Hotărârea nr. 442/2006

HOTĂRÂRE privind închirierea terenului în suprafaţă de 27 50 mp. către S.C. STALMI IMPEX S.R.L. în vederea instalării unei unităţi de desfacere provizorie pentru desfăşurarea activităţii de desfacere produse comerciale precum şi renegocirea chiriei

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                                 

HOTĂRÂRE

privind închirierea terenului în suprafaţă de 27,50 mp. către S.C. STALMI IMPEX S.R.L. în vederea instalării unei unităţi de desfacere provizorie, pentru desfăşurarea activităţii de desfacere produse comerciale precum şi renegocirea chiriei

 

Consiliul Local Municipal Iaşi ;

Având în vedere :

- iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

- nota de fundamentare nr.64201/06.12.2006 întocmită de Serviciul Cadastru;

- raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

- cererea nr. 64201/01.09.2006, prin care S.C. STALMI IMPEX S.R.L., solicită încheierea unui contract de asociere cu Consiliul Local al Municipiului Iaşi pentru terenul pe care se află amplasat chioşcul achiziţionat de la S.C. LACTIS S.A., situat în municipiul Iaşi - la intersecţia dintre Str. V. Lupu şi Bd. Chimiei, conform planului anexat, în suprafaţă de 27,50 mp.;

- Contractul de vânzare cumpărare autentificat cu nr.2631/18.08.2006 dintre S.C. LACTIS S.A. şi S.C. STALMI IMPEX S.R.L.;

-  raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului;

-  H.G. nr.1354/2001, act normativ publicat în M.O. nr. 326/16.05.2002, prin care a fost atestat domeniul public de interes local, din care face parte şi terenul în suprafaţă de 27,50 mp - poziţia 2187  , precum şi evidenţa cadastrală aferentă municipiului Iaşi  - ediţia 1990 prin care terenul se identifică prin cvartal 3, parcela DS273, teren aflat în administrarea Consiliului Local al municipiului Iaşi;

Având în vedere amendamentul propus şi votat în cadrul şedinţei ordinare din data de 18 decembrie 2006 în sensul închirierii suprafeţei de teren de 27,50 mp. şi renegocirea  chiriei către S.C.STALMI IMPEX S.R.L.;

In temeiul prevederilor Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 - Se aprobă închirierea terenului în suprafaţă de 27,50 mp. situat la intersecţia dintre str.Vasile Lupu şi Bd.Chimiei, conform planului anexat, către S.C.STALMI IMPEX S.R.L. în vederea instalării unei unităţi de desfacere provizorie şi în vederea desfăşurării activităţii de desfacere produse comerciale, precum şi renegocierea chiriei.

Art.2  -  Se constituie Comisia de renegociere a chiriei prevăzute în contractului de închiriere încheiat între Consiliul Local Municipal Iaşi şi S.C. STALMI IMPEX S.R.L. - în următoarea componenţă:

1. Preşedinte: ing. Constantin Neculau

2. Membru: Angheluţă Cristian Marian

3. Membru: Căliman Adrian

4. Membru: Daşu Antimir

5. Membru: Munteanu Vasile

6. Membru: Oancea Ionel

7. Director Direcţia de Dezvoltare Urbană:

8. Şef Serviciu Cadastru:

8. Consilier Juridic: Ciobanu Ciprian

 

Art. 3 - Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului situat în municipiul Iaşi - la intersecţia dintre Str. V. Lupu şi Bd. Chimiei, conform planului anexat, astfel încât valoarea unitară a terenului este de 200 EURO/mp sau 686,88 RON/mp, respectiv 5500 EURO sau 18.890 RON pentru suprafaţa totală de 27,50 mp.

       Art. 4 - Prezenta hotărâre va fi comunicată :

-                          Prefectului Judeţului Iaşi;

-                          Primarului Municipiului Iaşi;

-                          Direcţiei de Dezvoltare Urbană;

-                          Serviciul Cadastru;

-                          S.C. STALMI IMPEX S.R.L. - Iaşi, str.Petre Ţuţea nr.22, bl.832,sc.B,et.1,ap.4.

 

          CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               SECRETAR,

cons.Giosanu Sorina Marilena                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.442

din 18 decembrie 2006