Hotărârea nr. 441/2006

HOTĂRÂRE privind co-finanţarea activităţilor desfaşurate de către Fundaţia HECUBA în anul 2007 pentru populaţia oraşului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind co-finanţarea activităţilor desfaşurate de către

Fundaţia HECUBA, în anul 2007, pentru populaţia oraşului Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iasi ;

Având în vedere:

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       referat de specialitate întocmit de către Direcţia de Asistenţă Comunitară;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-    Legea 215/2001 privind administratia publica locala, cu referire la realizarea de parteneriate cu parteneri sociali;

- O.G. 68/2003 completata prin O.G. 86/2004 cu privire la serviciile sociale;

- H.C.L. 16/3.02.2003 privind înfiinţarea Fundaţiei HECUBA;

- H.C.L. 234/30.05.2006 privind incheierea unei conventii de parteneriat între Consiliul Local Iaşi si Fundatia HECUBA pentru functionarea Centrului de Servicii pentru Mama si Copil

- Conventia de parteneriat nr. 67954/16.09.2005

- H.C.L. 462/19.12.2005 privind prelungirea parteneriatului

- Actul aditional 25/17.01.2006 privind prelungirea conventiei de parteneriat

- H.C.L. 235/30.05.2006 privind incheierea unei conventii de parteneriat intre  Consiliul Local Iasi si Fundatia HECUBA pentru infiintarea Centrului Rezidential  pentru Mame si Copii in Dificultate

Conventia de parteneriat nr. 67956 /16.09.2006 privind infiintarea Centrului Rezidential  pentru Mame si Copii in Dificultate

    - H.C.L. 297/29.08.2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului « Centru Rezidential  pentru Mame si Copii in Dificultate »

- H.C.L. 204/28.06.2006 privind darea in folosnta gratuita a 4 apartamente spre a fi folosite ca locuinte sociale pentru mamele singure si copiii lor

- Adresa nr. 91284/ 14.12.2006 inaintata catre Consiliul Local Iasi de directorul Fundatiei HECUBA

          In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Prelungirea conventiei de parteneriat 67954/16.09.2005 intre Consiliul Local al Municipiului Iasi si Fundatia HECUBA, privind functionarea Centrului de Servicii pentru Mama si copil, pe o perioada de 12 luni incepind cu 1 ian. 2007, cu posibilitate de prelungire

Art. 2 Prelungirea conventiei de parteneriat 67956/16.09.2005 ,intre Consiliul Local al Municipiului Iasi si Fundatia HECUBA, pe o perioada de 12 luni incepind cu 1 ian. 2007, privind infiintarea Centrului Rezidential pentru Mame si Copii in Dificultate

Art. 3 Finantarea si modalitatea de plata se vor stabili prin hotarire de Consiliu Local.

Art. 4 Se imputerniceste directorul executiv al Directiei de Asistenta Comunitara a Municipilului Iasi sa incheie actele aditionale de prelungire a conventilor de parteneriat si sa semneze toate documentele care vor decurge din derularea parteneriatului cu Fundatia HECUBA

Art.5 Prezenta hotarare va fi comunicată :

-       Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       Direcţiei de Asistenţă Comunitară;

-       Fundaţiei “HECUBA”.

                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               SECRETAR,

cons.Giosanu Sorina Marilena                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.441

din 18 decembrie 2006