Hotărârea nr. 433/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de oportunitate şi a Contractului cadru de concesionare a serviciului public de producere transport şi distribuţie a energiei termice produsă în sistem centralizat în Municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI                                                                                                   

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de oportunitate şi a Contractului cadru

de concesionare a serviciului public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice produsă în sistem centralizat în Municipiul Iaşi

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

          Având în vedere:

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       referatul de specialitate al Direcţiei Tehnice nr. 89404 din 11.12.2006;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-   prevederile O.U.G.nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr.337/2006 cu modificările ulterioare şi a prevederilor H.G.nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, modificată prin H.G. nr.1337/2006;

-  Ordonanţa nr.73/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat;

-    H.C.L. nr.154/2006 privind aprobarea concesionării serviciului public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice produsă în sistem centralizat în municipiul Iaşi;

  Având în vedere amendamentul propus privind stabilirea termenului de 5 ani;

 Având în vedere Legea nr. 215/2001 - administraţiei publice locale, cu completările şi modificările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 - Se aprobă studiul de oportunitate (anexa 1) şi Contractul cadru de concesionare a serviciului public de producere, transport si distributie a energiei termice produsa in sistem centralizat in municipiul Iasi (anexa 2).

Art. 2 - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze contractul de concesionare a serviciului public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice produsă în sistem centralizat în municipiul Iaşi.

Art. 3 - Prezenta hotărâre va fi comunicată :

-       Prefectului Judeţului Iaşi ;

-       Primarului Municipiului Iaşi ;

-       Direcţiei Tehnice ;

-       Serviciul Administrare Urbană.

 

          CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               SECRETAR,

cons.Giosanu Sorina Marilena                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.433

din 18 decembrie 2006