Hotărârea nr. 425/2006

HOTĂRÂRE privind modificarea Organigramei Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale aparatului propriu al Primăriei Municipiului Iaşi pe anul 2006

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale aparatului propriu

al Primăriei Municipiului Iaşi pe anul 2006

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere:

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       raportul de specialitate nr.85828/23.11.2006 întocmit de Serviciul Resurse Umane;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       prevederile art.38 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

-       Având în vedere H.C.L.nr.83/2006 pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale aparatului propriu al Primăriei Municipiului Iaşi pe anul 2006;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se modifică Organigrama, Statul de Funcţii şi regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale aparatului propriu al Primăriei Municipiului Iaşi, pentru anul 2006, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-                         Prefectului Judeţului Iaşi

-                         Primarului Municipiului Iaşi

-                         Serviciului Resurse Umane.

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          SECRETAR,

cons.Marian Cristian Angheluţă             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.425

din 27 noiembrie  2006