cu tractor U650 cu remorcă

mc

24,53

 1.  

Încărcare manuală a gheţii, transportul cu tractor U650 cu remorcă

mc

35,27

 1.  

Incarcare manuală a zăpezii, transportul cu tractor U650 cu remorca

mc

27,33

 1.  

Deszăpezire trotuare cu ISEKI

1000 mp

58,71

 1.  

Pluguitul zăpezii folosindu-se tractorul U 650, echipat cu greder când grosimea stratului de zăpadă este de până la 0,3 m

1000 mp

5,77

 1.  

Pluguitul zăpezii folosindu-se tractorul U 650, echipat cu greder când grosimea stratului de zăpadă este peste  0,3 m

1000 mp

10,11

 1.  

Împrăştiat antiderapant cu Multicar

1000 mp

34,24

 1.  

Împrăştiat antiderapant cu tractorul U 445 prevazut cu sararita

1000 mp

28,54

 1.  

Imprastiere manuala amestec antiderapant din mijloace auto

1000 mp

37,21

 1.  

Curatat zapada cu masina Honda HS 624

1000 mp

15,82

 1.  

Curatat zapada cu masina Honda HS 624

1000 mp

15,34

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons.Giosanu Sorina Marilena

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

ANEXA 4

la Hotărârea nr.444 din 18 decembrie 2006

 

CENTRALIZATOR

analize preţ propuse pentru activitatea deratizare, dezinsecţie si dezinfecţie

 

 

Nr

crt.

Denumire operatie

Unitate de

masura

Tarif  propus TVA inclus

1

Dezinfectie manuala cu pompa afara din zona  cu aldezin 1/400

1000mp

144,93

2

Dezinfectie manuala cu pompa in zona cu aldezin 1/400

1000mp

148,10

3

Dezinfectie manuala cu pompa afara din zona  cu aldezin 1/200

1000mp

160,82

4

Dezinfectie manuala cu pompa in zona  cu aldezin 1/200

1000mp

163,98

5

Dezinfectie cu atomizor afara din zona cu aldezin 1/400

1000mp

258,22

6

Dezinfectie cu atomizor in zona cu aldezin 1/400

1000mp

250,42

7

Dezinfectie cu atomizor afara din zona cu aldezin 1/200

1000mp

274,11

8

Dezinfectie cu atomizor in zona cu aldezin 1/200

1000mp

266,31

9

Dezinfectie manuala cu pompa afara din zona cu germostop 1/1000

1000 mp

138,42

10

Dezinfectie manuala cu pompa in zona cu germostop 1/1000

1000mp

141,58

11

Dezinfectie manuala cu pompa afara din zona cu germostop 1/300

1000mp

159,97

12

Dezinfectie manuala cu pompa in zona cu germostop 1/300

1000mp

163,14

13

Dezinfectie cu atomizor afara din zona cu germostop 1/1000

1000mp

251,71

14

Dezinfectie cu atomizor in zona cu germostop 1/1000

1000mp

243,91

15

Dezinfectie cu atomizor afara din zona cu germostop 1/300

1000mp

273,27

16

Dezinfectie cu atomizor in zona cu germostop 1/300

1000mp

265,46

17

Deratizare prin aplicare  de momeli afara din zona  cu baraki

1000mp

152,57

18

Deratizare prin aplicare de momeli si prafuri raticide in zona  cu baraki

1000mp

160,81

19

Deratizare prin aplicare  de momeli si prafuri raticide afara din zona cu ratistop

1000mp

164,00

20

Deratizare prin aplicare  de momeli si prafuri raticide in zona cu ratistop

1000mp

172,24

21

Preparare momeli si prafuri raticide 30g/doza

1000doze

194,72

22

Dezinsectie prin aerosolizare in zona cu k-otrine 15/5 tratament ulv

1000mc

363,19

23

Dezinsectie prin aerosolizare in zona cu k-otrine 15/5 tratament cu ceata calda

1000mc

276,43

24

Dezinsectie prin aerosolizare in afara  din zona cu k-otrine 15/5 tratament ulv

1000mc

265,90

25

Dezinsectie prin aerosolizare afara din zona cu k-othrine 15/5 tratament ceata calda

