Hotărârea nr. 426/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul propriu de specialitate precum şi pentru Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Direcţia de Asistenţă Comunitară şi Poliţia Comunitară pentru anul 2007

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul propriu de specialitate precum şi pentru Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor, Direcţia de Asistenţă Comunitară şi Poliţia Comunitară

pentru anul 2007

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere :

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       referatul de specialitate nr.85826/23.11.2006 întocmit de Serviciul Resurse Umane;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       prevederile art.21 alin.4 din Legea nr.188/1999, republicată privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă planul de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul propriu de specialitate precum şi pentru Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor, Direcţia de Asistenţă Comunitară şi Poliţia comunitară pentru anul 2007, conform anexelor 1 - 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-                         Prefectului Judeţului Iaşi

-                         Primarului Municipiului Iaşi

-                         Serviciul Resurse Umane

-                         Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor

-           Direcţia de Asistenţă Comunitară

-            Poliţia Comunitară.                                                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          SECRETAR,

cons.Marian Cristian Angheluţă             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.426

din 27 noiembrie  2006