Hotărârea nr. 423/2006

HOTĂRÂRE privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în CĂMINUL DE PENSIONARI "SF.CUV.PARASCHEVA"

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL   

HOTĂRÂRE

privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere

pentru persoanele vârstnice îngrijite în  CĂMINUL DE PENSIONARI “SF.CUV.PARASCHEVA”

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       referatul de specialitate nr.941/16.11.2006 întocmit de către Direcţia de Asistenţă Comunitară - Căminul de Pensionari  “Sf.Cuv.Parascheva “;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia de muncă şi protecţie socială a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       prevederile Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;

-       art.24(alin.1) şi 25(alin1)  din Legea nr.281/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;

Având în vedere amendamentul propus de către domnul Munteanu Vasile - consilier municipal - privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice în sumă de 350 RON, precum şi votul consilierilor din cadrul şedinţei ordinare din data de 27 noiembrie 2006;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere pentru  persoanele vârstnice îngrijite în Căminul de Pensionari “Sf.Cuv.Parascheva” Iaşi, în sumă de 350  RON.

Art.2 Prezenta hotărâre întră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2007.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-       Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       Direcţiei de Asistenţă Comunitară;

-       Căminului de Pensionari  “Sf.Cuv.Parascheva”  - Iaşi, str.Codrescu nr.6.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          SECRETAR,

cons.Marian Cristian Angheluţă             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.423

din 27 noiembrie  2006