1000mc

352,95

26

Dezinsectie prin aerosolizare cu k-othrine tratament ulv

1ha

278,79

27

Dezinsectie prin aerosolizare cu k-othrine 15/5 tratament cu ceata calda

1ha

305,44

28

Dezinsectie cu atomizor  in zona s<10000mp cu k-othrine 25sc,15ml/5l apa

1000mp

256,02

29

Dezinsectie cu atomizor in zona s<10000mp cu k-othrine 25sc,50ml/5l apa

1000mp

339,10

30

Dezinsectie cu atomizor in zona s>10000mp cu superkiler 15ml/4l apa

1000mp

359,46

31

Dezinsectie cu atomizor in zona s>10000mp cu superkiler 40ml/4l apa

1000mp

563,62

32

Dezinsectie cu atomizor in zona s>10000mp cu k-othrine 15/5,25ml/5l apa

1000mp

279,49

33

Dezinsectie cu atomizor in zona s>10000mp cu k-othrine 5ml/5l apa

1000mp

341,66

34

Dezinsectie cu atomizor in zona s>10000mp cu k-othrine 25 sc,15ml/5l apa

1000mp

263,82

35

Dezinsectie cu atomizor in zona s>10000mp cu k-othrine 25 sc,50ml/5l apa

1000mp

329,45

36

Dezinsectie manuala cu pompa afara din zona s<5000mp cu superkiler 15ml/4l apa

1000mp

255,89

37

Dezinsectie manuala cu pompa afara din zona s<5000mp cu superkiler 40ml/4l apa

1000mp

460,22

38

Dezinsectie manuala cu pompa in zona s<5000mp cu superkiler 25sc,15ml/4l apa

1000mp

253,71

39

Dezinsectie manuala cu pompa in zona s>5000mp cu superkiler 15ml/4l apa

1000mp

250,55

40

Dezinsectie manuala cu pompa afara din zona s>5000mp cu superkiler 40ml/4l apa

1000mp

456,88

41

Dezinsectie cu atomizor afara din zona s<10000mp cu k-othrine 15/5,25ml/5l apa

1000mp

274,12

42

Dezinsectie cu atomizor afara din zona s<10000mp cu k-othrine 15/5,60ml/5l apa

1000mp

336,30

43

Dezinsectie cu atomizor afara din zona s<10000mp cu k-othrine 25sc,15ml/5l apa

1000mp

258,46

44

Dezinsectie cu atomizor afara din zona s<10000mp cu superkiler 15ml/4l apa

1000mp

354,10

45

Dezinsectie cu atomizor afara din zona s<10000mp cu superkiler 40ml/4l apa

1000mp

558,25

46

Dezinsectie cu atomizor afara din zona s>10000mp cu superkiler 15ml/4l apa

1000mp

361,90

47

Dezinsectie cu atomizor afara din zona s>10000mp cu superkiler 40ml/4l apa

1000mp

566,05

48

Dezinsectie manuala cu pompa in zona s<5000mp cu superkiler 40ml/4l apa

1000mp

457,86

49

Dezinsectie cu atomizor afara din zona s>10000mp cu k-othrine 15ml/5l apa

1000mp

266,26

50

Dezinsectie cu atomizor afara din zona s>10000mp cu k-othrine 50ml/5l apa

1000mp

348,85

51

Dezinsectie manuala cu pompa in zona s>5000mp cu superkiler  15ml/4l apa

1000mp

252,73

52

Dezinsectie manuala cu pompa in zona s>5000mp cu superkiler 40ml/4l apa

1000mp

454,82

53

Dezinsectie cu atomizor in zona s<10000mp cu superkiler 15ml/4l apa

1000mp

351,67

54

Dezinsectie cu atomizor in zona s<10000mp cu superkiler 40ml/4l apa

1000mp

555,82

55

Dezinsectie cu atomizor in zona s<10000mp cu k-othrine 15/5,25ml/5l apa

1000mp

271,61

56

Dezinsectie cu atomizor in zona s<10000mp cu k-othrine 15/5,60ml/5l apa

1000mp

333,86

57

Dezinsectie prin aerosolizare cu superkiller tratament ceata calda

1ha

367,66

58

Larvicizare cu atomizor ptr omizi cu silposan

1ha

230,39

59

Deratizare  prin aplicare de momeli si prafuri raticide cu ratox

100mp

169,25

60

Larvicizare cu atomizor cu bimotox

1ha

252,33

61

Dezinsectie  cu atomizor  afara din zona s<10000mp cu k-othrine 25sc,50ml/5l apa

1000mp

345,95

62

Inchiriere toaletă ecologică cu asigurarea vidanjării si hartie igienica

8 ore

127,42

63

Inchiriere toaletă ecologică cu asigurarea vidanjării fără manoperă

8 ore

57.90

64

Inchiriere toaletă ecologică

8 ore

22,97

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons.Giosanu Sorina Marilena

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

ANEXA 5

la Hotărârea nr.444 din 18 decembrie 2006

CENTRALIZATOR

analize preţ propuse pentru activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân

 

Nr crt.

Denumire prestări servicii

U/M

Tarif

propus TVA inclus

  12          

Prindere caini comunitari si transport la canisa

buc

59,51

  13          

Ingrijire canisa

buc / luna

20,32

  14          

Eutanasiere caini  si transport incinerare

buc

23,29

  15          

Sterilizare mascul

buc

59,60

  16          

Sterilizare femela

buc

62,22

  17          

Sterilizare mascul (clinica mobila)

buc

39,33

  18          

Sterilizare femela (clinica mobila)

buc

53,01

  19          

Hranire caini junior

buc/zi

2,07

  20          

Hranire caini adulti

buc / zi

1,68

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons.Giosanu Sorina Marilena