Hotărârea nr. 427/2006

HOTĂRÂRE privind repartizarea unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă către Asociaţia "Patronatul Judeţean al Intreprinderilor Mici şi Mijlocii" Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind repartizarea unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă către AsociaţiaPatronatul Judeţean al Intreprinderilor Mici şi MijlociiIaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere:

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       nota de fundamentare nr.20053/15 noiembrie 2006 întocmit de către Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       prevederile art.49, alin.1 din O.G.nr.26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile;

Având în vedere propunerea de includere pe ordinea de zi a prezentului proiect precum şi votul consilierilor din şedinţa ordinară din data  de 27 noiembrie 2006;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se repartizează spaţiul cu altă destinaţie decât locuinţă, situat în Iaşi, str.Başotă nr.4, et.1, în suprafaţă totală de 76,9 mp., către AsociaţiaPatronatul Judeţean al Intreprinderilor Mici şi MijlociiIaşiu.

Art.2 Spaţiul se repartizează pentru o perioadă de 10 ani.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-       Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       D.A.P.P.P.;

-       AsociaţieiPatronatul Judeţean al Intreprinderilor Mici şi MijlociiIaşi.

 

CONTRASEMNEAZĂ

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETAR,

cons.Angheluţă Cristian - Marian        cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr.427

din 27 noiembrie 2006